Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 01.02.2010 SAAT: 18:00

GAZİEMİR BELEDİYESİ
OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
01.02.2010  SAAT: 18:00
(3.BİRLEŞİM)

GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.

GÜNDEM 2- GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.

GÜNDEM 3- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

1.Devlet memur sicil yönetmeliğinin onaylanması talebi. (İnsan Kay.ve Eğt. Müd.)
2.Devlet memur disiplin yönetmeliğinin onaylanması talebi. (İnsan Kay.ve Eğt. Müd.)
3.Gaziemir İlçesi Sakarya (Gazi) Mahallesi 1153 ada, 21 parsel 137.00 m2 olup, 29/137 (29m2) hisse Belediyemize aittir. Belediyemize ait hissenin tapuda kayıtlı hissedarlara satılması talebi.  (Plan ve Proje Müd- Emlak Birimi)
4.Gaziemir İlçesi Çay (Irmak) Mahallesi 28 ada, 6 parsel 357.00 m2 olup, 1/2 (178.50m2) hisse Belediyemize aittir. Belediyemize ait hissenin tapuda kayıtlı hissedarlara satılması talebi.  (Plan ve Proje Müd- Emlak Birimi)
5.Mülkiyeti Belediyemize ait Gaziemir İlçesi Çay (Irmak) Mahallesi 26 ada, 2 parsel’ in satılması talebi.  (Plan ve Proje Müd- Emlak Birimi)
6.Mülkiyeti Belediyemize ait Atıf Bey Mahallesi 14 pafta 142 ada 4 parseldeki taşınmazda kat karşılığı anlaşma yapılması ve anlaşma yapıldığı takdirde Belediye Başkanına tam yetki verilmesi hususunda bir karar alınması talebi. (Plan ve Proje Müd- Emlak Birimi)
7.1176 ada 1 parseldeki belediyemize ait 428/2401 hissenin 5393 sayılı yasanın 75/d maddesine göre Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis talebi. (Plan ve Proje Müd- Harita Birimi)
8.Mülkiyeti Belediyemize ait 2200 ada 1 parselde Belediye Hizmet Binası Proje ve Uygulama işinin yapımıyla ilgili olarak Belediyemiz ve Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Dekanlığı arasında protokol yapılması talebi. (Plan ve Proje Müd- Etüd Proje Birimi)
9.Gaziemir İlçesinde içkili yer bölgelerinin tespiti talebi. (Zabıta Müd.)
10.Gaziemir İlçesi, Sarnıç Mevkii 18 N III d ve 17 N II a paftalarda 11126 adanın doğusunda bulunan “Belediye Hizmet Alanı” olarak belirlenmiş alanın genişletilmesi ve çevresinin yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği talebi (İmar ve Şehr. Müd.- Planlama)
11.Gaziemir İlçesi, Sarnıç Mevkii 18 N IV b, 18 N IV c, 18 N I c ve 18 N III d paftalardaki 4 adet “Otopark” alanının, İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü tarafından “Bölgesel Otopark Alanı” olarak belirlenmesi talebi doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği talebi (İmar ve Şehr. Müd- Planlama)
12.Gaziemir İlçesi, 9 Eylül Mahallesi, 19 M III d, 18 M II a paftalarda Gaziemir İstasyonu’nun doğusunda yer alan 10 m.lik İmar Yolu’nun devamlılığının sağlanması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği talebi (İmar ve Şehr.Müd- Planlama)
13.139 ada 4,5,6,17,18 no.lu parselleri içeren bölgenin, “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” olarak belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği talebi.                    (İmar ve Şehr.Müd- Planlama)

GÜNDEM 4- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

1.İzmir Pazarcılar Esnaf Odasına bir protokolle 01.02.2010 tarihinden başlamak ve 31.12.2010 tarihinde son bulmak üzere 11 aylığına ve her ayın onuna kadar belirlenen bedelin nakit olarak ödenmesi kayıt şartı ile ekli protokol koşulları dahilinde İzmir Pazarcılar Esnafı Odasına tahsisi için gerekli işlemlerin yapılması talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Plan ve Bütçe, Esnaf ve Hukuk Komisyon Raporları (Mali Hiz.Müd.)
2.Gaziemir İlçesi Atıfbey Mahallesi 11360 ada 7 parsel 2139,00 m2 olup, 1/93 (23m2) hisse Belediyemize aittir. Belediyemize ait hissenin tapuda kayıtlı hissedarlara satılması talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Plan ve Bütçe, Bayındırlık ve İmar, Hukuk Komisyon Raporları (Plan ve Proje Müd- Sarnıç Birimi)
3.Irmak Mahallesi, 19M IVd nolu imar planı kopyasında gösterilen alanlarda  3.60x8.13m ebadında 4 adet trafo yerinin belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Bayındırlık ve İmar, Çevre ve Sağlık Komisyon Raporları.(İmar-Planlama Biri.)
4.Belediyemiz bünyesindeki Müdürlüklerin ayrılması ve birleşmesi nedeniyle yeniden yapılandırılan Müdürlüklerin görev, yetki ve çalışma yönetmeliklerin belirlenmesi talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Hukuk Komisyon Raporu. (İnsan Kay. ve Eğt.Müd.)

GÜNDEM 5- MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

GÜNDEM 6- DİLEK VE TEMENNİLER.

GÜNDEM 7- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

GÜNDEM 8- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI