Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 01.12.2009 SAAT : 18:00

 

GAZİEMİR BELEDİYESİ

OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ

01.12.2009  SAAT: 18:00

(24.BİRLEŞİM)

 

GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.

GÜNDEM 2- GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.

GÜNDEM 3- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.        

 1.     Bayındırlık ve İmar Komisyonu üyesi Nazif UYSAL’ ın vefatından dolayı boşalan üyeliğe, Bayındırlık ve İmar Komisyon üyesi olarak görev yapmak üzere 1 Meclis Üyesinin seçilmesi talebi. (Yazı İşl. Müd.)

2.     Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneğine üye olunmasına ve Onursal Üyeliğe Belediye Başkanı Halil İbrahim ŞENOL, Kurucu üyeliğe Belediye Başkan Yardımcısı             Mehmet MARABA ile İl Genel Meclis Üyesi Yusuf VANGÖL’ ün seçilmesine, her kurucu üye için yıllık 3.000.00TL. Toplam 6.000.00TL.’ nin ödenmesi talebi. (Yazı İşl. Müd.)

3.     Sarnıç Mevkii 11424 ada 1, 2, 3, 4, 5 nolu parsellerin, diğer yapılaşma koşulları değiştirilmeden taks max:0.50 sınırlamasının kaldırılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi. (İmar-Planlama Biri.)

4.     Gaziemir-Sarnıç bağlantı yolunun 18 M III b ve 18 N IV a paftalarının birleşim noktasında bulunan virajın düzeltilmesi amacıyla Havalimanı imar hattında kalan bölümünün genişletilmesi yönünde hazırlanan 1/1000 imar planı değişikliği talebi.  (İmar-Planlama Biri.)

5.     Irmak Mahallesi, 18M Ia  nolu paftada yer alan kamuya terkli park  alanında 3x 3.50m ebatında 1 adet pompa alanının 1/1000 ölçekli uygulama imar  planında belirlenmesi  talebi. (İmar-Planlama Biri.)

6.     Memur boş kadrolarında iptal - ihdas talebi.(İnsan Kaynakları Müd.)

7.    Yunanistan’ın Kavala Philippi Belediyesi ve Bulgaristan Cumhuriyeti Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi davetlisi olarak 09.12.2009 – 16.12.2009 tarihleri arasında gidecek olan Belediye Başkanı ve Meclis üyelerinden oluşan heyete yasal çerçeve içinde ilgili tertipten yurtdışı yol harcırahlarının ödenmesi talebi. (Kültür ve Sos.İşl.Müd.)  

8.     Ercan ÇOKBANKİR’ den hibe yolu ile teslim alınan Gaziemir Kent Arşivinde sergilenmek üzere toplam 44 adet sikke Gaziemir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde olup, söz konusu sikkelerin kayıtlarımıza geçmesi için gerekli meclis kararın alınması talebi. (Kültür ve Sos.İşl.Müd.)

9.     1143 ada 1 parsel, 1146 ada 7 parsel, 1157 ada 33 parsel, 1296 ada 8 parsel, 2165 ada 6 parsellerdeki Belediyemize ait hisselerde kat karşılığı anlaşma yapılması hususu, ayrıca kat karşılığı alındığı takdirde Belediye Başkanına tam  yetki verilmesi hususunda bir karar alınması talebi.(Plan ve Proje Müd- Emlak İstimlak Birimi)

GÜNDEM 4- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

1.     Gaziemir İlçesi Atıfbey Mahallesi 1322 ada 2 parsel 1210.00 m2 olup, 60/1210 (60m2) hisse belediyemize aittir. Belediyemize ait hissenin tapuda kayıtlı hissedarlara satılması talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporu, oy birliği ile kabul edilen Plan ve Bütçe Komisyon Raporu ve oy birliği ile kabul edilen Hukuk Komisyon Raporu (Plan ve Proje Müd- Emlak İstimlak Birimi)

GÜNDEM 5- MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

GÜNDEM 6- DİLEK VE TEMENNİLER.

GÜNDEM 7- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

GÜNDEM 8- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI