Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 01.06.2017 SAAT:18.00

 

 

GAZİEMİR BELEDİYESİ

2017 YILI HAZİRAN AYI 12. TOPLANTI 1.BİRLEŞİM

MECLİS GÜNDEMİ

TOPLANTI TARİHİ: 01.06.2017

TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU

TOPLANTI SAATİ: 18:00

 

I-                     BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.

II-                  GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.

III-     BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

1.    Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda; Sarnıç Mevkii, 11357 ada 1 no.lu parselin yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki S-2, serbest nizam konut alanı kullanımından "cami" kullanımına dönüştürülmesi plan notlarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi. (Etüt Proje Müd.)

2.  İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Sakarya Mahallesi, 68 ada 455 parsel 407,00 m² olup, 21/2035 (4,20 m² )hissesi Belediyemize aittir. Belediyemize ait 4,20 m² hissenin satış talebi. (Plan Proje Müd.)

 

3.  Belediye Meclisimizin 07.03.2017 tarih ve 13 sayılı kararı ile Norm Kadrosu oluşturulan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin meclisçe görüşülerek karara bağlanması talebi.  (Gençlik ve Spor Hizm.Müd.)

 

4.  Fatih Mah. 1195 sok No:5 Sarnıç-Gaziemir adresinde bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Belediyemizin ortak projesi olan Gaziemir Çok Amaçlı Spor Salonu’na  ‘Sarnıç Mustafa Kemal Atatürk Çok Amaçlı Spor Salonu’ adının verilmesi talebi (Gençlik ve Spor Hizm.Müd.)

 

5.  18.05.2017 tarihinde hizmete açılan  Sarnıç Çok Amaçlı Spor Salonunun şahıs, şirket, amatör spor kulüpleri veya resmi kurumlar tarafından talep edilmesi halinde istenecek saatlik kira bedellerinin sayın meclisçe belirlenmesi talebi (Gençlik ve Spor Hizm.Müd.)

 

6.  Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün iş ve işlemlerinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden ayrılması nedeni ile  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün revize edilen çalışma yönetmeliğin incelenerek karara bağlanması talebi.  (Kültür ve Sosyal İşl. Müd.)

 

7.  İzmir Büyükşehir Belediyesince 12/05/2017 tarih ve 500 No.lu Meclis kararı ile Belediyemize bedelsiz hibe edilen 1 adet 35 Y 0513 plakalı ISUZU Midi ile 1 adet 35 Y 0545 plakalı ISUZU Midi araçların Belediyemize kabulünün 237 sayılı taşıtlar kanunu gereği meclisimizce görüşülerek söz konusu araçların araç kayıt listesine eklenmesi talebi .(Destek Hizm. Müd)

IV-             KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

 

1.  İzmir İli, Gaziemir İlçesi, tapunun Çay (Irmak) Mahallesi, 18M-1a pafta, 28 ada,14 parselde bulunan taşınmazın yapılan Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine göre Belediyemiz uhdesinde kalan tapuda kat irtifakı tesis edilmiş bulunan bağımsız bölümlerin satış talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları.  (Plan ve Proje.Müd)

 

 V-KOMİSYONLARA HAVALE EDİLİP SONUÇLANMAYAN ÖNERGELERİN  GÖRÜŞÜLMESİ

 

1.    Gaziemir Belediye Meclisi’nin 02.01.2006 tarih ve 36 sayılı kararı ile uygun görülerek İBB’nca 25.07.2006 tarihinde onaylanan 2078 ada 1 nolu parselin bir bölümünün Huzurevi yapılmak üzere Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı olarak belirlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği mahkeme kararı ile iptal edildiğinden, mahkeme kararı ve parsel malikinin talebi doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi. (Etüt proje Müd.)

 

2.      İzmir İli, Gaziemir İlçesi, tapunun Yeşil Mahalle, 18M-2b pafta, 1296 ada, 8 parsel 230,00 m² olup, 210/460 (105,00 m²) hissesi Belediyemize aittir. Belediyemize ait 105,00 m² hissenin satış talebi (Plan ve Proj.Müd)

VI-MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.         

VII-  DİLEK VE TEMENNİLER.

VIII- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN    

              GÖRÜŞÜLMESİ.   

     IX-   TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ. 

 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI