Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 01.04.2022 SAAT:18.00

                                                                           DUYURU
 
Gaziemir Belediye Meclisinin 2022 yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı 01.04.2022 Cuma günü saat 18:00’de Gazi Mahallesi Önder Caddesi No.41 adresinde bulunan Gaziemir Belediyesi bünyesinde Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. Maddesi gereği, toplantı gündemi aşağıda sunulmuştur.
İlan olunur.
                                                                                                                                              
                                                                                                                                  Halil ARDA
                                                                                                                      Gaziemir Belediye Başkanı
 
                                                                                                                                  01 / 04 / 2022
Cuma Saat:18.00                                                                       
                                                                                                                      
                                                                  G   Ü   N   D   E   M
 
 
1. Meclisin açılışı. 
2. (23/2022)-5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesine göre Encümen Üyelerinin seçimi.    
3. (24/2022)-5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesine göre Meclis içi İhtisas Komisyonlarının seçimi. 
4. Meclisçe verilecek önergeler.
5. Birimlerden gelen önergeler. 
 
1. (25/2022)- Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün taşıt alımları bütçesinden belediyemiz taziye hizmetlerinde kullanılmak üzere 237 Sayılı Taşıt Kanununun 10 . Maddesi gereğince ( Ancak, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler.) hükmüne istinaden satın alınabilmesi ve alınan taşıtın T cetveline işlenmesi hk. (Sosyal İşl.Müd) 
2. (26/2022)- Hukuk İşleri Müdürlüğüne ait 24.03.2022 tarih ve 33947 sayılı yazı ile mevzuata uygun olarak hazırlandığı bildirilen İzmir Gaziemir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmelik taslağının incelenerek karar alınması hk. (Destek Hiz.Müd.)
3. (27/2022)- Hukuk İşleri Müdürlüğüne ait 24.03.2022 tarih ve 33945 sayılı yazı ile mevzuata uygun olarak hazırlandığı bildirilen İzmir Gaziemir Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmelik taslağının incelenerek karar alınması hk. (Basın Yayın ve Halkla İlişk.Müd.)
4. (28/2022)- Hukuk İşleri Müdürlüğüne ait 24.03.2022 tarih ve 33948 sayılı yazı ile mevzuata uygun olarak hazırlandığı bildirilen İzmir Gaziemir Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmelik taslağının incelenerek karar alınması hk. (Bilgi İşlem Müd.)
5. (29/2022)- Gaziemir Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik ve güncelleme yapılmış olup incelenerek karar alınması hk. (Zabıta Müd.)
6. (30/2022)- İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Karabağlar Mahallesi, 34256 ada 4 parsel 135,00 m² yüzölçümlü tamamı Belediyemize ait yerin, tapuda muhdesat bilgilerinde “içindeki ev Cemalettin GAYRET’e aittir” denildiğinden; Cemalettin GAYRET’in belediyemize vermiş olduğu 21.01.2022 tarih ve 2255 sayılı dilekçesine istinaden  2981 sayılı yasanın ilgili maddeleri kapsamında 34256 ada 4 parselin satışının tarafına yapılması talebi üzerine 5393 sayılı yasanın 18. Maddesine göre karar alınması  hk. (Plan ve Proje Müd.)
7. (31/2022)- 3194 sayılı İmar Kanunun geçici 16. Maddesi gereği ‘’ “Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların belediyelere ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan satılır” hükmü gereği; İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Karabağlar Mahallesi, 34256 ada, 6 parsel 113,00 m² yüzölçümlü tamamı Belediyemize ait yerin, Nigar YÜCEL’in Belediyemize vermiş olduğu 16.02.2022 tarih ve 4773 sayılı  dilekçesine istinaden ilgili yasa gereği 34256 ada 6 parselin satışının tarafına yapılması talebi hk. (Plan ve Proje Müd.)
8. (32/2022)- 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu başta olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve yönetmelikler ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu kapsamında çıkarılan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenen ve  koordinat özet cetveli ile krokisi bulunan, batıda Karabağlar İlçe sınırının bir noktası olan 1 (Y:508166.49 X:4241173.85) nolu noktadan başlayıp doğuya doğru giderken Yeşil Mahallemiz ile komşu olan Menderes İlçesi Görece Cumhuriyet Mahalle sınırı, Sevgi Mahallemiz ile komşu olan Menderes İlçesi Görece Cumhuriyet, Ata ve Hürriyet Mahalleleri sınırı, Dokuz Eylül Mahallemiz ile komşu olan Menderes İlçesi Görece Cumhuriyet Mahalle sınırı, Atatürk Mahallemiz ile komşu olan Menderes İlçesi Görece Cumhuriyet ve Kısık Mahalleleri sınırı, Hürriyet Mahallemiz ile komşu olan Menderes İlçesi Kısık Mahalle sınırına kadar olan ve Buca İlçe sınırında 186 (Y:518453.82 X:4238946.03) nolu noktada son bulan yaklaşık 12.780 metrelik kısım ilçemiz ile Menderes İlçesi arasındaki sınırımız olarak belirlenmiş olup, belirlenen sınır çalışmasının karara  bağlanması hk. (Plan ve Proje Müd.) 
9. (33/2022)- İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Tapunun Sakarya Mahallesi 2327 ada, 4 parsel 440,85 m2 olup, 233,85 m2 Belediyemize ait hissenin tapuda kayıtlı hissedarlar adına Ogün DİRBİŞOĞLU’nun belediyemize vermiş olduğu 25.03.2022 tarih ve 8064 sayılı dilekçesi ile; 2327 ada, 4 parselde kayıtlı kargir ev ve arsa vasıflı 440,85 m² toplam alanı olan taşınmazın belediyemiz hissesi olan 233,85 m² lik kısmına karşılık; Gaziemir’in herhangi bir mahallesinde ayrık nizam, ara kat, en az 130 m² alana sahip, yapı kullanma izni alınmış ve hiç kullanılmamış, söz konusu arsada yapılacak aynı büyüklükte ki bir dairenin emsal rayiç bedelinden az olmamak koşulu ile belediyemiz tarafından da uygun görülecek bir daire ile takas edilmesi talebi üzerine 5393 sayılı yasanın 18. Maddesine göre karar alınması hk. (Plan ve Proje Müd.)
10. (34/2022)- Gaziemir İlçesi, Dokuz Eylül Mahallesi, Hava Eğitim Yolu, Sarnıç Yolu, Akçay Caddesi ve İzban Banliyö Hattı arasında kalan bölgede, 1441 ada 20 ve 34 parseller üzerinde Belediye Hizmet Alanı (Sosyal ve Kültürel Merkez) belirlenmesi, 1/5000 ölçekli Gaziemir 1. Etap Nazım İmar Planı Revizyonu doğrultusunda mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'ndaki kullanım kararları Sanayi Alanı, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Küçük Sanayi Alanı olan 1441, 1442, 2040 ve 2010 adaların kullanım kararlarının "Ticaret Alanı'na" dönüştürülmesi, yapılaşma koşullarının düzenlenmesi, sosyal-teknik altyapı alanlarının belirlenmesi, ayrıca ulaşım güzergahının sürekliliğinin sağlanması için planlama alanının doğusundaki 15 m'lik imar yolunun 20 m. olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu'nun  3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/c maddesi uyarınca  incelenerek karar alınması hk. (Etüt Proje Müd.)
11. (35/2022)- Gaziemir İlçesi, Sarnıç Mevkii, Atatürk Mahallesi, Büyük Menderes Caddesi’nin güneyinde 12080 ada 1 parselin doğusunda açık alan (tören alanı) kullanımında bulunan ve mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda B.H.A. (Belediye Hizmet Alanı) olarak belirlenmiş yaklaşık 3725 m²’lik alanın; vatandaşların eğlence, dinlenme, açık ve yeşil alan ihtiyaçlarının karşılanabildiği, günübirlik kullanımlarına yönelik olarak değerlendirilebilmesi amacıyla Rekreasyon Alanı olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/c maddesi uyarınca incelenerek karar alınması hk. (Etüt Proje Müd.)
12. (36/2022)-5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi, 5018  sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41.maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet  Raporları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlanan Belediyemiz 2021 yılı Faaliyet Raporu. (Strateji Geliştirme Md.)
 
6. Komisyonlardan gelen raporlar.
 
1. (21/2022)- Mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 2139 ada 3 ve 4 parsellerin sınırının ve plan kademe hattının yeniden düzenlenmesine yönelik plan değişiklik önerisi incelenerek,  2139 ada 3 parsel sayılı taşınmazın diğer hissedarı olan Maliye Hazinesinin uygun görüşünün alındığı, yapılacak değişikliğin parsellerin tanımlı olduğu fonksiyonlarda daha düzenli yapılaşmaya olanak sağlayacağı görülmüş olup; UİP-35230251 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin katılanların oy birliği ile kabulüne ilişkin Bayındırlık ve İmar Komisyon raporu.
 
7. Komisyonlara havale edilip sonuçlanmayan önergeler.
 
1. (54/2021)- Gaziemir Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda; kentin açık alan kimliğinin korunması ve Gaziemir yerleşiminin simgesi ve önemli bir odak noktası haline gelmiş Sevgi Yolu Rekreasyon Alanı ile bütünlüğünün sağlanması amacıyla, 140 ada 1, 2, 3, 4 nolu parsellerde imar planında "Ticaret Alanı" olarak belirlenmiş alanın "Rekreasyon Alanı" olarak düzenlenmesi ve alana ilişkin "140 ada 1,2,3 nolu parsellerin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 10. maddesi gereği Belediyesince İmar Programına alınarak kamulaştırılacaktır." şeklinde plan notu belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi. (Bayındırlık ve İmar, Hukuk ile Çevre Komisyonu)
2. (20/2022)- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği'nde değişiklik ve güncelleme yapılmış olup, ekteki yönetmeliğin incelenerek Meclisçe karar alınmasını hk. (Bayındırlık ve İmar ile Hukuk Komisyonu)
 
8. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesine istinaden Belediyemiz Denetim Komisyonu Raporuna ilişkin  bilgilendirme.
9. Dilek ve temenniler.
10. Toplantıya katılamayan üyelerin mazeretlerinin görüşülmesi.
11. Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.  
 
 

Yayın Tarihi : 25-03-2022


Copyright © 2022 Gaziemir Belediyesi