Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 01.09.2015 SAAT:18.00

 
 
 
 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2015 YILI EYLÜL AYI 15. TOPLANTI 1.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
 
     TOPLANTI TARİHİ: 01.09.2015 
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
 
GÜNDEM 2- GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.
 
GÜNDEM 3- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
1. İlçemiz sınırları içerisinde hasta ve yaralı hayvanlara daha hızlı müdahale etmek ve nakil işlemlerini gerçekleştirmek için Veteriner İşleri Müdürlüğün de kullanılmak üzere alımı yapılacak  2 adet aracın taşıtlar cetveline T1 eklenmesi talebi. (Veteriner İşleri Müd.)
 
2. Belediyemiz bünyesinde yeni kurulan Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma yönetmeliğinin karara bağlanması talebi. (Ruhsat ve Denetim Müd.)
 
3. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Irmak Mahallesi, 2210 ada 5 parsel 42,00 m² Belediye hissesini satın alma talebi. (Plan Proje Müd.)
 
4. Manyas Belediye Başkanlığı’nın talebi üzerine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (p) fıkrasına  istinaden; Belediyemizle Manyas Belediyesi arasında Ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek, Kültür, Sanat gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirmek amacıyla Kardeş Belediye olunması talebi. (Yazı İşler Müd)
 
5. 13/09/2015-17/09/2015 tarihleri arasında İTALYA,MİLANO ve VENEDİK’te gerçekleşicek olan ‘‘TEKNİK ALT YAPI VE EXPO TEKNİK İNCELEME’’ gezisine Belediyemiz ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Meclis üyemiz Elif BECEK, Strateji ve Geliştirme Müdürü İrfan YAPAR ve Özel Kalem Müdürlüğünden memur personel Tuğçe ÇAMDERELİ’nin seyahatleri ile ilgili İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün genelgesi gereği yurt dışı görevlendirilmelerine ve adı geçen kişilerin ulaşım bedeli dahil her türlü yasal giderlerinin Belediyemiz bütçesinden ödenmesi talebi. (Özel Kalem Müd.)
 
6. 2216 ve 2217 adaların parsel sahipleri tarafından; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.05.2015 tarih ve 05/479 nolu kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği doğrultusunda, 2216 ve 2217 adaların mevcut yapılaşma koşulları ve alansal büyüklükleri değiştirilmeden birleştirilerek tek imar adası haline getirilmesi ve bu alan çevresindeki park alanları ve imar yollarının yeniden düzenlenmesi yönünde önerilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi (Etüt Proje Müd)
 
7. Gaziemir Hoyran Spor Derneğine, Gaziemir Onur Spor  Kulübüne, Gaziemir Gücü Spor Kulübüne, Gaziemir Gençlerbirliği Spor Kulübü Derneğine, Gaziemir Masterler Spor Derneğine, Gazi Gençlik Spor Kulüplerine 2015-2016 sezonunda yapmış oldukları masraflardan dolayı 3000,00.-TL maddi ve bunun yanında ayni yardımın Belediyemizce yapılabilmesi için gerekli kararın alınması talebi. (Kültür ve Sosyal İşler Müd.)
 
EK GÜNDEM
 
1. 96 ada 23 nolu parsel sahibi tarafından, 96 ada 24 parsel sahibinin de muvafakatı alınarak, 06.09.2005 tarihinde kesinleşen İzmir 1. İdare Mahkemesi’nin 03.10.2002 gün ve E:2001/852 K:2002/841 sayılı kararı ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.05.2014 tarih ve 05.484 sayılı red kararındaki gerekçeler doğrultusunda; 96 ada 23 parselin tamamında ve 24 parselin bir kısmında yer alan benzin istasyonunun bina yaklaşma sınırlarının (çekme mesafelerinin) belirlenmesi ve benzin istasyonu gösteriminin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda yeniden düzenlenmesi şeklinde önerilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi (Etüt Proje Müd)
 
2. Kardeş Belediyemiz Kastamonu İli Daday Belediyesine 35 CPN 56 plakalı 1 adet çöp kamyonunun bedelsiz ve hibe yolu ile devri talebi. (Temizlik İşleri Müd.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   GÜNDEM 4-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
1. İlçemiz Gazi Mahallesi Önder Caddesinin içkili yer bölgesine dahil edilmesi oy birliği ile red edilirken, Gazi Mahallesi 16 Sokak ve Atıfbey Mahallesi 681 Sokağın İçkili yer bölgesine dahil edilmesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Çevre, Esnaf ve Pazar Yerleri, Hukuk ve Yerel Gündem 21 Komisyon Raporları (Zabıta Müdürlüğü)
 
2. Gaziemir Sivil Toplum Kuruluşları Platformunun hazırlamış olduğu Irmak Mahallesinin isminin “SEYDİKÖY” olarak değiştirilmesi projesi talebi ile ilgili oy birliği ile reddine karar verilen Kültür, Yerel Gündem 21, Hukuk ve Çevre Komisyon Raporları  (Basın Yayın Halkla İlşk.Müd)
 
3. Gaziemir İlçesi Akçay Caddesi’nin doğusunda kalan; 1441, 1442, 2040, 2010, 204, 205, nolu adalardaki sanayi, küçük sanayi ve depolama kullanımlı parsellerin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararları doğrultusunda konut dışı kentsel çalışma alanına dönüştürülmesi ve sosyal teknik altyapı alanlarının belirlenmesi, ayrıca plan bütününde konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımlı 1450, 1964, 155, 2030, 2031, 2021 adalardaki parselleri de kapsayacak şekilde çevre yapılaşma koşulları ve havaalanı mania kriterleri doğrultusunda yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan UİP-1564,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu talebi ile ilgili oy birliği ile reddine karar verilen Bayındırlık ve İmar, Çevre ve Hukuk Komisyon Raporları  (Etüt Proje Müd)
 
4. Gaziemir İlçesinde Belediyemiz hizmet ve sorumluluğu dahilinde bulunan 651 sokak No.2/1 adresinde bulunan Palmiyeler Parkının ismi Dorukan AYGÜN Parkı olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Hukuk, Yerel Gündem 21 ve Çevre Komisyon Raporları (Park ve Bahçeler Müd.)
 
5. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Irmak Mahallesi, 2210 ada 4 parseldeki 41,00 m²’lik Belediye hissesini satın alma talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Plan ve Bütçe, Hukuk, Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporları 
(Plan Proje Müd.)
 
6. 2015-2016 futbol sezonunda Gaziemir Gücü Spor Kulübü, Gaziemir Onur Spor Kulübü, Gaziemir Hoyran Spor Kulübü, Gaziemir Gençlerbirliği Spor Kulübü ve Gaziemir Gençlik Spor Kulüplerinin, Gaziemir’de bulunan Spor Kulüpleri’nin müsabakalara katılabilmesi için gerekli olan vize ve referans ücretlerinin Belediyemiz tarafından yatırılması talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Plan ve Bütçe, Hukuk ve Spor Komisyon Raporları (Kültür ve Sosyal İşler Müd.)
 
 
GÜNDEM 5- MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ. 
 
GÜNDEM 6- DİLEK VE TEMENNİLER. 
 
GÜNDEM 7- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN    
                        GÖRÜŞÜLMESİ.       
 
GÜNDEM 8- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ. 
 

 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI