Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 07.06.2022 SAAT:18.00

                                                       
                                                                GAZİEMİR  BELEDİYE MECLİSİ
 
 
                                                                                                                                 07 / 06 / 2022                                                                                                                                                                      Salı  Saat:18:00                               
01/06/2022 TARİHLİ GÜNDEMİN DEVAMI
 
 
1. 01.06.2022 tarihinden sonra birimlerden gelen önergeler.
 
1- (50/2022)-Belediyemiz Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün 2022 yılı bütçesinde  (46.35.16.10.01.3.9.00.5.06.3.) Maddi Hak Alımları kaleminde yeterli ödenek olmadığından dolayı aktarma yapılmasına ihtiyaç hasıl olmuş olup, Bütçede yapılan inceleme neticesinde belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 46.35.16.52.01.3.9.00.5.03.5 Hizmet Alımları kaleminden 1.500.000,00 TL ödeneğin 5393 sayılı Belediye kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18.maddesinin b fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği'nin 36. maddesi gereğince aktarma yapılması hk. (Mali Hiz.Müd.)
 
2- (51/2022)- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere; 2022 Mali Yılı Bütçesi ekli T cetvelinde belirtilen “1 adet Mini Kazıcı – Yükleyici ve Kurtarıcı – Lowbed” taşıtının satın alınması hk. (Fen İşleri Müd.) 
  
 
2-    01/06/2022 tarihinden sonra sonuçlanan raporlar
 
1- (45/2022)- Fen İşleri Müdürlüğünün (46-35-16-39-04-4-3-00-5-06. 05) Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri kaleminden 550.000,00 TL, Zabıta Müdürlüğü’nün (46.35.16.32.03.1.1.00.5.06.01) Mamul Mal Alımları kaleminden 300.000,00 TL ödeneklerinin Sosyal İşler Müdürlüğü’nün (46-35-16-54-10-9-9-00-5-6-1) Kara Taşıt Alımları kalemine alınmak suretiyle aktarma yapılmasının 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18.maddesinin b fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince oy birliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe komisyon raporu. 
 
2- (46/2022)- Seydaş A.Ş.’nin 2022 Mali Bütçesinde yer alan bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarlarının yüzde onunu geçen iç borçlanma kısmı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından onay alınması koşuluyla; 2022 yılında, sermayesi %100 Gaziemir Belediyesine ait Seydaş Organizasyon A.Ş firmasının görev ve hizmetlerinin gerektirdiği işlerde ulaşım, nakliye, vb. alanlardaki ihtiyaçlarını ekonomik olarak karşılamaya yönelik işlerde kullanılmak koşuluyla Belediye Başkanı tarafından nakdi veya gayri nakdi kredi kullanmak üzere bankalardan kredinin sağlanması, kullanılması, borçlanmanın yapılması, kredi geri ödeme koşullarının belirlenmesi, kredi sözleşmesi üzerinde değişiklik yapılması, kullanılacak olan kredi için gerekli garanti ve teminatlarının verilmesi, bu işlerle ilgili her türlü sözleşme, taahhütname, Protokol ve temlik sözleşmelerinin düzenlenmesi veya imzalanması, kredi ile ilgili her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapılabilmesi, Seydaş Organizasyon A.Ş firmasının görev ve hizmetlerinin gerektirdiği tüm işlerde kullanılacak 50.000 TL limitli kredi kartı başvurusunun yapılması ve kredili mevduat hesabı açtırılması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/d ve 68/e maddesi gereğince oy birliği ile kabulüne ilişkin Hukuk ile Plan ve Bütçe Komisyonları ortak Raporu.
 
 
3-Toplantıya katılamayan üyelerin mazeretlerinin görüşülmesi.
4-Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.  
 

Yayın Tarihi : 03-06-2022


Copyright © 2022 Gaziemir Belediyesi