GAZIEMIR

                                                                         DUYURU
 
          Gaziemir Belediye Meclisinin 2022 yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı 01.03.2022 Salı günü saat 18:00’de Gazi Mahallesi Önder Caddesi No.41 adresinde bulunan Gaziemir Belediyesi bünyesinde Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. Maddesi gereği, toplantı gündemi aşağıda sunulmuştur.
İlan olunur.
                                                                                                                                              
                                                                                                                                   Halil ARDA
                                                                                                                      Gaziemir Belediye Başkanı
 
                                                                                                                                    01 / 03 / 2022
                                                                                                                                   Salı Saat:18.00                                                                                                                   
                                                               G   Ü   N   D   E   M
1. Meclisin açılışı.     
2. Meclisçe verilecek önergeler.
3. Birimlerden gelen önergeler.
 
1. (18/2022)- Belediyemizde duyulan ihtiyaç üzerine yapılan boş kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliğinin gösterildiği II sayılı cetvel ile derece değişikliğine göre hazırlanan “dolu kadro değişiklikleri” başlıklı III sayılı cetvelin onaylanması hk. (İnsan Kayn.Eğtm.Müd.)
2. (19/2022)- 09.09.2019 tarih ve 56 sayılı Meclis Kararının  iptal edilerek; Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesinin (ç) bendi gereğince Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursunun   iş ve işleyişlerini yürütmek üzere kurucu temsilcisi olarak görevlendirilen Deniz BAĞDAŞ (DİNLER)'ın görevinin sonlandırılması ve Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Aslı ÖZGÜR’ün Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursu kurucu temsilcisi olarak atanması hk. (Kültür ve Sosyal İşl.Md.)
3. (20/2022)- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği'nde değişiklik ve güncelleme yapılmış olup, ekteki yönetmeliğin incelenerek Meclisçe karar alınmasını hk. (İmar ve Şehircilik.Md.)
4.(21/2022)- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün 09.02.2022 tarihli 30348 sayılı talep yazısı doğrultusunda mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda 2139 ada 3 ve 4 parseller arasında yer alan mevcut kademe hattının kaldırılarak 2139 ada 3 nolu parsel içerisinde belirtilen alanda yeniden düzenlenerek belirlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi hk. (Etüt Proje Müd.)
5. (22/2022)-Kazı izni/ruhsatı verilen yerlerde mevcut üst kaplamanın ilgili altyapı kuruluşlarınca zamanında yenilenmemesi ve vatandaşın bu durumdan mağdur olması da tedbirler kapsamında rayiç listesinde ek cezai işlem düzenlenmesine ilişkin; 2022 yılında uygulanacak Elektronik Haberleşme Altyapı Geçiş Hakkı Bedellerinin Ek-2’deki Fen İşleri Müdürlüğü Alt Yapı ve Denetim Biriminin tarife cetveli listesine dahil edilmesi ve tarifenin uygulanması hk.(Fen İşl. Müd.)
 
4- Komisyonlardan gelen raporlar. 
 
1. (17/2021)- Çocukların toplumsal yaşamın her alanında söz sahibi olmaları, kent yaşamına katılma ve kente ait olma duygularının geliştirilmesi ve kentsel sorunlara çözüm üretmeleri, kent yönetiminde aktif rol almaları için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 13. ve 77. Maddeleri dikkate alınarak Gaziemir Belediyesi Çocuk Meclisi ve Yönetmeliği'nin katılanların oy birliği ile kabulüne ilişkin Hukuk Komisyon raporu.
 
2. (13/2021)- Gaziemir Belediyesinin hissedarı olduğu, İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Sakarya Mahallesi, 2327 ada, 4 parselde kayıtlı, kargır ev ve arsa vasıflı, 440,85 m² toplam alanı olan taşınmazın, Belediyemizin hissesi olan 233,85 m² kısmının, Gaziemir’in merkez mahallesinin birinde, ayrık nizam, ara kat, en az 125 m² alana sahip, yapı ruhsatı alınmış, sıfır daire ile takas talebinin; yapı ruhsatı alınmış bir inşaatın bitirilme ve teslim tarihi konusundaki zaman sorununun yanında, takas gösterilecek taşınmazın/dairenin, kıymet takdiri yapılabilecek niteliklerinin tam olarak belirli olmaması  nedeni ile katılanların oy birliği ile reddine ilişkin Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonu ortak raporu.
 
3. (14/2022)- UİP-35581124 plan işlem numaralı  1/1000 ölçekli Uyguluma İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazın 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33/4 maddesi gereği incelenerek söz konusu plan notunun imar planını tamamlayıcı bir unsur olduğundan, öncelikle plan notunda belirtilen “çevredeki mevcut teşekküller” ve raporda belirtilen yönetmelikler doğrultusunda uygulama yapılması gerektiğinden,yasal zorunluluk nedeni ile yapılan plan notu değişikliğinde yoruma açık bir ifade bulunmadığı kanaatine varılmış olup, yapılan itirazın katılanların oy birliği ile reddine ilişkin Bayındırlık ve İmar ile Hukuk Komisyonu ortak raporu.
 
5. Komisyonlara havale edilip sonuçlanmayan önerge.
 
1. (54/2021)- Gaziemir Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda; kentin açık alan kimliğinin korunması ve Gaziemir yerleşiminin simgesi ve önemli bir odak noktası haline gelmiş Sevgi Yolu Rekreasyon Alanı ile bütünlüğünün sağlanması amacıyla, 140 ada 1, 2, 3, 4 nolu parsellerde imar planında "Ticaret Alanı" olarak belirlenmiş alanın "Rekreasyon Alanı" olarak düzenlenmesi ve alana ilişkin "140 ada 1,2,3 nolu parsellerin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 10. maddesi gereği Belediyesince İmar Programına alınarak kamulaştırılacaktır." şeklinde plan notu belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi. (Bayındırlık ve İmar, Hukuk ile Çevre Komisyonu)
 
6. Dilek ve temenniler.
7. Toplantıya katılamayan üyelerin mazeretlerinin görüşülmesi.
8. Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.  
 

Yayın Tarihi : 25-02-2022