Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 01.07.2022 SAAT:14.30

                                                                           DUYURU
 
Gaziemir Belediye Meclisinin 2022 yılı Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı 01.07.2022 Cuma günü saat 14:30’da Gazi Mahallesi Önder Caddesi No.41 adresinde bulunan Gaziemir Belediyesi bünyesinde Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. Maddesi gereği, toplantı gündemi aşağıda sunulmuştur.
İlan olunur.                                                                                     
                                                          
                                                                                                                                 Necati KIRMAZ
                                                                                                                      Gaziemir Belediye Başkan V.
 
                                                                                                                                  01 / 07 / 2022                                                                                                                                                                   Cuma Saat:14.30
                                                                                                                                              
                                                                  G   Ü   N   D   E   M
 
1. Meclisin açılışı.     
2. Meclisçe verilecek önergeler.
3. Birimlerden gelen önergeler.
 
1. (52/2022)-Belediyemizde duyulan ihtiyaç üzerine yapılan boş kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliğinin gösterildiği II sayılı cetvel ile derece değişikliğine göre hazırlanan “boş kadro değişiklikleri” başlıklı III sayılı cetvelin onaylanması hk. (İnsan Kayn.Eğtm.Müd.) 
2. (53/2022)-Belediyemizde duyulan ihtiyaç üzerine yapılan boş kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliğinin gösterildiği II sayılı cetvel ile derece değişikliğine göre hazırlanan “dolu kadro değişiklikleri” başlıklı III sayılı cetvelin onaylanması hk. (İnsan Kayn.Eğtm.Müd.) 
3. (54/2022)- Fatih Mah. 1126 Sok.No:3/A adresindeki Sarnıç Toplum Merkezinde bulunan Oyun Odasına; "Hilmi ARDA" adının verilmesi şartı ile bu odada kullanılmak üzere mobilya, kırtasiye malzemesi, çeşitli kitap ve oyun gereçlerinin şartlı bağış olarak kabul edilmesi talebine istinaden 5393 sayılı yasanın 18. Maddesine göre karar alınması hk. (Sosyal Yardım İşleri Müd.)
4. (55/2022)- Yol alt yapı yapımına esas malzeme ve işçiliklerde; 2022 yılı içerisinde yüksek tutarlarda artışlar olması, yol yapım işlerinin yüklenicilerce veya Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılmasında maliyetlerin yükselmesi sebeplerinden dolayı Fen İşleri Müdürlüğü tarife cetvelinde yer alan "1 m2 yol katılım payı bedeli+yol teknik altyapı bedeli" tutarın güncellenmesi ve bu kapsamda, Ek'te sunulan Tarife Cetveli ile Fen İşleri Müdürlüğü 2022 yılı Bütçe Tarifesinin revize edilmesi hk. (Fen İşleri Müd.)
5. (56/2022)- Gaziemir İlçesi, Yeşil Mahalle, 188 ada 10,19,23,24,25,28,31,32 parseller ile 1850 ada 3,4,6 parselleri kapsayan alandaki UİP-35092696 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün bila tarih ve 3845760 sayılı yazısı ile askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi hk. (Etüt Proje Müd.)
 
4- Komisyonlardan gelen raporlar. 
 
1. (47/2022)- İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Tapunun Sakarya (Dokuzeylül) Mahallesi 2327 ada, 7 parselde bulunan Belediyemize ait 1647/12547 (19.41 m²) hissenin 5393 sayılı yasanın 18. maddesine göre satışının oy birliği ile kabulüne ilişkin Bayındırlık ve İmar, Hukuk ile Plan ve Bütçe Komisyonu ortak raporu.
 
2. (48/2022)- Akçay Caddesi ile İzmir Banliyö Hattı arasında kalan bölgenin Hmax=9.00 metre yükseklik kararı; 03.04.1985 tarihinde Cumaovası Havaalanı ve Çevresi Yapılaşma Koşullarını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile belirlenmiştir. Adnan Menderes Havaalanı Mania Planı’nın 19.03.2010 tarihinde revize edilmesi ve sonrasındaki imar planı sürecinde Cumaovası Havaalanı ve Çevresi Yapılaşma Koşullarına uyulması gerekliliği ortadan kalkmıştır. Akçay Caddesi, Demiryolu (İZBAN), Hava Eğitim Yolu ile 337 Sokak arasında kalan imar adalarında; hem 3 kat hem de Hmax=9.00 metre yükseklik kararlarının bulunmasının uygulamada ikilem yarattığı, 3 kat kararının daha yüksek yapılaşmaya imkan tanıdığı ve bu sebeple özelikle ticaret kullanımının yoğunlaştığı bölgelerde 3 kat yükseklik kararının uygulanmasına yönelik eğilim olduğu, Hmax=9.00 metre yükseklik plan kararının kısıtlayıcılık oluşturduğu, revize edilen Adnan Menderes Havaalanı Mania Planı ve sonrasındaki planlama sürecinde Hmax=9.00 metre yükseklik sınırlamasına imar planlarında uyulması gerekliliğinin ortadan kalktığı tespit edilmiştir.Ayrıca, söz konusu alanda; 1/5000 ölçekli Gaziemir 1. Etap Nazım İmar Planı’nda Orta Yoğunluklu Meskun Konut Alanı olarak belirlenmiş bölgenin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda kullanım kararının TM1(Ticaret Seçenekli Konut Bölgesi) olarak belirlendiği, bu kullanım kararının planların kademeli birliktelik ilkesi uyarınca üst kademe plan kararlarına uygun olmadığı tespit edilmiştir. Yukarıda belirtilen tespitler doğrultusunda; Hmax: 9.00 metre yükseklik kararının ve TM1 (Ticaret Seçenekli Konut Bölgesi) kullanım kararının kaldırılması gerekliliği doğmuştur. Bu kapsamda; Akçay Caddesi, Demiryolu, Hava Eğitim Yolu ve 337 Sokak arasında kalan 450, 1475, 1476, 1478, 1479 ve 1480 nolu imar adalarında Hmax:9.00 metre yükseklik kararı ve TM1(Ticaret Seçenekli Konut Bölgesi) kullanım kararının, 427, 428, 429, 430, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1465, 1466, 1472, 1473, 1474, 1477, 1550, 1964, 2064 ve 2174 nolu imar adalarında Hmax=9.00 metre yükseklik kararının ve 433, 434, 435, 1446, 1447, 1448, 1449, 1965, 1966 ve 2175 nolu imar adalarında TM1 (Ticaret Seçenekli Konut Bölgesi) kullanım kararının kaldırılması yönünde hazırlanan TEKLİF-35743052 numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin oy birliği ile kabulüne ilişkin Bayındırlık ve İmar ile Çevre Komisyonu ortak raporu.
 
5. Komisyonlara havale edilip sonuçlanmayan önerge.
 
1- (43/2022)- Aktepe ve Emrez Mahallelerinin yapı kayıt belgesi alan yapının bulunduğu bölgenin doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından bu bölgelere şebeke yatırımı yapılması hk. (Bayındırlık ve İmar, Hukuk ile Çevre Komisyonu)
 
6. Dilek ve temenniler.
7. Toplantıya katılamayan üyelerin mazeretlerinin görüşülmesi.
8. Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.  
 
                                                                                                                                           
                                                                                             
                                                                                                                  

Yayın Tarihi : 27-06-2022


Copyright © 2022 Gaziemir Belediyesi