Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 02.05.2017 SAAT:18.00

GAZİEMİR BELEDİYESİ
2017 YILI MAYIS AYI 10. TOPLANTI 1.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 02.05.2017 
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
 
I- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
 
II-     GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI
 
III- MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 40. MADDESİNE İSTİNADEN BELEDİYE 2016 MALİ YILI BÜTÇE KESİN HESABININ GÖRÜŞÜLÜP KARARA BAĞLANMASI.
 
IV- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
1. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, tapunun Çay (Irmak) Mahallesi, 18M-1a pafta, 28 ada,14 parselde bulunan taşınmazın yapılan Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine göre Belediyemiz uhdesinde kalan tapuda kat irtifakı tesis edilmiş bulunan bağımsız bölümlerin satış talebi. (Plan ve Proj.Müd)
 
2. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Atıfbey Mahallesi,19M-4c pafta, 254 ada, 13 parsel 2618,48 m² olup, 10487/422964 (64,92 m²) hissesi Belediyemize aittir. Belediyemize ait 64,92 m² hissenin satış talebi. (Plan ve Proj.Müd)
 
3. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, tapunun Yeşil Mahalle, 18M-2b pafta, 1296 ada, 8 parsel 230,00 m² olup, 210/460 (105,00 m²) hissesi Belediyemize aittir. Belediyemize ait 105,00 m² hissenin satış talebi.      (Plan ve Proj.Müd)
 
V-    KOMİSYONLARA HAVALE EDİLİP SONUÇLANMAYAN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
1. Gaziemir Belediye Meclisi’nin 02.01.2006 tarih ve 36 sayılı kararı ile uygun görülerek İBB’nca 25.07.2006 tarihinde onaylanan 2078 ada 1 nolu parselin bir bölümünün Huzurevi yapılmak üzere Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı olarak belirlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği mahkeme kararı ile iptal edildiğinden, mahkeme kararı ve parsel malikinin talebi doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi (Etüt proje Müd.)
 
   VI-  MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ 
 
   VII-   DİLEK VE TEMENNİLER 
 
VIII-  TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
      
IX-   TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ.
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI