Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 05.05.2022 SAAT:18.00

                                                                           DUYURU
 
Gaziemir Belediye Meclisinin 2022 yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı 05.05.2022 Perşembe günü saat 18:00’de Gazi Mahallesi Önder Caddesi No.41 adresinde bulunan Gaziemir Belediyesi bünyesinde Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. Maddesi gereği, toplantı gündemi aşağıda sunulmuştur.
İlan olunur.                                                                                                                                               
                                                                                                                                            Halil ARDA
                                                                                                                              Gaziemir Belediye Başkanı
 
                                                                                                                                       05 / 05 / 2022
                                                                                                                                Perşembe Saat:18.00                                                                                                                                                                    
                                                                          G   Ü   N   D   E   M
 
1. Meclisin açılışı.     
2. Meclisçe verilecek önergeler.
3. Birimlerden gelen önergeler.
 
1. (39/2022)-5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40. maddesi gereği hazırlanan Belediyemiz 2021 Yılı Kesin Hesap Cetvellerinin tetkiki hk. (Mali Hizmetler Md.) 
2. (40/2022)-Belediyemizde duyulan ihtiyaç üzerine yapılan boş kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliğinin gösterildiği II sayılı cetvel ile derece değişikliğine göre hazırlanan “dolu kadro değişiklikleri” başlıklı III sayılı cetvelin onaylanması hk. (İnsan Kayn.Eğtm.Müd.) 
3.(41/2022)- İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Karabağlar Mahallesi, 31260 ada, 21 parselde bulunan Belediyemize ait 29/249 (28.67 m²) hissenin, tapuda kayıtlı hissedar Emrullah SARI’nın  04.04.2022 tarih ve 8990 sayılı dilekçesi ile  belediye hissesinin satışının yapılması talebine ilişkin 5393 sayılı yasanın 18. Maddesine göre karar alınması hk. (Plan ve Proje Müd.)
4.(42/2022)- Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda olan Atıfbey Mahallesi Önder Caddesi No:32/8 Gaziemir/İZMİR (362 ada 1 parsel ile 5 sokak arasında kalan ve Sevgi Yolu 3ncü etap içerisindeki rekreasyon alanı içindeki taşınmaz) adresindeki kayıtlı taşınmazın (tesisin) işletme hakkının listede belirtilen taşınırlarla (demirbaş) birlikte 10 yıl süre ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (i) bendi kapsamında %100 hissesi Belediyemize ait Seydaş Organizasyon İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ayni sermaye olarak konulması hk. (Özel Kalem Müd.)
 
4- Komisyonlardan gelen raporlar. 
 
1.(54/2021)- Gaziemir Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda; kentin açık alan kimliğinin korunması ve Gaziemir yerleşiminin simgesi ve önemli bir odak noktası haline gelmiş Sevgi Yolu Rekreasyon Alanı ile bütünlüğünün sağlanması amacıyla, 140 ada 1, 2, 3, 4 nolu parsellerde imar planında "Ticaret Alanı" olarak belirlenmiş alanın "Rekreasyon Alanı" olarak düzenlenmesi ve alana ilişkin "140 ada 1,2,3nolu parseller 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 10. maddesi gereği Belediyesince İmar Programına alınarak kamulaştırılacaktır." şeklinde plan notu belirlenmesi yönünde hazırlanan TEKLİF-35568879 numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin oy birliği ile kabulüne ilişkin Bayındırlık ve İmar, Hukuk ile Çevre Komisyonu ortak raporu.
 
2. (20/2022)- Hukuk İşleri Müdürlüğünün 28/01/2022 tarih ve 29432 sayılı görüşü ile mevzuata uygun olduğu bildirilen İzmir Gaziemir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin oy birliği ile kabulüne ilişkin Bayındırlık ve İmar ile Hukuk Komisyon raporu.
 
3.(26/2022)- Hukuk İşleri Müdürlüğünün 24/03/2022 tarih ve 33947 sayılı görüşü ile mevzuata uygun olduğu bildirilen İzmir Gaziemir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev Çalışma Yönetmeliğinin  oy birliği ile kabulüne ilişkin Hukuk Komisyon raporu.
 
4.(27/2022)- Hukuk İşleri Müdürlüğünün 24/03/2022 tarih ve 33945 sayılı görüşü ile mevzuata uygun olduğu bildirilen İzmir Gaziemir Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin oy birliği ile kabulüne ilişkin Hukuk Komisyon raporu.
 
5.(28/2022)- Hukuk İşleri Müdürlüğünün 24/03/2022 tarih ve 33948 sayılı görüşü ile mevzuata uygun olduğu bildirilen İzmir Gaziemir Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin oy birliği ile kabulüne ilişkin Hukuk Komisyon raporu.
 
6.(29/2022)- Hukuk İşleri Müdürlüğünün 24/03/2022 tarih ve 33946 sayılı görüşü ile mevzuata uygun olduğu bildirilen İzmir Gaziemir Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin oy birliği ile kabulüne ilişkin Hukuk Komisyon raporu.
 
7.(32/2022)- Komşu ilçelerle olan sınırların 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu başta olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve yönetmelikler ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu kapsamında çıkarılan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenen ve koordinat özet cetveli ile krokisi bulunan, batıda Karabağlar İlçe sınırının bir noktası olan 1 (Y:508166.49 X:4241173.85) nolu noktadan başlayıp doğuya doğru giderken Yeşil Mahallemiz ile komşu olan Menderes İlçesi Görece Cumhuriyet Mahalle sınırı, Sevgi Mahallemiz ile komşu olan Menderes İlçesi Görece Cumhuriyet, Ata ve Hürriyet Mahalleleri sınırı, Dokuz Eylül Mahallemiz ile komşu olan Menderes İlçesi Görece Cumhuriyet Mahalle sınırı, Atatürk Mahallemiz ile komşu olan Menderes İlçesi Görece Cumhuriyet ve Kısık Mahalleleri sınırı, Hürriyet Mahallemiz ile komşu olan Menderes İlçesi Kısık Mahalle sınırına kadar olan ve Buca İlçe sınırında 186 (Y:518453.82 X:4238946.03) nolu noktada son bulan yaklaşık 12.780 metrelik kısım ilçemiz ile Menderes İlçesi arasındaki sınırımız olarak belirlenmesinin oy birliği ile kabulüne ilişkin Bayındırlık ve İmar, Hukuk ile Çevre Komisyonu ortak raporu.
 
8.(35/2022)- Gaziemir İlçesi, Sarnıç Mevkii, Atatürk Mahallesi, Büyük Menderes Caddesi’nin güneyinde 12080 ada 1 parselin doğusunda açık alan (tören alanı) kullanımında bulunan ve mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda B.H.A. (Belediye Hizmet Alanı) olarak belirlenmiş yaklaşık 3725 m2’lik alanın; vatandaşların eğlence, dinlenme, açık ve yeşil alan ihtiyaçlarının karşılanabildiği, günübirlik kullanımlarına yönelik olarak değerlendirilebilmesi amacıyla Rekreasyon Alanı olarak yeniden düzenlenmesini içeren TEKLİF-35998187 numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin oy birliği ile kabulüne ilişkin Bayındırlık ve İmar ile Hukuk Komisyonu ortak raporu. 
 
9.(37/2022)-Belediye Meclisimizin 04.12.2019 tarih ve 76 sayılı kararı ile sermayesinin tamamı Belediyemize ait olan Seydaş şirketine 10 yıl süre ile işletme hakkı devri yapılan, Gazikent Mahallesi Atatürk Bulvarı No:12/1 Gaziemir/İzmir" adresinde bulunan tapuda Atıfbey Mahallesi 2115 ada 1 parsel; 132 ada 69 parsel ile kamuya ait alanda yer alan “Köylüm” adlı kafeterya- restaurant- rekreasyon alanı, İzmir 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin 18.06.2021 tarih ve 2021/193 E-2021/548 sayılı kararıyla 2.436.000 TL değer üzerinden şirket sermayesine eklenmiş 13.07.2021 tarih ve 10369 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayınlanmış olup, 1-Ancak bu alanda cafe binası yanı sıra açık alan ve spor yapılabilecek alanların olması nedeniyle Engelli Merkezi olarak kullanımının daha uygun olacağı tespit edildiğinden bu kapsamda mevcut yerin tahsis şeklinin Engelli Merkezi olarak değiştirilerek, Şirket ayni sermayesinden çıkarılarak Belediyemize iadesine, 2-6102 sayılı TTK’ nun473/1. maddesinde yer alan “Bir anonim şirket sermayesini azaltarak, azaltılan kısmın yerine geçmek üzere bedelleri tamamen ödenecek yeni paylar çıkarmıyorsa, genel kurul, esas sözleşmenin gerektiği şekilde değiştirilmesini karara bağlar. Genel kurul toplantısına ilişkin çağrı ilanlarında, mektuplarda ve internet sitesi bildiriminde, sermaye azaltılmasına gidilmesinin sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağı ayrıntılı bir şekilde ve hesap verme ilkelerine uygun olarak açıklanır. Ayrıca yönetim kurulu bu hususları içeren bir raporu genel kurula sunar, genel kurulca onaylanmış rapor tescil ve ilan edilir.” hükmüne istinaden mevcut ana sözleşmenin 2.436.000 TL çıkarılmak suretiyle tadiline, Azaltılan sermayeye ilişkin iadenin ana sözleşme tadilatının kesinleşmesinde sonar şirket tarafından yapılmasına, idare hukukundaki yetkide paralellik ilkesi kapsamında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e –i maddeleri kapsamında uygunluğunun oy birliği ile kabulüne ilişkin Hukuk ile Plan ve Bütçe Komisyonu ortak raporu.
 
10.(38/2022)- Özel Kalem Müdürlüğü bütçesinin (46-35-16-02-01-100-5-03-06) Temsil ve Tanıtma Giderleri harcama kaleminden  alınmak suretiyle  Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü  bütçesinin (46-35-16-54-10-9-9-00-5-03-6) Temsil ve Tanıtma Giderleri kalemine 400.000 TL aktarma yapılmasının 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18.maddesinin b fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince oy birliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe komisyon raporu. 
 
11.(30/2022)- İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Karabağlar Mahallesi, 34256 ada, 4 parselde bulunan tamamı Belediyemize ait 135.00 m²  hissenin satış talebi ilgili yasal düzenlemeler gereğince hukuka uygun olup; satışının yapılmasının  oy birliği ile kabulüne ilişkin Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonu ortak raporu.
 
12.(31/2022)- İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Karabağlar Mahallesi, 34256 ada, 6 parselde bulunan tamamı Belediyemize ait 113.00 m²  hissenin satış talebi ilgili yasal düzenlemeler gereğince hukuka uygun olup; satışının yapılmasının oy birliği ile kabulüne ilişkin Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonu ortak raporu.
 
13.(33/2022)- İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Tapunun Sakarya Mahallesi 2327 ada, 4 parselde bulunan Belediyemize ait 1559/2939 (233,85 m²) hisseye karşılık Gaziemir’in herhangi bir mahallesinde ayrık nizam, ara kat, en az 130 m² alana sahip, yapı kullanma izni alınmış ve hiç kullanılmamış, söz konusu arsada yapılacak aynı büyüklükte ki bir dairenin emsal rayiç bedelinden az olmamak koşulu ile belediyemiz tarafından da uygun görülecek bir daire ile takas edilmesinin oy birliği ile kabulüne ilişkin Bayındırlık ve İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu ortak raporu.
 
14.(25/2022)-Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün taşıt alımları bütçesinden belediyemiz taziye hizmetlerinde kullanılmak üzere 237 Sayılı Taşıt Kanununun 10. Maddesi gereğince (Ancak, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler.) hükmüne istinaden taşıt satın alınmasına ve alınan taşıtın T cetveline işlenmesinin oy birliği ile kabulüne karar verilen Plan ve Bütçe Komisyon raporu. 
 
5. Komisyonlara havale edilip sonuçlanmayan önerge.
 
1.(34/2022)- Gaziemir İlçesi, Dokuz Eylül Mahallesi, Hava Eğitim Yolu, Sarnıç Yolu, Akçay Caddesi ve İzban Banliyö Hattı arasında kalan bölgede, 1441 ada 20 ve 34 parseller üzerinde Belediye Hizmet Alanı (Sosyal ve Kültürel Merkez) belirlenmesi, 1/5000 ölçekli Gaziemir 1. Etap Nazım İmar Planı Revizyonu doğrultusunda mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'ndaki kullanım kararları Sanayi Alanı, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Küçük Sanayi Alanı olan 1441, 1442, 2040 ve 2010 adaların kullanım kararlarının "Ticaret Alanı'na" dönüştürülmesi, yapılaşma koşullarının düzenlenmesi, sosyal-teknik altyapı alanlarının belirlenmesi, ayrıca ulaşım güzergahının sürekliliğinin sağlanması için planlama alanının doğusundaki 15 m'lik imar yolunun 20 m. olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu'nun  3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/c maddesi uyarınca  incelenerek karar alınması hk. (Bayındırlık ve İmar, Hukuk ile Çevre Komisyonu)
 
6. Dilek ve temenniler.
7. Toplantıya katılamayan üyelerin mazeretlerinin görüşülmesi.
8. Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.  
 

Yayın Tarihi : 29-04-2022


Copyright © 2022 Gaziemir Belediyesi