Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 03.11.2015 SAAT:18.00

 
 
 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2015 YILI KASIM AYI 20. TOPLANTI 1.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 03.11.2015 
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
 
GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
 
GÜNDEM 2- GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.
 
GÜNDEM 3- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
1. Dolu Kadro derece değişikliği talebi (İnsan Kayn.Müd)
 
2. Sinop İli Gerze Belediye Başkanlığı’nın talebi üzerine, Belediyemizle Gerze Belediyesi arasında Kardeş Belediye olunması talebi. (Kült.ve Sos.İşl.Müd.)
 
3. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Gazi Mahallesi, 139 ada, 4  parselde ki T.C.D.D. (T.C. Devlet Demir Yolları) adına kayıtlı  taşınmazın devir işlemlerinin Kamulaştırma Kanununun 30. Maddesi uyarınca yapılması talebi. (Plan Proje Müd)
 
   GÜNDEM 4-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
1. 96 ada 23 nolu parsel sahibi tarafından, 96 ada 24 parsel sahibinin de muvafakatı alınarak, 06.09.2005 tarihinde kesinleşen İzmir 1. İdare Mahkemesi’nin 03.10.2002 gün ve E:2001/852 K:2002/841 sayılı kararı ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.05.2014 tarih ve 05.484 sayılı red kararındaki gerekçeler doğrultusunda; 96 ada 23 parselin tamamında ve 24 parselin bir kısmında yer alan benzin istasyonunun bina yaklaşma sınırlarının (çekme mesafelerinin) belirlenmesi ve benzin istasyonu gösteriminin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda yeniden düzenlenmesi şeklinde önerilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili oy birliği ile red edilen Bayındırlık ve İmar, Hukuk ve Çevre Komisyon Raporları  (Etüt Proje Müd) 
 
GÜNDEM 5- MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ. 
 
GÜNDEM 6- DİLEK VE TEMENNİLER. 
 
GÜNDEM 7- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN    
                        GÖRÜŞÜLMESİ.      
 
GÜNDEM 8- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ. 
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI