Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 03.05.2010 SAAT: 18:00

Belediye Meclisimiz 03.05.2010 Pazartesi günü saat 18:00’de Gaziemir Belediyesi Meclis toplantı salonunda aşağıdaki gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır. İlan olunur.

                                                                                                       Halil İbrahim ŞENOL

                                                                                                          Belediye Başkanı

GAZİEMİR BELEDİYESİ

OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ

03.05.2010 SAAT :18:00

(9.BİLİŞEM )


GÜNDEM 1 – BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.

GÜNDEM 2 – GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.

GÜNDEM 3 – BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
1- 19M IIIa, 19M IIId, 18M II a nolu paftalarda toplam 4 adet yaya üst geçidinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesi ve “1/1000 ölçekli uygulama imar planında belirlenen yaya üst geçidi yerlerinin yerinde uygulaması; arazinin mevcut durumu ve parsellerin araç giriş-çıkışları dikkate alınarak uygulanacaktır.” Plan notunun Gaziemir 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarına eklenmesi ile ilgili 05.04.2010 tarih ve 39 sayılı Meclis kararının iptali talebi.            (Yazı İşl. Müd.)
2- 19M IIIa, 19M IIId, 18M II a nolu paftalarda toplam 4 adet yaya üst geçidinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesi ve “1/1000 ölçekli uygulama imar planında belirlenen yaya üst geçidi yerlerinin yerinde uygulaması; arazinin mevcut durumu ve parsellerin araç giriş-çıkışları dikkate alınarak uygulanacaktır.” Plan notunun Gaziemir 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarına eklenmesi talebi. (İmar ve Şehr.Müd- Planlama)
3- Gaziemir İlçesi, 19 M IV c paftada 2148 adada yer alan “Sağlık Tesisi”nin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararı doğrultusunda “Ticaret Seçenekli Konut Alanı (TM1)”na dönüştürülmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği talebi. (İmar ve Şehr.Müd- Planlama)
4- Aktepe-Emrez Mahallelerini kapsayan alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı revizyonları yapım işi ile ilgili olarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile Belediyemiz arasında ek protokollerin yapılması için Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol’a yetki verilmesi talebi. (İmar ve Şehr.Müd- Planlama)
5- Memur Boş kadrolarında yapılacak iptal – İhdas talebi. (İns.Kay.ve Eğt.Müd.)
6- Gaziemir Belediye Meclisinin İlçemizde bulunan tüm banka ve banka şubeleri için geçerli olmak üzere Belediye Meclisimizce İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı tarife ücretinin 2010 yılı için 20.000TL. ücret alınması talebi. (Zabıta Müd.)
7- İzmir İli, Gaziemir İlçesinde Belediyemiz hizmet ve sorumluluğu dâhilinde bulunan; Atıfbey Mahallesi 6 sokakta bulunan parka, Belediye Meclis Üyemiz Merhum Nazif UYSAL’ ın Yeşil Mahalle 650 sokakta bulunan parka, Belediye Meclis Üyemiz Merhum Hasan TOYUN’ un isimlerinin verilmesi talebi. (Park ve Bahçeler Müd.)
8- İzmir İli, Gaziemir İlçesinde Belediyemiz hizmet ve sorumluluğu dâhilinde bulunan; 9 Eylül Mahallesi 695 ve 692 sokaklar arasında kalan, yeni yapılmakta olan park alanına Makbule EROĞLU’ nun isminin verilmesi talebi. (Park ve Bahçeler Müd.)
9- Gaziemir İlçemizin Metro Grosmarket yanında bulunan 64. sokağın, isminin Haris ALEXİOU olarak değiştirilmesi talebi. (Kültür ve Sos.İşl.Müd.)
10-2009 yılı Bütçe Kesin Hesap’ ının görüşülmesi talebi. (Mali Hiz.Müd.)

GÜNDEM 4 – KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
1. Gaziemir İlçesi Atıfbey Mahallesi, 141 ada, 19 parsel 211.02 m2 olup, 1772/10885 (34,35m2) hisse Belediyemize aittir. Belediyemize ait hissenin tapuda kayıtlı hissedara satılması talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları.
(Plan ve Proje Müd- Emlak Birimi)
2. Gaziemir İlçesi Sakarya Mahallesi, 1246 ada, 9 parsel 253 m2 olup, 104/2400 (11m2) hisse Belediyemize aittir. Belediyemize ait hissenin tapuda kayıtlı hissedara satılması talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları.
(Plan ve Proje Müd- Emlak Birimi)
3. Gaziemir İlçesi Yeşil Mahallesi, 174 ada, 30 parsel 671,39 m² olup, 177104/1074224(110,69 m²) hisse Belediyemize aittir. Belediyemize ait hissenin tapuda kayıtlı hissedara satılması talebi ile ilgili oy birliği ile red edilen Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları.
(Plan ve Proje Müd- Emlak Birimi)
4. “Oto Galericileri Kooperatifi Toplu İşyeri Alanı” plan kararı bulunan 2130, 2131, 2132 no.lu imar adaları arasında mevcut plandaki yaya ve araç köprülerinin kaldırılması, 2130 adanın öneri otoparklarla 3 adet imar adasına dönüştürülmesini içeren 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği  talebi ile ilgili oy çokluğu ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar, Çevre Komisyon Raporları.
(İmar ve Şehr.Müd- Planlama)

GÜNDEM 5 –MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

GÜNDEM 6 –DİLEK VE TEMENNİLER.

GÜNDEM 7 –TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN  MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

GÜNDEM 8 –TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI