Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 03.10.2016 SAAT:18.00

 
 
 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2016 YILI EKİM AYI 17. TOPLANTI 1.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 03.10.2016 
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
GÜNDEM 2- GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.
GÜNDEM 3- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
1. Belediyemiz 2017 yılı Performans Programının görüşülmesi talebi. (Strateji Gel.Müd.)
2. 2017 Mali Yılı Gelir-Gider Bütçesi ve Tarifelerinin görüşülmesi talebi. (Mali Hiz.Müd)
3. Gaziemir Belediye Başkanlığı tarafından her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını içeren haftada düzenlenecek olan Ulusal ve Uluslararası Jimnastik Turnuvası’nın  Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ve Şavkar Cimnastik Spor Kulübü ile  ortak hizmet projesi çerçevesinde işbirliği yapılarak düzenlenmesi ve  bu kapsamda protokol yapılması için Belediye Başkanı Halil İbrahim ŞENOL’a yetki verilmesi  talebi. 
(Kült.ve Sos.İşl.Müd.)
4. Gaziemir’imizin tarihinden gelen kültürel ve sanatsal zenginliklerini yaşatmak ve nesilden nesile aktarılmasını sağlamanın yanı sıra mesleki alanda eğitim verebilmeyi, verdiği eğitimleri sertifikalandırabilmeyi,  verdiği mezunlarla sanatçı adaylarının gelişimini sağlamak amacıyla,   Müzik, Folklor (Halk Dansları), Tiyatro, Görsel Sanatlar  vb. alanlarında teorik ve uygulamalı çalışmalar yaparak gerekli eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak üzere Gaziemir Belediye  Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde Gaziemir Belediye Konservatuarı açılması talebi.   (Kült.ve Sos.İşl.Müd.)
5. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, tapunun Çay (Irmak) Mahallesi, 2224  ada 2  parsel 14,00 m² Belediye hissesini satın alma talebi. (Plan Proje Müd)
6. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, tapunun Çay (Irmak) Mahallesi,2208 ada,4 parsel 34 sokak No:17 adresli zemin kat 2 nolu dairede bulunan Belediyemize ait 44,40 m² hissenin  satış talebi. (Plan Proje Müd)
7. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesi uyarınca kamulaştırma kapsamında kalan 1890 ada 2 parselin 221,81 m² lik kısmının 2942 sayılı kanunun 30. maddesi uyarınca devrinin yapılması ve taşınmaz bedelinin uzlaşma usulü ile belirlenmesi için  Belediye Başkanımız Sayın Halil İbrahim ŞENOL’a yetki verilmesi talebi. (Plan Proje Müd)
8. Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Tapunun Sakarya (Gazi) Mahallesi 2284 ada, 1 parselde bulunan taşınmazın yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesine göre Belediyemiz uhdesinde kalan ve tapuda kat irtifakı tesis edilmiş bulunan bağımsız bölümlerin satışlarının yapılması talebi.  (Plan Proje Müd)
 
   GÜNDEM 4-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ
 
1. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin ikinci bölüm 5. Maddesi ile üçüncü bölüm 7. Maddesinde değişiklik yapılması talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Hukuk ve Kültür Komisyon Raporları (Kültür ve Sosyal İşl.Müd)
2. Atatürk Mahallesi 46 Sokakta yapılması düşünülen spor kompleksinin projesinde ki sosyal tesislerin inşa edilmesi amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 6390 sayılı kanunun 19. maddesi ile değişik“Diğer Kuruluşlarla İlişkiler” başlıklı 75. maddesi gereğince, Gaziemir Belediyesi ile Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği arasında ortak hizmet projesi yapılması ve ortak hizmet projesi kapsamında imzalanacak protokol için, belediye başkanı Halil İbrahim ŞENOL’a yetki verilmesi talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Spor, Çevre  ve Hukuk Komisyon Raporları (Kültür ve Sosyal İşl.Müd)
3.  İzmir Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin talebi doğrultusunda hazırlanan, 19M IVb  paftada, 292 no.lu imar adasının    
  kuzeydoğusundaki park alanında 1 adet Doğalgaz Regülatör Alanı ayrılmasını içeren 1/1000 ölçekli uygulama    
  imar planı değişikliği talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Çevre, Hukuk, Sağlık, Bayındırlık ve İmar
  Komisyon Raporları (Etüt Proje Müd.)
 
GÜNDEM 5- MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ. 
 
GÜNDEM 6- DİLEK VE TEMENNİLER. 
GÜNDEM 7- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN    
        GÖRÜŞÜLMESİ.   
GÜNDEM 8-TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ. 
 

 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI