Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 02.02.2015 SAAT:18.00


 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2015 YILI ŞUBAT AYI 2. TOPLANTI 1.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 02.02.2015 
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00
GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
GÜNDEM 2- GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.
GÜNDEM 3- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
1. 1472 ada 16 numaralı parsel malikleri tarafından; söz konusu parselin mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındaki Hmax=9.00 metre, Taksmax=0.50 yapılaşma koşullarının kaldırılması şeklinde önerilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin değerlendirilmesi talebi.
(Etüt Proje Müd) 
 
2. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Sakarya (Gazi) Mahallesi, 19M-4C pafta,41682 ada,19 parselde Belediyemize ait 4/829 (4,16 m²) hissenin satış talebi (Plan ve Proje Müd)
 
3. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Atıfbey (Sarnıç) Mahallesi,17N-1B pafta,11211 ada,6 parselde tapuya kayıtlı 183,00 m² alanlı taşınmazın 4916 sayılı Kanunla değişik 4706 sayılı hazineye ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 5. Maddesine göre Belediyemize devri yapılmıştır.Söz konusu taşınmaz üzerinde Belediyemiz lehine Türk Medeni Kanunu uyarınca taksitli satış tutarını ve faizini karşılayacak şekilde birinci derece kanuni ipotek konulmak suretiyle taşınmazın tapu devrinin yapılması talebi. (Plan ve Proje Müd)
 
4. Kardeş Belediyemiz Rusya Volgograd Belediyesi «Zafer Günü» kutlamaları’na  06 Mayıs 2015-11 Mayıs 2015 tarihleri arasında katılacak Belediye Başkanımız Halil İbrahim ŞENOL’un ve iki meclis üyemizden  oluşacak heyetin belirlenmesi. (Kültür ve Sosyal İşler Müd)
 
5. Gaziemir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde Doğal Afet Birimi kurulmuştur. Kurulan yeni birim nedeniyle Basın Yayın ve Halkla İlişkiler yönetmeliğine hazırlanan ek maddelerin görüşülmesi.  (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.)
 
6. Boş Dolu Kadro derece değişikliği talebi. (İnsan Kayn.Müd)
 
7. Sözleşmeli personel çalıştırılması talebi. (İnsan Kayn.Müd)
 
GÜNDEM 4- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ. 
 
1. Sözleşmeli personelin 2015 yılı ücret belirlenmesi talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Plan ve Bütçe Komisyon Raporu. (İnsan Kayn.Müd)
2. Daday Belediye Başkanlığı’nın talebi üzerine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (p) bendi maddesine istinaden; Belediyemizle Ekonomik, Kültürel, Sanat, Spor alanlarında faaliyet, projeler, Eşgüdüm, Paylaşım, Dayanışma ve Sosyal İlişkiler duygusunu pekiştirmek amacıyla Kardeş Belediye olunması talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Kültür ve Yerel Gündem 21 Komisyon Raporları. 
(Kültür ve Sosyal İşler Müd)
3. 26 Aralık 2014 tarih ve 29217 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenmesi talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Plan ve Bütçe Komisyon Raporu.  (İnsan Kayn.Müd)
 
GÜNDEM 5- KOMİSYONLARA HAVALE EDİLİP SONUÇLANMAYAN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ. 
1. Gaziemir İlçesi Akçay Caddesi’nin doğusunda kalan; 1441, 1442, 2040, 2010, 204, 205, nolu adalardaki sanayi, küçük sanayi ve depolama kullanımlı parsellerin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararları doğrultusunda konut dışı kentsel çalışma alanına dönüştürülmesi ve sosyal teknik altyapı alanlarının belirlenmesi, ayrıca plan bütününde konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımlı 1450, 1964, 155, 2030, 2031, 2021 adalardaki parselleri de kapsayacak şekilde çevre yapılaşma koşulları ve havaalanı mania kriterleri doğrultusunda yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan UİP-1564,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu talebi. (Etüt Proje Müd)
 
GÜNDEM 6- MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ. 
GÜNDEM 7- DİLEK VE TEMENNİLER. 
GÜNDEM 8- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN    
                        GÖRÜŞÜLMESİ.       
GÜNDEM 9- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI