Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 02.01.2018 SAAT:18.00

 
 
 
 
 
 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2018 YILI OCAK AYI 1. TOPLANTI 1.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 02.01.2018 
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
 
I- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
 
II- GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI
 
III-BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
1. Gizli oyla en az üç, en çok beş üyeden oluşacak 2018 yılı Denetim Komisyonu seçimi yapılması talebi. (Yazı İşl. Müd.)
 
2. İzmir Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı vergi dairelerindeki gayrimenkul satışları için vergi dairelerince oluşturulacak satış komisyonlarında 2018 yılı için görev yapacak bir Asil bir Yedek üyenin meclisimiz üyeleri arasından belirlenmesi talebi (Yazı işl.müd.)
 
3. 9 Eylül Semt Evi içersinde bulunan Gaziemir İlçe Halk Kütüphanesinin 2018 yılı Ocak ayında bitecek olan tahsis süresinin devamı talebi (Plan ve Proje Müd.)
 
4. Sarnıç Mevkii, 18 N III d paftada, 11570 no.lu ada 2 parselin kuzeyindeki kamuya terkli yeşil alanda, 3.60 m x 8.13 m ebadında 1 adet trafo yeri belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği talebi (Etüt Proje Müd.)
 
5. Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Belediyemiz arasında Cumhuriyet Semt Evlerinde yürütülecek ortak çalışmalara ilişkin olarak iyi niyet işbirliği protokollerinin imzalanması, protokol hükümlerinin yürütülmesi için Belediye Başkanı Sayın Halil İbrahim ŞENOL’a yetki verilmesi talebi. (Kültür ve Sosyal İşl.Müd)
 
6. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Akdoğan Belediyesi’nin, talebi olan Kıbrıs yöresi kostümlerinin Belediyemizce temin edilerek adı geçen Belediye’ye hibe edilmesi talebi (Gençlik ve Spor Hizm. Müd)
 
IV-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ
 
1. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, tapunun Çay (Irmak) Mahallesi, 18M_1a pafta, 2222 ada, 3 parsel 609,000 m² olup, 38000/609000 (38,00 m²) hissesi Belediyemize Aittir. Belediyemize ait olan 38000/609000     (38,00 m²) hissenin satın alma talebi ile ilgili oy birliği ile satışı uygun bulunan Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları  (Plan ve Proje Müd.)  
 
V- MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ 
 
VI- DİLEK VE TEMENNİLER 
 
VII- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
      
VIII - TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI