Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 05.01.2015 SAAT:18.00

 
 
 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2015 YILI OCAK AYI 1. TOPLANTI 1.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 05.01.2015 
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00
GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
GÜNDEM 2- GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.
GÜNDEM 3- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
1. Denetim Komisyonu seçiminin gizli oylamayla yapılması talebi. (Yazı İşl. Müd.)
 
2. Boş Dolu Kadro derece değişikliği talebi (İnsan Kayn.Müd)
 
3. Sözleşmeli personel çalıştırılması talebi (İnsan Kayn.Müd)
 
4. Sözleşmeli personelin 2015 yılı ücret belirlenmesi talebi (İnsan Kayn.Müd)
 
5. Daday Belediye Başkanlığı’nın talebi üzerine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (p) bendi maddesine istinaden; Belediyemizle Ekonomik, Kültürel, Sanat, Spor alanlarında faaliyet, projeler, Eşgüdüm, Paylaşım, Dayanışma ve Sosyal İlişkiler duygusunu pekiştirmek amacıyla Kardeş Belediye olunması talebi. (Kültür ve Sosyal İşler Müd)
 
6. Meclisimizin 07.12.2014 tarihli 105 nolu kararı ile Belediyemiz adına açılan şartlı bağış hesabına yapılan bağışların bu yılda 20.04.2015-26.04.2015 tarihleri arasında düzenlenecek olan 18. Gaziemir Uluslar arası Çocuk Şenliğinde kullanılması ve söz konusu şartlı bağışın yılsonuna kadar açık kalması talebi. (Kültür ve Sosyal İşler Müd)
 
EK GÜNDEM
1. 26 Aralık 2014 tarih ve 29217 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin tutarlarını gösterir K-Cetvelinin aylık maktu fazla çalışma ücretlerine ilişkin B maddesinin 1.bendinde Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenmesi talebi. (Zabıta Müd.)
GÜNDEM 5- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ. 
 
1. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Tapunun  Sakarya  (Atıfbey) Mahallesi, 19M- III.d pafta, 447 ada, 23  parsel; ihdasen oluşan 447 ada 22 parsel ve 447 ada 9 parselin tevhit işlemi sonucu oluşmuş olup; oluşan 344,96 m² ‘nin  421/4928 (29,47 m²)  hissesi Belediyemize aittir. Tapuda kayıtlı hissedarın 20.11.2014 tarih ve 2224 sayılı dilekçesi ile 447 ada, 23 parseldeki Belediyemize ait hissenin tamamının taraflarına satılması talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları (Plan Proje Müd) 
 
2. Belediyemiz tarafından 2015 yılı Ocak ayı itibari ile faaliyete başlatılacak olan Sağlıklı Yaş Alma ve Dayanışma Merkezi’nden (ATAEVİ) faydalanabilecek olan 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan aylık aidat olarak ücret alınması ve ücret bedelinin belirlenmesi talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Sağlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Yerel Gündem 21 Komisyon Raporları (Sağlık İşleri Müd)
 
3. Gaziemir İlçesi Akçay Caddesi’nin doğusunda kalan; 1441, 1442, 2040, 2010, 204, 205, nolu adalardaki sanayi, küçük sanayi ve depolama kullanımlı parsellerin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararları doğrultusunda konut dışı kentsel çalışma alanına dönüştürülmesi ve sosyal teknik altyapı alanlarının belirlenmesi, ayrıca plan bütününde konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımlı 1450, 1964, 155, 2030, 2031, 2021 adalardaki parselleri de kapsayacak şekilde çevre yapılaşma koşulları ve havaalanı mânia kriterleri doğrultusunda yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan UİP-1564,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu talebi ile ilgili Bayındırlık ve İmar, Hukuk, Çevre Komisyon Raporları. (Etüt Proje Müd)
 
GÜNDEM 6- MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ. 
GÜNDEM 7- DİLEK VE TEMENNİLER. 
GÜNDEM 8- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN    
                        GÖRÜŞÜLMESİ.       
GÜNDEM 9- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI