Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 01.12.2015 SAAT:18.00

 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2015 YILI ARALIK AYI 22. TOPLANTI 1.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 01.12.2015 
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
GÜNDEM 2- GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.
GÜNDEM 3- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
1. Yerel Gündem 21 Komisyonu adının Kent Konseyi Komisyonu olarak değiştirilmesine talebi.                   (Yazı İşl.Müd)
 
2. Gaziemir İlçesi, Dokuz Eylül Mahallesi’nde “Hava Eğitim Yolu Taşıt Üst Geçidi” projesinin imar planında belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilan süresi içerisinde Metin Kaya GÖNÜL tarafından yapılan itirazın değerlendirilmesi talebi. (Etüt Proje Müd)
 
3. İzmir İli, Gaziemir İlçesi tapunun Atıfbey ( Sarnıç ) Mahallesinde   3402 sayılı  Kadastro Kanununun  Ek. 4. Maddesi gereğince Menderes ve Atatürk Mahallelerinde yapılacak kullanım Kadastrosu çalışmaları için bilirkişi tespiti talebi . (Plan Proje Müd)
 
4. Geçici işçi kadrolarının tespit ve çalıştırılması talebi. (İns. Kayn. Müd)
 
5. Sözleşmeli personel çalıştırılması talebi (İnsan Kayn.Müd)
 
6. Sözleşmeli personelin 2016 yılı ücret belirlenmesi talebi (İnsan Kayn.Müd)
 
7. 2016 yılında Belediyemiz memurlarına sosyal denge tazminatı ödenmesi için yetkili sendika ile sözleşme yapmak üzere Gaziemir Belediye Başkanı Sayın Halil İbrahim ŞENOL’A yetki verilmesi hususunda Meclisimizce karar alınması talebi. (İns. Kayn. Müd)
 
8. Belediyemizce satın alınacak olan İş-İnşaat Makineleri ve Belediye Hizmet Araçları ile ilgili olarak, çeşitli ödenek, teşvik ve desteklerden faydalanabilmemiz için T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen Yatırım Teşvik Belgesi alınması, Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili olarak Beyan ve Taahhütnameyi ve Yatırım Bilgi formunu imzalama yetkisinin Belediye Başkan Yardımcısı Önder KESKİN’e verilmesi hususunda Meclisimizce karar alınması talebi. (Strateji Geliş. Müd)
 
GÜNDEM 4-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
1. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Gazi Mahallesi, 139 ada, 4 parselde ki T.C.D.D. (T.C. Devlet Demir Yolları) 
adına kayıtlı taşınmazın devir işlemlerinin Kamulaştırma Kanununun 30. Maddesi uyarınca yapılması  talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları. (Plan Proje Müd)
 
GÜNDEM 5- MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ. 
GÜNDEM 6- DİLEK VE TEMENNİLER. 
GÜNDEM 7- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN    
             GÖRÜŞÜLMESİ.      
GÜNDEM 8- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ. 
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI