Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 02.03.2015 SAAT:18.00

 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2015 YILI MART AYI 3. TOPLANTI 1.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 02.03.2015 
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00
GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
GÜNDEM 2- GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.
GÜNDEM 3- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
1. E Belediye E yönetişim ile vatandaş odaklı hizmet projesinin hayata geçirilmesi kapsamında Belediyemiz ile İZKA (İzmir Kalkınma Ajansı) arasında 05/01/2015 tarihinde imzalanan sözleşme gereğince İZKA tarafından bu proje için yaklaşık 740.000.00 TL. Belediyemize karşılıksız olarak verilecektir.Bu sebeple 2015 mali yılı için ek bütçe yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün bütçesine Bilgisayar Yazılımı Alımları tertibi açılarak gider kaydedilmesi için 740.000.00 TL’lik ek bütçe yapılması talebi.
(Mali Hiz. Müd.) 
 
2. Bu yıl 20/04/2015-26/04/2015 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz “18. Gaziemir Uluslar Arası Çocuk Şenliği” Çin Halk Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Bulgaristan, Rusya, Azerbaycan, Lituanya, Romanya, KKTC, Makedonya ve Çek Cumhuriyeti’nin festivalimize katılmaları talebi.   (Kültür ve Sosyal İşler Müd.)
 
3. Gaziemir Kent Konseyimizin 22/01/2015 tarihinde yapmış olduğu 2015 yılı 1. Olağan kurul toplantısında; 10 Eylül Gaziemir’in Kurtuluşu Projesi hususunda karar alınması talebi. (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.)
 
GÜNDEM 4- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ. 
 
1. 1472 ada 16 numaralı parsel malikleri tarafından; söz konusu parselin mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındaki Hmax=9.00 metre, Taksmax=0.50 yapılaşma koşullarının kaldırılması şeklinde önerilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin değerlendirilmesi talebi ile ilgili oy birliği ile ret edilen Bayındırlık ve İmar, Hukuk Komisyon Raporları. (Etüt Proje Müd)
 
2. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Sakarya (Gazi) Mahallesi, 19M-4C pafta,41682 ada,19 parselde Belediyemize ait 4/829 (4,16 m²) hissenin satış talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları. (Plan ve Proje Müd)
 
3. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Atıfbey (Sarnıç) Mahallesi,17N-1B pafta,11211 ada,6 parselde tapuya kayıtlı 183,00 m² alanlı taşınmazın 4916 sayılı Kanunla değişik 4706 sayılı hazineye ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 5. Maddesine göre Belediyemize devri yapılmıştır.Söz konusu taşınmaz üzerinde Belediyemiz lehine Türk Medeni Kanunu uyarınca taksitli satış tutarını ve faizini karşılayacak şekilde birinci derece kanuni ipotek konulmak suretiyle taşınmazın tapu devrinin yapılması talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Hukuk Komisyon Raporu.  (Plan ve Proje Müd)
 
4. Gaziemir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde Doğal Afet Birimi kurulmuştur. Kurulan yeni birim nedeniyle Basın Yayın ve Halkla İlişkiler yönetmeliğine hazırlanan ek maddelerin görüşülmesi talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Hukuk Komisyon Raporu.  (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.)
 
GÜNDEM 5- KOMİSYONLARA HAVALE EDİLİP SONUÇLANMAYAN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ. 
1. Gaziemir İlçesi Akçay Caddesi’nin doğusunda kalan; 1441, 1442, 2040, 2010, 204, 205, nolu adalardaki sanayi, küçük sanayi ve depolama kullanımlı parsellerin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararları doğrultusunda konut dışı kentsel çalışma alanına dönüştürülmesi ve sosyal teknik altyapı alanlarının belirlenmesi, ayrıca plan bütününde konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımlı 1450, 1964, 155, 2030, 2031, 2021 adalardaki parselleri de kapsayacak şekilde çevre yapılaşma koşulları ve havaalanı mania kriterleri doğrultusunda yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan UİP-1564,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu talebi. (Etüt Proje Müd)
 
GÜNDEM 6- MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ. 
GÜNDEM 7- DİLEK VE TEMENNİLER. 
GÜNDEM 8- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN    
                        GÖRÜŞÜLMESİ.       
GÜNDEM 9- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI