Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 01.11.2021 SAAT:18.00

                                                                             DUYURU
 
          Gaziemir Belediye Meclisinin 2021 yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı 01.11.2021 Pazartesi günü saat 18:00’de Gazi Mahallesi Önder Caddesi No.41 adresinde bulunan Gaziemir Belediyesi bünyesinde Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. Maddesi gereği, toplantı gündemi aşağıda sunulmuştur.
           İlan olunur.                                                                                      
                                                         
                                                                                                                                    Halil ARDA
                                                                                                                     Gaziemir Belediye Başkanı
 
 
                                                                                                                                   01 / 11 / 2021
                                                                                                                            Pazartesi Saat:18.00                                                                      
                                                                                                   
                                                                    G   Ü   N   D   E   M
 
1. Meclisin açılışı.     
2. Meclisçe verilecek önergeler.
3. Birimlerden gelen önergeler.
 
 
1. (81/2021)- Belediyemizde duyulan ihtiyaç üzerine yapılan boş kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliğinin gösterildiği III sayılı cetvel ile derece değişikliğine göre hazırlanan “boş kadro değişiklikleri” başlıklı II sayılı cetvelin onaylanması hk. (İnsan Kayn.Eğt.Md.)
2. (82/2021)- Belediyemizde duyulan ihtiyaç üzerine yapılan boş kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliğinin gösterildiği II sayılı cetvel ile derece değişikliğine göre hazırlanan “dolu kadro değişiklikleri” başlıklı III sayılı cetvelin onaylanması hk. (İnsan Kayn.Eğt.Md.) 
3. (83/2021)- 5393 Sayılı Kanun 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince Belediyemize verilmiş bulunan yetki ve görevlerin yerine getirilebilmesi amacıyla; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları konulu 07.07.2021 tarih ve 421547  sayılı Genelge ekindeki I sayılı Cetvelinde yer alan ve Kurumumuzda münhal bulunan 1 adet 1. dereceli Mimar unvanına ait;  1. derece kadro karşılığı esas alınmak üzere 657 sayılı yasa hükümlerine göre 1 nci derecenin 1 nci kademesi üzerinden (2021 yılında) belirlenen net aylığın % 20 fazlası net ücret ödenmesine ve ihtiyaç duyulduğunda tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması talebi hk.(İnsan Kayn.Eğt.Md.)
4. (84/2021)- Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü bütçesine kara taşıt alımları gideri kalemi açılarak, açılan kara taşıt alım giderleri kalemine temizlik hizmet alım giderleri kaleminden 250.000,00 TL nin aktarılması ve aktarılan 250.000,00 TL ile Temizlik İşleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanmak üzere ekli T Cetvelinde belirtilen taşıtın 237 Sayılı Taşıtlar Kanununun 10. Maddesi gereğince  satın alınabilmesi hk. (Temizlik İşl.Md.)
 
4- Komisyonlardan gelen raporlar.
 
1. (72/2021)- Meclisimizin 16.06.2009 tarih ve 52 sayılı kararı ile onaylanan İzmir Gaziemir Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılması ve Ek’ de sunulmuş olan Plan ve Proje Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’in  katılanların oy birliği ile kabulüne ilişkin Hukuk Komisyon raporu.
2. (74/2021)- 06/07/2021 tarihli müdürlüğümüz önergesi doğrultusunda 02/08/2021 tarih ve 69/2021 sayılı alınan Meclis Karar’ı doğrultusunda Gaziemir Üretici Kadınlar Kadın Girişi, Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Gaziemir Belediyesi’nin ortak olması ve bu amaca yönelik gerekli iş ve işlemlerin yürütülebilmesi ve gerektiğinde ortaklığa temsilci ataması yapmak üzere Belediye Başkanı Sayın Halil ARDA’ya yetki verilmiş olup; Gaziemir Belediyesi’nin, Gaziemir Üretici Kadınlar Kadın Girişi, Üretim ve İşletme Kooperatifi’ne 1 pay ve 1 pay değeri olan 100 TL ile ortak olunması hususunun katılanların oy birliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonları ortak raporu. 
 
5. Komisyonlara havale edilip sonuçlanmayan önergeler.
 
1. (42/2021)- İzmir İli, Gaziemir Gaziemir İlçesi, Atıfbey Mahallesi, 1175 ada, 4 parselde bulunan Belediyemiz hissesine karşılık, Yüklenici firma ile Belediyemiz arasında Düzenleme şeklinde Satış Vaadini Havi kat karşılığı İnşaat Sözleşmesi yapılmıştır. Sözleşme şartları yerine getirilmiş ve paylaştırılmış taşınmazlar üzerindeki hukuki hakları saklı kalmak kaydı ile ortaklığın giderilmesi talebi. (Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonu) 
2. (54/2021)- Gaziemir Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda; kentin açık alan kimliğinin korunması ve Gaziemir yerleşiminin simgesi ve önemli bir odak noktası haline gelmiş Sevgi Yolu Rekreasyon Alanı ile bütünlüğünün sağlanması amacıyla, 140 ada 1, 2, 3, 4 nolu parsellerde imar planında "Ticaret Alanı" olarak belirlenmiş alanın "Rekreasyon Alanı" olarak düzenlenmesi ve alana ilişkin "140 ada 1,2,3 nolu parsellerin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 10. maddesi gereği Belediyesince İmar Programına alınarak kamulaştırılacaktır." şeklinde plan notu belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi. (Bayındırlık ve İmar, Hukuk ile Çevre Komisyonu)
3. (55/2021)- Gaziemir Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda; Belediyemizce yapılacak yatırımların ve hizmetlerin bütüncül olarak sağlanabilmesi, Belediyemiz tasarrufundaki yapıların gerektiğinde yeniden yapılabilmesi amacıyla; Atıfbey Mahallesi Şehit Feridun Pözüt Caddesi üzerinde 357, 1328, 358 ve 1834 adalar arasında kalan, mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda "Park ve Hizmet Alanı" ile "Çocuk Bahçesi" olarak belirlenmiş alanın "Rekreasyon Alanı" olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi. (Bayındırlık ve İmar ile Çevre Komisyonu)
4. (70/2021)-İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2021 tarih ve 05.380 sayılı kararı ile onanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda,  188 ada 10, 19, 23, 24, 25, 28, 31, 32 nolu parseller ile 1850 ada 3, 4, 6 nolu parsel malikleri tarafından; söz konusu parselleri kapsayan alanda “Depolama, Park, Otopark ve Taşıt Yolu” kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi hk. (Bayındırlık ve İmar ile Çevre Komisyonu) 
5. (73/2021)- İzmir Gaziemir Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün güncellenen  Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin kabulü ile ilgili karar alınması hk. (Hukuk Komisyonu)
6. (76/2021)- İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Karabağlar Mahallesi, 34256 ada, 1 parsel 70,00 m² olup, tamamı  Belediyemize ait taşınmazın  Halil GAYRET’in Belediyemize vermiş olduğu 03.09.2021 tarih ve 20543 sayılı dilekçesi ile 34256 ada, 1 parselde bulunan evine Yapı Kayıt Belgesi aldığını belirterek satış talebi  üzerine 3194 sayılı İmar Kanunun geçici 16.madde hükmü gereği mülkiyeti belediyemize ait 34256 ada, 1 parselin tarafına satışı hk. (Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonu) 
 
6. Dilek ve temenniler.
7. Toplantıya katılamayan üyelerin mazeretlerinin görüşülmesi.
8. Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.  
 
                                                                                                               Yayınlama tarihi:27.10.2021
 

Yayın Tarihi :


Copyright © 2022 Gaziemir Belediyesi