Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 03.04.2017 SAAT:18.00

 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2017 YILI NİSAN AYI 7. TOPLANTI 1.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 03.04.2017 
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
I-   BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.
II-   GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.
 III- 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 33. MADDESİNE İSTİNADEN ENCÜMEN ÜYELERİNİN SEÇİMİ.
IV- 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 24. MADDESİNE İSTİNADEN İHTİSAS KOMİSYONLARININ SEÇİMİ.( Plan ve Bütçe, Bayındırlık ve İmar, Hukuk, Çevre, Sağlık, Kültür, Kadın Erkek Eşitlik, Esnaf ve Pazaryerleri, Kurs Eğitim ve Engelliler, Spor, Kent Konseyi Komisyonları)
 
V-  BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
1. Dolu Kadro değişikliği İptal – İhdas talebi. (İnsan Kayn.Müd)
 
2. “6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 90. Maddesi” gereğince Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Gaziemir Vergi Dairesi Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak Satış Komisyonunda görev yapacak 1 Asil, 1 Yedek Meclis Üyesinin belirlenmesi talebi. (Özel Kalem Müd.)
 
3. İzmir Büyükşehir Belediyesinin 13/02/2017 tarih ve 117 No.lu Meclis kararı gereğince İlçemiz Belediyesine verilmek üzere Temizlik aracı dağıtımı projesi kapsamında 1 Adet Vidanjör Kamyonu,     1 Adet Çöp Konteyner Yıkama Aracı, 1 Adet Moloz Konteyner Kaldırma Araçların şartlı bağış olarak kabulü ve araçlarının Araç Kayıt Listesine eklenmesi talebi. (Temizlik İşl.Müd.)
 
4. Gaziemir Belediye Meclisi’nin 02.01.2006 tarih ve 36 sayılı kararı ile uygun görülerek İBB’nca 25.07.2006 tarihinde onaylanan 2078 ada 1 nolu parselin bir bölümünün Huzurevi yapılmak üzere Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı olarak belirlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği mahkeme kararı ile iptal edildiğinden, mahkeme kararı ve parsel malikinin talebi doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi. (Etüt proje Müd.)
 
5. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere 2017 mali yılı bütçesinden 237 sayılı kanuna göre alınacak olan iki adet ikram aracının taşıtlar cetveline (T1) eklenmesi talebi (Sosyal Yard.İşl.Müd)
 
 
VI -MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
VII-  5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 56. MADDESİNE İSTİNADEN FAALİYET                   
        RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
 
 VIII-  BELEDİYE MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİNE İSTİNADEN    
BELEDİYEMİZ 2016 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORUNUN OKUNMAK SURETİYLE MECLİSE BİLGİ VERİLMESİ.
 
 
IX- DİLEK VE TEMENNİLER. 
 
X-  TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN
        GÖRÜŞÜLMESİ.      
 
XI- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ. 
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI