Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 04.05.2015 SAAT:18.00

 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2015 YILI MAYIS AYI 7. TOPLANTI 1.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 04.05.2015 
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00
GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
GÜNDEM 2- GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.
GÜNDEM 3- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
 
 
 
1. Boş Dolu Kadro derece değişikliği talebi (İnsan Kayn.Müd)
 
 
2. Belediyemiz 2014 mali yılı Bütçe Kesin Hesabı tetkik talebi (Mal. Hiz. Müd)
 
3. Gaziemir İlçesi, 207 ada 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 nolu parsellerin Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanında kalan kısmının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda “Belediye Hizmet Alanı” olarak belirlenmesi ve yapılaşma koşulları ile çevre ulaşım bağlantılarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği itiraz talebi. (Etüt Proje Müd.)
 
4. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Atıfbey (Dokuzeylül) Mahallesi, 18M-2a pafta, 434 ada 92 parsel,  53 ve 91 parsellerin tevhidi sonucu oluşmuştur. Söz konusu 18M-2a  pafta, 434 ada hisse satış talebi.     (Plan Proje Müd)
 
5. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Çay  (Irmak) Mahallesi, 18M-1a pafta, 2208 ada, 4 parsel, 157 nolu parselasyon planı sonucu oluşmuştur.  Söz konusu 18M-1a pafta, 2208 ada, 4 parsel hisse satış talebi.     (Plan Proje Müd)
 
6. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Gazi Mahallesi 2200 ada, 1 parsel geldisi olan 68 ada, 27 parselde kayıtlı, mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazdaki 147/3142 payı üzerinde bulunan ve TEK/TEDAŞ lehine mahkeme kararı ile tescil edilen intifa hakkının; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesi gereği Belediyemize devrinin sağlanması talebi. (Plan Proje Müd)
 
GÜNDEM 4- KOMİSYONLARA HAVALE EDİLİP SONUÇLANMAYAN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ. 
 
1. Gaziemir İlçesi Akçay Caddesi’nin doğusunda kalan; 1441, 1442, 2040, 2010, 204, 205, nolu adalardaki sanayi, küçük sanayi ve depolama kullanımlı parsellerin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararları doğrultusunda konut dışı kentsel çalışma alanına dönüştürülmesi ve sosyal teknik altyapı alanlarının belirlenmesi, ayrıca plan bütününde konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımlı 1450, 1964, 155, 2030, 2031, 2021 adalardaki parselleri de kapsayacak şekilde çevre yapılaşma koşulları ve havaalanı mania kriterleri doğrultusunda yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan UİP-1564,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu talebi. (Etüt Proje Müd)
 
GÜNDEM 6- MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ. 
GÜNDEM 7- DİLEK VE TEMENNİLER. 
GÜNDEM 8- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN    
                        GÖRÜŞÜLMESİ.       
GÜNDEM 9- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI