Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 01.10.2015 SAAT:18.00

 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2015 YILI EYLÜL AYI 17. TOPLANTI 1.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 01.10.2015 
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
 
GÜNDEM 2- GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.
 
GÜNDEM 3- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
1. Belediyemiz 2016 yılı Performans Programının görüşülerek karara bağlanması talebi (Strateji Gel.Müd.)
 
2. 2016 Mali Yılı Gelir-Gider Bütçesi ve Tarifelerinin görüşülmesi talebi. (Mali Hiz.Müd)
 
   GÜNDEM 4-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
1. Manyas Belediye Başkanlığı’nın talebi üzerine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (p) fıkrasına  istinaden; Belediyemizle Manyas Belediyesi arasında Ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek, Kültür, Sanat gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirmek amacıyla Kardeş Belediye olunması talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Kültür, Yerel Gündem 21, Hukuk, Komisyon Raporları (Yazı İşler Müd)
 
GÜNDEM 5- KOMİSYONLARA HAVALE EDİLİP SONUÇLANMAYAN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
1. 2216 ve 2217 adaların parsel sahipleri tarafından; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.05.2015 tarih ve 05/479 nolu kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği doğrultusunda, 2216 ve 2217 adaların mevcut yapılaşma koşulları ve alansal büyüklükleri değiştirilmeden birleştirilerek tek imar adası haline getirilmesi ve bu alan çevresindeki park alanları ve imar yollarının yeniden düzenlenmesi yönünde önerilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi (Etüt Proje Müd)
 
2. 96 ada 23 nolu parsel sahibi tarafından, 96 ada 24 parsel sahibinin de muvafakatı alınarak, 06.09.2005 tarihinde kesinleşen İzmir 1. İdare Mahkemesi’nin 03.10.2002 gün ve E:2001/852 K:2002/841 sayılı kararı ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.05.2014 tarih ve 05.484 sayılı red kararındaki gerekçeler doğrultusunda; 96 ada 23 parselin tamamında ve 24 parselin bir kısmında yer alan benzin istasyonunun bina yaklaşma sınırlarının (çekme mesafelerinin) belirlenmesi ve benzin istasyonu gösteriminin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda yeniden düzenlenmesi şeklinde önerilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi (Etüt Proje Müd) 
 
GÜNDEM 6- MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ. 
 
GÜNDEM 7- DİLEK VE TEMENNİLER. 
 
GÜNDEM 8- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN    
                        GÖRÜŞÜLMESİ.       
 
GÜNDEM 9- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ. 
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI