Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 02.09.2019 SAAT:18.00

GAZİEMİR BELEDİYESİ

2019 YILI 13. TOPLANTI EYLÜL AYI 1.BİRLEŞİM

MECLİS GÜNDEMİ

TOPLANTI TARİHİ: 02.09.2019

TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU

TOPLANTI SAATİ: 18:00

 

BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

II-BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

 1. İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Karabağlar mah. 92,00 m² yüzölçümlü 31263 ada 5 parselde bulunan 7,00 m² lik Belediyemize ait hissenin satın alınma talebi. (Plan ve Proje Müd.)

 

 1. Sarnıç Semtimizde bulunan Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezimizin 01.01.2020 tarihinden itibaren Devlet Kurumlarına veya Özel Kurumlara kiralanması, kira ücret tarifesinin meclisimizce görüşülerek belirlenmesi talebi. (Kültür ve Sos.İşl.Müd.)

 

 1. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Görev Çalışma Yönetmeliğinin Ek 2’de sunulan şekilde değişiklik yapılması talebi. (Kültür ve Sos.İşl.Müd.)

 

 1. Müdürlüğümüzce yürütülen ve ekte listelenen kurs hizmeti ücretlerinin meclisimizce belirlenecek miktarda kursiyerlerden her ay tahsis edilmesi talebi. (Kültür ve Sos.İşl.Müd.)

 

 1. Müdürlüğümüzce yürütülen ve ekte listelenen kurs hizmeti ücretlerinin meclisimizce belirlenecek miktarda kursiyerlerden her ay tahsis edilmesi talebi. (Gençlik ve Spor Hiz.Müd.)

III-      KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

 1. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Yeşil Mh. Kayıtlı 167 ada, 57 parselde bulunan Hamide HABEŞLİ ye ait binanın Yapı Kayıt Belgesine istinaden oluşacak olan belediye hissesinin tarafına satış talebi  ile ilgili oy birliği ile reddine;

Ancak yapı kayıt belgesinin alındığı ilgili kurumdan belgedeki gerekli metrekare düzeltmesinin yapılması sağlanarak, yeni alınan yapı kayıt belgesi ile Belediyemize tekrar başvurulduğu takdirde konunun yeniden değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilen Bayındırlık ve İmar, Hukuk, Plan ve Bütçe Komisyon Raporları. (Plan Proje Müd)

 1. İzmir İli, Karabağlar İlçesi 216,00 m² yüzölçümlü 31260 ada 2 parselde bulunan 57,00 m² lik Belediyemize ait hissenin satın alınma talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Bayındırlık ve İmar, Hukuk, Plan ve Bütçe Komisyon Raporları. (Plan Proje Müd)
 2. Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 28.06.2019 tarih ve 51661 sayılı yazısı ile Gaziemir İlçesi, Irmak Mahallesi 34 Sokak üzeri, 18M Ia pafta, 2208 ada 7 nolu parselin güneyindeki Yeşil Alan çevresindeki güç ihtiyacının artması nedeniyle dağıtım sisteminin normal düzende çalışabilmesi için 1 adet 3.00 x 7.00 mt ebatlarında yer altı trafo yerinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında belirlenmesi talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Bayındırlık ve İmar,  Hukuk Komisyon Raporları. (Etüt Proje Müd.)

 

 1. Merkezi İzmir’de bulunan Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına Belediyemizce üye olunmasına; yıllık üyelik aidatı olarak tüzükte belirtilen miktarın Belediyemizin İller Bankası hissesinden tutulmak suretiyle ödenmesine, İller Bankasına bu konuda yetki verilmesine, Belediyemizde çalışan işçilerin bağlı bulundukları sendika ile yapılacak Toplu-İş sözleşmesi görüşmelerinde Belediyemizi temsilen sendikaya yetki verilmesine, yetki belgesinin Belediye Başkanlığınca düzenlenmesine dair meclis kararının alınması talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Hukuk ile Plan ve Bütçe Komisyon Raporları. (Yazı İşl.Müd.)
 2. Sarnıç'ta bulunan Belediyemize ait hizmet binasının 5393 sayılı belediye kanununun ilgili maddesi uyarınca binanın toplum sağlığı merkezi olarak yıllık 1 TL bedelle tahsis edilmesi talebi ile ilgili oy çokluğu ile reddine karar verilen Bayındırlık ve İmar ile Hukuk Komisyon Raporları.

IV- KOMİSYONLARA HAVALE EDİLİP SONUÇLANMAYAN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 1. 1477 ada 18 ile 19 nolu parsel sahibi tarafından; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda 1477 ada 18 nolu parseldeki Trafo Alanının kaldırılarak 18 nolu parselin, 19 nolu parselin bir kısmı ile bir bütün oluşturacak şekilde TİCK (Ticaret-Konut Alanı) olarak, 1477 ada 19 nolu parselin kalan kısmının Trafo Alanı olarak mevcut planın yüzölçümü kadarlık bölümünde belirlenmesini, TİCK (Ticaret-Konut Alanı) alanındaki yapılaşma koşullarının E:1.50, bina yüksekliğinin Yençok=15.80 m. olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi. (Etüt Proje Müd.)

 V- MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

VI- DİLEK VE TEMENNİLER.

VII- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

VIII - TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ

 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi