Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 03.01.2022 SAAT:18.00

                                                                             DUYURU
 
Gaziemir Belediye Meclisinin 2022 yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı 03.01.2022 Pazartesi günü saat 18:00’de Gazi Mahallesi Önder Caddesi No.41 adresinde bulunan Gaziemir Belediyesi bünyesinde Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. Maddesi gereği, toplantı gündemi aşağıda sunulmuştur.
İlan olunur.                                                                                      
                                                         
                                                                                                                                             Halil ARDA
                                                                                                                               Gaziemir Belediye Başkanı
 
 
                                                                                                                                            03 / 01 / 2022
                                                                                                                                    Pazartesi Saat:18.00                                                                                                                                                                                                                                                                                           G   Ü   N   D   E   M
 
1. Meclisin açılışı.     
2. Meclisçe verilecek önergeler.
3. Birimlerden gelen önergeler.
 
1. (01/2022)- 5393 sayılı Belediye Kanunun 25.maddesi uyarınca Denetim Komisyonunda görev alacak meclis üyelerinin gizli oyla seçimlerinin yapılması hk. (Yazı İşl.Müd.) 
2. (02/2022)- Belediyemizde duyulan ihtiyaç üzerine yapılan boş kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliğinin gösterildiği II sayılı cetvel ile derece değişikliğine göre hazırlanan “dolu kadro değişiklikleri” başlıklı III sayılı cetvelin onaylanması hk. (İnsan Kayn.Eğtm.Müd.)
3. (03/2022)- 5393 Sayılı Kanun 49.maddesinin üçüncü fıkrası gereğince Belediyemize verilmiş bulunan yetki ve görevlerin yerine getirilebilmesi amacıyla; (Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün 2022 yılı için yayımlayacağı mevzuat çerçevesinde Kurumumuzda münhal bulunan; 4. Derece 1. Kademe kadro karşılığı 1 adet Kameraman, 1.derece 1.kademe kadro karşılığı 4 adet Mühendis, 1.derece 1.kademe kadro karşılığı 5 adet Mimar, 1.derece 1.kademe kadro karşılığı 4 adet Tekniker, 3.derece 1.kademe kadro karşılığı 2 adet Teknisyen, 1.derece 1.kademe kadro karşılığı 4 adet Ekonomist, 1.derece 1.kademe kadro karşılığı 1 adet Veteriner, 1.derece 1.kademe kadro karşılığı 2 adet Sosyal çalışmacı, 1.derece 1.kademe kadro karşılığı 1 adet Diyetisyen esas alınmak üzere 657 sayılı yasa hükümlerine göre 1.derece 1.kademe (2022 yılında) belirlenecek net aylığın % 15 fazlası net ücret ödenmesine ve 2022 yılında da Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılmaları hk. (İnsan Kayn.Eğtm.Müd.)
4. (04/2022)- Belediyemizde görev yapan Zabıta Memurlarına 2022 yılı itibari ile verilecek aylık maktu fazla çalışma ücretinin 13/07/2005 tarihli ve 25874 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren  5393 sayılı Belediye Kanununun 51.madde hükümlerine göre 2022 Mali yılı Bütçe Kanununda  K cetveli ile belirlenecek olan  aylık matbu fazla çalışma ücretinin üst sınırdan ödenmesi  hk. (İnsan Kayn.Eğtm.Müd.)
5. (05/2022)-İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Çay (Irmak) Mahallesi, 28 ada, 6 parsel 357,00 m² yüzölçümlü, 1/2 (178.50 m²) si Belediyemize ait hissenin tapuda kayıtlı diğer hissedar Cengiz KILIÇ’ın belediyemize vermiş olduğu 09.07.2021 tarih ve 15974 sayılı dilekçesi ile belediyeye ait hissenin satışı veya kat karşılığı anlaşma yapılması talebi üzerine 5393 sayılı yasanın 18. Maddesine göre karar alınması  hk. (Plan ve Proje Müd.)
6.(06/2022)-İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Yeşil Mahalle, 366 ada, 38 parsel 275,00 m² olup, tamamı belediyemize ait yerin, Aykut ŞAHİN’in belediyemize vermiş olduğu 13.12.2021 tarih ve 30877 sayılı dilekçesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16.maddesi doğrultusunda tarafına satışının yapılması talebi üzerine 5393 sayılı yasanın 18. Maddesine göre karar alınması hk. (Plan ve Proje Müd.)
7. (07/2022)- İlçemizde sokak hayvanlarının beslenmesiyle ilgili gıda artıklarının daha etkin değerlendirilmesi ve geri dönüşümü için, sokak hayvanlarının beslenmesi ve bakımında kullanılacak, hayvanlarının tüketimine uygun her türlü yemek ve gıda artığının toplanması, ihtiyaç bölgelerindeki hayvanların kullanıma uygun hale getirilmesi / dağıtılması ve mezkur konu hakkında diğer projeler ile ilgili kurum, kuruluş, vakıf, dernek ve firmalarla yapılacak işbirliği protokollerinin imzalanması için Belediye Başkanının yetkili kılınması hususunda meclisimizce gerekli kararların alınması hk. (Veteriner İşl.Müd.)  
 
4. Komisyonlara havale edilip sonuçlanmayan önergeler.
 
1. (42/2021)- İzmir İli, Gaziemir Gaziemir İlçesi, Atıfbey Mahallesi, 1175 ada, 4 parselde bulunan Belediyemiz hissesine karşılık, Yüklenici firma ile Belediyemiz arasında Düzenleme şeklinde Satış Vaadini Havi kat karşılığı İnşaat Sözleşmesi yapılmıştır. Sözleşme şartları yerine getirilmiş ve paylaştırılmış taşınmazlar üzerindeki hukuki hakları saklı kalmak kaydı ile ortaklığın giderilmesi talebi. (Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonu) 
2. (54/2021)- Gaziemir Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda; kentin açık alan kimliğinin korunması ve Gaziemir yerleşiminin simgesi ve önemli bir odak noktası haline gelmiş Sevgi Yolu Rekreasyon Alanı ile bütünlüğünün sağlanması amacıyla, 140 ada 1, 2, 3, 4 nolu parsellerde imar planında "Ticaret Alanı" olarak belirlenmiş alanın "Rekreasyon Alanı" olarak düzenlenmesi ve alana ilişkin "140 ada 1,2,3 nolu parsellerin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 10. maddesi gereği Belediyesince İmar Programına alınarak kamulaştırılacaktır." şeklinde plan notu belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi. (Bayındırlık ve İmar, Hukuk ile Çevre Komisyonu)
3. (55/2021)- Gaziemir Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda; Belediyemizce yapılacak yatırımların ve hizmetlerin bütüncül olarak sağlanabilmesi, Belediyemiz tasarrufundaki yapıların gerektiğinde yeniden yapılabilmesi amacıyla; Atıfbey Mahallesi Şehit Feridun Pözüt Caddesi üzerinde 357, 1328, 358 ve 1834 adalar arasında kalan, mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda "Park ve Hizmet Alanı" ile "Çocuk Bahçesi" olarak belirlenmiş alanın "Rekreasyon Alanı" olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi. (Bayındırlık ve İmar ile Çevre Komisyonu)
4. (70/2021)-İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2021 tarih ve 05.380 sayılı kararı ile onanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda,  188 ada 10, 19, 23, 24, 25, 28, 31, 32 nolu parseller ile 1850 ada 3, 4, 6 nolu parsel malikleri tarafından; söz konusu parselleri kapsayan alanda “Depolama, Park, Otopark ve Taşıt Yolu” kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi hk. (Bayındırlık ve İmar ile Çevre Komisyonu) 
5. (86/2021)- İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Atıfbey (Sarnıç) Mahalle, 11105 ada, 20 parsel 3918,00 m² olup, 265/3918 (265 m²) hissesi Belediyemize aittir. Tapuda kayıtlı hissedar Ali Rıza YAZICILAR’ın belediyemize vermiş olduğu 01.11.2021 tarih ve 105244 sayılı dilekçesi ile Belediye hissesinin satışının yapılması talebi. (Bayındırlık ve İmar ile Plan ve Bütçe Kom.)
6. (87/2021)- İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Sakarya Mahalle, 1246 ada, 11 parsel 491,00 m² olup, 440/2400 (90.02 m²) hissesi Belediyemize aittir. Tapuda kayıtlı hissedarlardan Serpil DUMANLAR’ın belediyemize vermiş olduğu 17.11.2021 tarih ve 28121 sayılı dilekçesi ile Belediye hissesinin satışının yapılması talebi. (Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonu)
7. (88/2021)- İzmir'den geçici görev ile gittiği Şırnak'ta PKK'lı teröristler tarafından keskin nişancı tüfeği ile şehit edilen polis memuru Cemil KOÇ'un isminin Altay tesislerinin yanında bulunan Belediyemize ait spor tesislerine verilerek, Şehit Cemil Koç Spor Tesisleri olarak değiştirilmesi talebi. (Hukuk ve Spor Komisyonu)
 
5. Dilek ve temenniler.
6. Toplantıya katılamayan üyelerin mazeretlerinin görüşülmesi.
7. Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.  
 

Yayın Tarihi : 27-12-2021


Copyright © 2022 Gaziemir Belediyesi