Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 07.05.2015 SAAT:18.00

 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2015 YILI MAYIS AYI 8. TOPLANTI 2.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 07.05.2015 
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00
GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
GÜNDEM 2- GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.
GÜNDEM 3- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
GÜNDEM 4- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ. 
 
 
1. Belediyemiz 2014 mali yılı Bütçe Kesin Hesabı tetkik talebi ile ilgili oy çokluğu ile kabul edilen Plan ve Bütçe Komisyon Raporu.  (Mal. Hiz. Müd)
 
2. Gaziemir İlçesi, 207 ada 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 nolu parsellerin Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanında kalan kısmının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda “Belediye Hizmet Alanı” olarak belirlenmesi ve yapılaşma koşulları ile çevre ulaşım bağlantılarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği itiraz talebi ile ilgili oy çokluğu ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar, Hukuk Komisyon Raporları.  (Etüt Proje Müd.)
 
3. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Gazi Mahallesi 2200 ada, 1 parsel geldisi olan 68 ada, 27 parselde kayıtlı, mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazdaki 147/3142 payı üzerinde bulunan ve TEK/TEDAŞ lehine mahkeme kararı ile tescil edilen intifa hakkının; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesi gereği Belediyemize devrinin sağlanması talebi ile ilgili oybirliği ile kabul edilen Hukuk Komisyon Raporu. (Plan Proje Müd)
 
 
 
GÜNDEM 6- MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ. 
GÜNDEM 7- DİLEK VE TEMENNİLER. 
GÜNDEM 8- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN    
                        GÖRÜŞÜLMESİ.       
GÜNDEM 9- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI