Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 02.10.2017 SAAT:18.00

GAZİEMİR BELEDİYESİ

2017 YILI EKİM AYI 20. TOPLANTI 1.BİRLEŞİM

MECLİS GÜNDEMİ

 

TOPLANTI TARİHİ: 02.10.2017

TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU

TOPLANTI SAATİ: 18:00

 

 

  •   BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.

 

  •   GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.

 

  • BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

 

  1.   Belediyemiz 2018 yılı Performans Programının görüşülmesi talebi. (Strateji Gel.Müd.)

 

  1.   2018 Mali Yılı Gelir-Gider Bütçesi ve Tarifelerinin görüşülmesi talebi. (Mali Hiz.Müd)

 

  1.   2018 yılında Belediyemiz memurlarına sosyal denge tazminatı ödenmesi için yetkili sendika ile sözleşme yapmak üzere Gaziemir Belediye Başkanı Sayın Halil İbrahim ŞENOL’A yetki verilmesi hususunda Meclisimizce karar alınması talebi. (İns. Kayn. Müd)

 

  1.   İzmir Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin talebi doğrultusunda hazırlanan, 17NIB  paftada, 11114 no.lu imar adasının batısındaki yeşil alanda 1 adet Doğalgaz Regülatör Alanı ayrılmasını içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi. (Etüt Proj.Md.)

 

  • KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

 

  1.   İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Irmak Mahallesi, 2224 ada 1,2,3 parsellerin tevhidi sonucu oluşan 1116,00 m² yüzölçümlü 2224 ada 4 parselde bulunan belediyemize ait 193/1116 (193,00m²) lik hissesinin kat karşılığı sözleşme yapılması talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar, Hukuk, Plan ve Bütçe Komisyon Raporları.  (Plan ve Proje Müd)

 

  1.   1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Yol ve Yeşil Alanda kalan ve 38 Nolu Parselasyon Planı      

sonucunda zemin terkleri yapılmış olan İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Dokuz Eylül Mahallesi, 308 Sokağın   

312 Sokak ve 306 Sokak arasında kalan kısmındaki zemin üstünde bulunan binaların zemin üstü   

kamulaştırma işlemi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Yeşil Alan (Park) ve Otopark olarak ayrılan İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Sakarya Mahallesi, 60 ada 1 parselin zemin kamulaştırması işleminin Belediyemizin 2014-2019 yıllarını kapsayan 5.5 yıllık imar programına ek olarak alınması talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar, Hukuk, Plan ve Bütçe Komisyon Raporları.

(Etüt Proj.Md.)

 

      V-MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.           

 

VI-DİLEK VE TEMENNİLER.

 

   VII-TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ. 

 

 VIII- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ.


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi

Gaziemir

Haber


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI