GAZIEMIR

                                                                     DUYURU
 
       Gaziemir Belediye Meclisinin 2022 yılı Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı 01.06.2022 Çarşamba günü saat 18:00’de Gazi Mahallesi Önder Caddesi No.41 adresinde bulunan Gaziemir Belediyesi bünyesinde Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. Maddesi gereği, toplantı gündemi aşağıda sunulmuştur.
İlan olunur.                                                                                                                                               
                                                                                                                                      Halil ARDA
                                                                                                                        Gaziemir Belediye Başkanı
 
                                                                                                                              01 / 06 / 2022                                                                                                                                                               Çarşamba Saat:18.00  
                       
                                                             G   Ü   N   D   E   M
1. Meclisin açılışı.     
2. Meclisçe verilecek önergeler.
3. Birimlerden gelen önergeler.
 
1. (44/2022)-Belediyemizde duyulan ihtiyaç üzerine yapılan boş kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliğinin gösterildiği II sayılı cetvel ile derece değişikliğine göre hazırlanan “dolu kadro değişiklikleri” başlıklı III sayılı cetvelin onaylanması hk. (İnsan Kayn.Eğtm.Müd.) 
2.(45/2022)-Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün 2022 yılı bütçesinde    (46.35.16.54.10.9.9.00.5.6.1.) Kara Taşıt Alımları kaleminde yeterli ödenek olmadığından dolayı aktarma yapılmasına ihtiyaç hasıl olmuş olup, Bütçede yapılan inceleme neticesinde Fen İşleri Müdürlüğü'nün (46.35.16.39.04.4.3.00.5.06.05) Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri kaleminden 550.000,00 TL, Zabıta Müdürlüğünün (46.35.16.32.03.1.1.00.5.06.01) Mamul Mal Alımları kaleminden 300.000,00 TL ödeneklerinin 5393 sayılı Belediye  Kanunun  Meclisin Görev ve Yetkileri  başlıklı 18. maddesinin b fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe  Usulü Yönetmeliği'nin 36. maddesi gereğince aktarma yapılması hk. (Mali Hiz.Müd.)
3. (46/2022)- Seydaş A.Ş nin  2022 Mali Yılı Mali Bütçesinde yer alan bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarlarının yılı içinde yüzde onunu geçmeyecek şekilde iç borçlanma yöntemi ile araç alımı için  kredi alınmasına, kullanılacak kredinin yüzde onu geçmesi halinde Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından onay alınması, söz konusu kredi için Belediyemizin garantör olması, garantörlük kapsamında her türlü işlemin yapılması ve kredi kullanımı ile ilgili her türlü sözleşme, taahhütname, protokolleri düzenleyip imzalanmasına, Seydaş Organizasyon A.Ş firmasının görev ve hizmetlerinin gerektirdiği tüm işlerde kullanılması için kredi kartı başvurusunun yapılması ve kredili mevduat hesabı açtırılması için münferiden Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda meclisimizce gerekli kararların alınmasını hk. (Özel Kalem Müd.)  
4.(47/2022)- İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Sakarya (Dokuzeylül) Mahallesi, 2327 ada, 7 parselde bulunan Belediyemize ait 647/12547 (19,41 m²) hissenin, tapuda kayıtlı hissedar Kadir DEVREN’in  11.05.2022 tarih ve 12477 sayılı dilekçesi ile belediye hissesinin satışının yapılması talebine istinaden  5393 sayılı yasanın 18. Maddesine göre karar alınması hk. (Plan ve Proje Müd.)
5.(48/2022)- Akçay Caddesi, Demiryolu, Hava Eğitim Yolu ve 337 Sokak arasında kalan alanda; 1/5000 ölçekli Gaziemir I. Etap Nazım İmar Planında Meskun Konut Alanında kalan imar adalarında TM1 (Ticaret Seçenekli Konut Bölgesi) kullanım kararı ile Adnan Menderes Havaalanı Mania Planı’nın revize edilmesi sonrasındaki süreçte Cumaovası Havaalanı ve Çevresi Yapılaşma Koşullarına uyulması gerekliliğinin ortadan kalkması sebebiyle Hmax:9.00 metre yükseklik kararının kaldırılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hk. (Etüt Proje Müd.)
 
4- Komisyonlardan gelen raporlar. 
 
1.(41/2022)- İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Karabağlar Mahallesi, 31260 ada, 21 parselde bulunan Belediyemize ait 29/249 (28,67 m²) hissenin 5393 sayılı yasanın 18. maddesine göre satışının oy birliği ile kabulüne ilişkin Bayındırlık ve İmar, Hukuk ile Plan ve Bütçe Komisyonu ortak raporu.
 
2. (34/2022)- Gaziemir İlçesi, Dokuz Eylül Mahallesi, Hava Eğitim Yolu, Sarnıç Yolu, Akçay Caddesi ve İzban Banliyö Hattı arasında kalan bölgede, 1441 ada 20 ve 34 parseller üzerinde Belediye Hizmet Alanı (Sosyal ve Kültürel Merkez) belirlenmesi, 1/5000 ölçekli Gaziemir 1. Etap Nazım İmar Planı Revizyonu doğrultusunda mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'ndaki kullanım kararları Sanayi Alanı, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Küçük Sanayi Alanı olan 1441, 1442, 2040 ve 2010 adaların kullanım kararlarının "Ticaret Alanı'na" dönüştürülmesi, yapılaşma koşullarının düzenlenmesi, sosyal-teknik altyapı alanlarının belirlenmesi, ayrıca ulaşım güzergahının sürekliliğinin sağlanması için planlama alanının doğusundaki 15 m'lik imar yolunun 20 m. olarak düzenlenmesini içeren TEKLİF- 35077660 numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin oy birliği ile kabulüne ilişkin Bayındırlık ve İmar, Hukuk ile Çevre Komisyonu ortak raporu.  
 
5. Komisyonlara havale edilip sonuçlanmayan önerge.
 
1- (43/2022)- Aktepe ve Emrez Mahallelerinin yapı kayıt belgesi alan yapının bulunduğu bölgenin doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından bu bölgelere şebeke yatırımı yapılması hk. (Bayındırlık ve İmar, Hukuk ile Çevre Komisyonu)
 
6. Dilek ve temenniler.
7. Toplantıya katılamayan üyelerin mazeretlerinin görüşülmesi.
8. Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.  
 

Yayın Tarihi : 27-05-2022