Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 01.12.2021 SAAT:18.00

                                                                                DUYURU
 
       Gaziemir Belediye Meclisinin 2021 yılı Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı 01.12.2021 Çarşamba günü saat 18:00’de Gazi Mahallesi Önder Caddesi No.41 adresinde bulunan Gaziemir Belediyesi bünyesinde Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. Maddesi gereği, toplantı gündemi aşağıda sunulmuştur.
         İlan olunur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Halil ARDA
                                                                                                                           Gaziemir Belediye Başkanı
 
 
                                                                                                                                          01 / 12 / 2021
                                                                                                                                  Çarşamba Saat:18.00                                                                                   G   Ü   N   D   E   M
 
1. Meclisin açılışı.     
2. Meclisçe verilecek önergeler.
3. Birimlerden gelen önergeler.
 
1. (85/2021)- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Belediyemizde çalışan Kamu Görevlilerine, yetkili sendika aracılığıyla sosyal denge tazminatı ödenmesi için toplu iş sözleşmesi yapmak üzere Gaziemir Belediye Başkanı Sayın Halil ARDA’ya yetki verilmesi hk. (İnsan Kayn.Eğt.Md.)
2. (86/2021)- İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Atıfbey (Sarnıç) Mahallesi, 11105 ada, 20 parsel 3918,00 m² yüzölçümlü olup, 265/3918 (265 m²) si  Belediyemize ait hissenin tapuda kayıtlı hissedar Ali Rıza YAZICILAR’IN hisseyi satın alma talebi üzerine 5393 sayılı yasanın 18. Maddesine göre karar alınması hk. (Plan ve Proje Müd.)
3. (87/2021)- İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Sakarya Mahallesi, 1246 ada, 11 parsel 491,00 m² yüzölçümlü olup, 440/2400 (90.02 m²) si  Belediyemize ait hissenin tapuda kayıtlı hissedarlardan Serpil DUMANLAR’ın hisseyi satın alma talebi üzerine 5393 sayılı yasanın 18. Maddesine göre karar alınması  hk. (Plan ve Proje Müd.)
 
4- Komisyonlardan gelen raporlar.
 
1. (54/2021)- Gaziemir Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda; kentin açık alan kimliğinin korunması ve Gaziemir yerleşiminin simgesi ve önemli bir odak noktası haline gelmiş Sevgi Yolu Rekreasyon Alanı ile bütünlüğünün sağlanması amacıyla, 140 ada 1, 2, 3, 4 nolu parsellerde imar planında "Ticaret Alanı" olarak belirlenmiş alanın "Rekreasyon Alanı" olarak düzenlenmesi ve alana ilişkin "140 ada 1,2,3 nolu parsellerin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 10. maddesi gereği Belediyesince İmar Programına alınarak kamulaştırılacaktır." şeklinde plan notu belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin, söz konusu alanda mevcut imar planındaki ticaret tanımının kalması kentimizin merkezine daha uygun olması nedeni ile parsel maliki kişiler ile birlikte kamu yararına da uygun şekilde yarar sağlayacağı, kanaatine varıldığından talebin katılanların oy birliği ile reddine ilişkin Bayındırlık ve İmar ile Hukuk Komisyonu ortak raporu.
2. (42/2021)- İzmir İli, Gaziemir Gaziemir İlçesi, Atıfbey Mahallesi, 1175 ada, 4 parselde bulunan Belediyemiz hissesine karşılık, Yüklenici firma ile Belediyemiz arasında Düzenleme şeklinde Satış Vaadini Havi kat karşılığı İnşaat Sözleşmesi yapılmıştır. Sözleşme şartları yerine getirilmiş ve paylaştırılmış taşınmazlar üzerindeki hukuki hakları saklı kalmak kaydı ile ortaklığın giderilmesi talebinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Belediye Başkanının Görev ve Yetkilerini düzenleyen 38. Maddesinin ‘e’ Bendinde “e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek” hükmü yer almaktadır. Bu nedenle belediye hisselerinin devri yapılmadan önce proje tadilatı yapılması, yeni proje üzerinden Belediye, hissedar ve yüklenici haklarının belirlenmesi veoluşan bu son durum üzerinden ortaklığın giderilmesi işlemine devam edilmesine katılanların oy birliği ile kararına ilişkin Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonu ortak raporu.
3. (70/2021)- 17 N III a ve 17 N II d nolu paftalar 188 ada 10,19,23,24, 25,28,31,32 nolu parseller ile 1850 ada 3,4,6 nolu parseller mevcut 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında E=0,50 yapılaşma kararına sahip “Depolama Alanı”, “Park Alanı”, “Yeşil Alan”, ile “7 ve 12 Metrelik İmar Yolları” olarak belirlenmiştir. Parsel malikleri tarafından söz konusu parselleri kapsayan alanda “Depolama”, “Park” “Otopark” ve “Taşıt Yolu” kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin öneri plan tadilatında, fiili kullanıma yönelik düzenlemeler yapıldığı, ancak İmar planı değişikliklerinde şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararı ve kamu hizmetlerinin yürütülmesi açısından da uygunluğunun birlikte değerlendirilmesi  gerektiği, ancak öneri değişiklikte mevcut park alanının, her ne kadar alan olarak korunmuş ise de, hizmet açısından işlevsel olmadığı, ayrıca yeni oluşturulan yolun, ayrıldığı yolun hız ve trafik yoğunluğu göz önüne alındığında tehlike arz ettiği değerlendirilmiş olup, öneri plan değişikliğinin, Uğur İnan ATMACA’nın Kabul oyuna karşılık katılanların oy çokluğu ile reddine ilişkin Bayındırlık ve İmar ile Çevre Komisyonu ortak raporu.
4. (73/2021)- Belediye Meclisimizin 17.05.2021 tarih 43/2021 numaralı meclis kararı ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü kaldırılarak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı birim olarak faaliyetlerinin sürdürülmesine karar verilmiş olup Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde güncelleme yapılmış olarak sunulan yönetmeliğin ekteki şekliyle Hukuk İşleri Müdürlüğünün 05.11.2021 tarih ve E-44041382-659-22096 sayılı hukuka uygunluk yazısına istinaden katılanların oy birliği ile kabulüne ilişkin Hukuk Komisyon raporu.
5. (76/2021)- İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Karabağlar Mahallesi, 34256 ada, 1 parselin tamamı Belediyemize ait olup, Halil GAYRET’in belediyemize vermiş olduğu 03.09.2021 tarih ve 20543 sayılı dilekçesi ile 34256 ada, 1 parselde bulunan evine Yapı Kayıt Belgesi aldığını belirterek, İlgili yasa gereği mülkiyeti belediyemize ait 34256 ada, 1 parselin satışının tarafına yapılması talebi, ilgili parselin imar planındaki ve hali hazır durumu incelenmiş olup yapılaşma açısında riskli alanda ve imar planlarında yapılaşmaya açık olmayan alanda bulunduğundan katılanların oy birliği ile reddine ilişkin Plan ve Bütçe, Bayındırlık ve İmar ile Hukuk Komisyonu ortak raporu.
 
5. Komisyonlara havale edilip sonuçlanmayan önerge.
 
1. (55/2021)- Gaziemir Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda; Belediyemizce yapılacak yatırımların ve hizmetlerin bütüncül olarak sağlanabilmesi, Belediyemiz tasarrufundaki yapıların gerektiğinde yeniden yapılabilmesi amacıyla; Atıfbey Mahallesi Şehit Feridun Pözüt Caddesi üzerinde 357, 1328, 358 ve 1834 adalar arasında kalan, mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda "Park ve Hizmet Alanı" ile "Çocuk Bahçesi" olarak belirlenmiş alanın "Rekreasyon Alanı" olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi. (Bayındırlık ve İmar ile Çevre Komisyonu)
 
6. Dilek ve temenniler.
7. Toplantıya katılamayan üyelerin mazeretlerinin görüşülmesi.
8. Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.  
 
 
                                                                                                                     Yayınlama tarihi:26.11.2021
 

Yayın Tarihi :


Copyright © 2022 Gaziemir Belediyesi