Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 01.02.2018 SAAT:18.00

 
 
 
 
 
 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2018 YILI ŞUBAT AYI 3. TOPLANTI 1.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 01.02.2018 
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
 
I- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
 
II- GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI
 
III-BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
1. Gaziemir İlçesi Sarnıç Mevkii Yol Boyu Ticaretin Teşekkül Ettiği Konut Kullanımlı Cadde ve Sokakların belirlenmesi talebi. (Etüt Proje Müd.)
2. Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 24.11.2017 tarih ve 54999 sayılı yazısı doğrultusunda; Sarnıç Mevkii, 18 NIVd pafta, 11410 ada 1 no.lu parselin kuzeyinde bulunan kamuya terkli otopark alanında 3.50 x 2.50 m. ebadında toplam 8.75 m²'lik trafo yerinin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında  belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği talebi (Etüt Proje Müd.)                   
3. 20.Gaziemir Ulusal ve Uluslar Arası Çocuk Şenliği’ne katılacak ekiplerin ilgili Bakanlıkça onaylanması talebi. (Kültür ve Sos. İşl.Müd.)
4. Belediyemizde bulunan boş kadrolarda 2018 yılında ihtiyaç duyulduğunda tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması talebi. (İnsan Kayn.ve Eğt.Müd.)
5. Zabıta fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi talebi. (İnsan Kayn.Müd)
6. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, tapunun Sakarya(Dokuz Eylül) Mahallesi, 19.M_3d pafta, 2327 ada, 3 parsel de bulunan 40,901/52,341(818,02 m²) lik Belediye hissesinin satın alınma talebi (Plan ve Proje Müd.)
7. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, tapunun Sakarya(Dokuz Eylül) Mahallesi, 19.M_3d pafta, 2327 ada, 5 parsel de bulunan 6811000/20561000 (136,22 m²) lik Belediye hissesinin satın alınma talebi                      (Plan ve Proje Müd.) 
8. İnşaat toprağı ya da yıkıntı atıklarının nakledilebilmesi için firmalar tarafından  kullanılmak üzere Daha önce ücretsiz verilen  Atık Taşıma ve Kabul Belgesi’nin ; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa istinaden belirtilen ücret ile tarifelendirilerek, ücret sistemine eklenmesi talebi (Fen İşl.Müd.) 
IV-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ
 
1. Sarnıç Mevkii, 18 N III d paftada, 11570 no.lu ada 2 parselin kuzeyindeki kamuya terkli yeşil alanda, 3.60 m x 8.13 m ebadında 1 adet trafo yeri belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre Komisyon Raporları  (Etüt Proje Müd.)  
 
V- MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ 
 
VI- DİLEK VE TEMENNİLER 
 
VII- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
      
VIII - TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ 
 

 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI