Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 01.08.2022 SAAT:18.00

                                                                            DUYURU
 
Gaziemir Belediye Meclisinin 2022 yılı Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı 01.08.2022 Pazartesi günü saat 18:00’da Gazi Mahallesi Önder Caddesi No.41 adresinde bulunan Gaziemir Belediyesi bünyesinde Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. Maddesi gereği, toplantı gündemi aşağıda sunulmuştur.
İlan olunur.     
                                                                                                                                    
                                                                                                                                      Halil ARDA
                                                                                                                        Gaziemir Belediye Başkanı
 
                                                                                                                              01 / 08 / 2022                                                                                                                                                                Pazartesi  Saat:18.00
 
                                                                    G   Ü   N   D   E   M                              
1. Meclisin açılışı.     
2. Meclisçe verilecek önergeler.
3. Birimlerden gelen önergeler.
 
1. (58/2022)- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 37’nci maddesi kapsamında, bulunduğu kadroya ait derece içerisinde 3 yıl hizmetini doldurulan personelin müktesebine uygun kadroya aktarılması ile ilgili derece değişikliğine dair hazırlanan “Dolu Kadro Değişikliği” başlıklı III cetvelin onaylanması hk. (İnsan Kayn.Eğtm.Müd.) 
2. (59/2022)- 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları başlıklı 15'inci maddesinin "b" bendinde; "Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak" denilmekte, 18 nci maddesinin "m" bendinde ise "Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek." hükmüne yer verilmiş olup;  İzmir Gaziemir Belediye Başkanlığı İlk Defa Atanan Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair ekte sunulan Yönetmelik taslağının incelenerek karar alınması hk. (İnsan Kayn.Eğtm.Müd.)
3.(60/2022)- 5393 Sayılı Kanun 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince Belediyemize verilmiş bulunan yetki ve görevlerin yerine getirilebilmesi amacıyla; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları konulu 04.07.2022 tarih ve 1342143 sayılı Genelge ekindeki I sayılı Cetvelinde yer alan ve Kurumumuzda münhal bulunan 1 adet 1. dereceli Şehir Plancısı unvanına ait;  1. derece kadro karşılığı esas alınmak üzere 657 sayılı yasa hükümlerine göre 1 nci derecenin 1 nci kademesi üzerinden (2022 yılında) belirlenen net aylığın % 15 fazlası net ücret ödenmesine ve ihtiyaç duyulduğunda tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması talebi hk.(İnsan Kayn.Eğt.Md.)
4. (61/2022)- Hukuk İşleri Müdürlüğüne ait 07.07.2022 tarih ve 43630 sayılı yazı ile mevzuata uygun olarak hazırlandığı bildirilen İzmir Gaziemir Belediye Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmelik taslağının incelenerek karar alınması hk. (Ruhsat ve Denetim Müd.)
5.(62/2022)- Belediyemizin 2022 Mali yılına ait bütçe tertiplerinde ekli listede ki ödeneklerin yıl sonuna kadar yetmeyeceği anlaşılmış olup, ek bütçe yapılmasına ihtiyaç duyulmuş olup; Ek ödenek teklifimizin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (b) bendi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesi gereği karar alınması hk. (Mali Hiz.Müd.)
 
4- Komisyonlardan gelen raporlar. 
 
1.(57/2022)- Gençlerin geleneksel siyasi katılım araçlarına duydukları güvenin iyileştirilmesi ve siyasi yabancılaşma düzeylerinin azaltılması için Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda içinde yaşadıkları kentin parçası oldukları toplulukların sorunlarına ve ihtiyaçlarına dair düşünceleri ve katkılarını dile getirebilmeleri için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 13. ve 77. maddeleri dikkate alınarak Gaziemir Belediyesi Gençlik meclisi kurulması hususu değerlendirilmiş olup Gaziemir Belediyesi Gençlik Meclisi ve Yönetmeliği'nin oy birliği ile kabulüne ilişkin Hukuk Komisyon raporu.
 
5. Komisyonlara havale edilip sonuçlanmayan önerge.
 
1- (43/2022)- Aktepe ve Emrez Mahallelerinin yapı kayıt belgesi alan yapının bulunduğu bölgenin doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından bu bölgelere şebeke yatırımı yapılması hk. (Bayındırlık ve İmar, Hukuk ile Çevre Komisyonu)
 
6. Dilek ve temenniler.
7. Toplantıya katılamayan üyelerin mazeretlerinin görüşülmesi.
8. Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.  
 
                                                                                             
 

Yayın Tarihi : 28-07-2022


Copyright © 2022 Gaziemir Belediyesi