Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 01.12.2014 SAAT:18.00

 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2014 YILI ARALIK AYI 22. TOPLANTI 1.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 01.12.2014 
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00
GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
GÜNDEM 2- GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.
GÜNDEM 3- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
1. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Tapunun  Sakarya  (Atıfbey) Mahallesi, 19M- III.d pafta, 447 ada, 23  parsel; ihdasen oluşan 447 ada 22 parsel ve 447 ada 9 parselin tevhit işlemi sonucu oluşmuş olup; oluşan 344,96 m² ‘nin  421/4928 (29,47 m²)  hissesi Belediyemize aittir. Tapuda kayıtlı hissedarın 20.11.2014 tarih ve 2224 sayılı dilekçesi ile 447 ada, 23 parseldeki Belediyemize ait hissenin tamamının taraflarına satılması talebi.(Plan ve Proje Müd) 
 
2. Belediyemiz tarafından 2015 yılı Ocak ayı itibari ile faaliyete başlatılacak olan Sağlıklı Yaş Alma ve Dayanışma Merkezi’nden (ATAEVİ) faydalanabilecek olan 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan aylık aidat olarak ücret alınması ve ücret bedelinin belirlenmesi. (Sağlık İşleri Müd)
 
3. Geçici işçi kadrolarının tespit ve çalıştırılması talebi. (İns. Kayn. Müd)
 
4. 2015 yılında Belediyemiz memurlarına sosyal denge tazminatı ödenmesi için yetkili sendika ile sözleşme yapmak üzere Gaziemir Belediye Başkanı Sayın Halil İbrahim ŞENOL’A yetki verilmesi hususnda Meclisimizce karar alınması talebi. (İns. Kayn. Müd)
 
5. Memur dolu-boş kadro derece değişikliği talebi. (İns. Kayn. Müd)
 
6. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması talebi. ( Sosyal Yrd. İşl. Müd.)
 
7. Mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında; Gaziemir İlçesi Demiryolunun doğusu ile Hava Eğitim Yolu’nun kuzeyinde yer alan 207 ada 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 nolu parsellerin Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanında kalan bölümünün 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda “Belediye Hizmet Alanı”na dönüştürülmesi, çevre ulaşım bağlantıları ile yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi ve Gaziemir 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı Lejand ve Plan Notları Paftasına “Belediye Hizmet Alanı” gösteriminin ilave edilmesi yönünde hazırlanan UİP-1564,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi. (Etüt Proje Müd)
 
GÜNDEM 4- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ. 
 
1. Belediye Meclisimizin 03.02.2014 tarih ve 12 sayılı ve İ.B.B. Meclisinin 09.06.2014 tarih ve 05.578 sayılı kararları ile uygun görülerek onaylanan Sarnıç Mevkii, Fatih Mahallesi, 17 N I b paftada, 11114 no.lu adanın batısında bulunan kamuya terkli yeşil alanda 2.50x3.0 m. ebadında 1 adet trafo yerinin imar planında belirlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisine ilan süresi içerisinde Lokman FAZLA adlı vatandaş tarafından yapılan itiraz talebinin reddi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları. (Etüt Proje Müd)
 
2. Belediye Meclisimizin 03.03.2014 tarih ve 20 sayılı ve İ.B.B. Meclisinin 09.06.2014 tarih ve 05.579 sayılı kararları ile uygun görülerek onaylanan, Beyazevler Mahallesi, 19 M II d paftada bulunan 1697 no.lu adanın batısındaki kamuya terkli park alanında 3.60x8.13 m. ebadında 1 adet, Beyazevler Mahallesi, 19 M II d paftada bulunan 1701 no.lu adanın batısındaki kamuya terkli park alanında 2.50x3.50 m. ebadında 1 adet, Beyazevler Mahallesi, 19 M II c paftada bulunan 2217 no.lu adanın güneyindeki kamuya terkli park alanında 3.60x8.13 m. ebadında 1 adet olmak üzere toplam 3 adet trafo yerinin imar planında belirlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisine ilan süresi içerisinde Lokman FAZLA adlı vatandaş tarafından yapılan itiraz talebinin reddi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları. (Etüt Proje Müd)
 
 
 
 
 
 
                                
3. Belediye Meclisimizin 02.06.2014 tarih ve 51 sayılı ve İ.B.B. Meclisinin 18.07.2014 tarih ve 05.711 sayılı kararları ile uygun görülerek onaylanan Atıfbey Mahallesi, 18M IId paftada, 1370 adanın kuzeyindeki otoparkın kenarındaki kamuya terkli alan yeşil alan olarak planlanarak içerisinde 1 adet 2.50x2.50m. Ebadında trafo yerinin belirlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisine ilan süresi içerisinde Azad FAZLA adlı vatandaş tarafından yapılan itiraz talebinin reddi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Plan ve Bütçe,  Hukuk Komisyon Raporları. (Etüt Proje Müd)
 
4. Tahtalı Barajı Havzası Uzun Mesafeli Koruma Alanı içerisinde, Sarnıç Mevkii, 11126 no.lu adanın doğusu ile 11523 no.lu adanın batısında kalan alanda bulunan yeşil alanın bir kısmının “Belediye Hizmet Alanı (Sosyal ve Kültürel Merkez) Yençok=9.50m” olarak belirlenmesi ve kuzeyinde bulunan Teknik Altyapı Alanı’nın kaldırılan yeşil alan miktarı ile aynı büyüklükte yeni bir yeşil alan olarak düzenlenmesi ve alanın batısından geçen imar yolunun 10 metrelik taşıt yolu olacak şekilde imar hatlarının düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar, Çevre, Hukuk Komisyon Raporları. (Etüt Proje Müd) 
 
GÜNDEM 5- KOMİSYONLARA HAVALE EDİLİP SONUÇLANMAYAN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
1. Gaziemir İlçesi Akçay Caddesi’nin doğusunda kalan; 1441, 1442, 2040, 2010, 204, 205, nolu adalardaki sanayi, küçük sanayi ve depolama kullanımlı parsellerin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararları doğrultusunda konut dışı kentsel çalışma alanına dönüştürülmesi ve sosyal teknik altyapı alanlarının belirlenmesi, ayrıca plan bütününde konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımlı 1450, 1964, 155, 2030, 2031, 2021 adalardaki parselleri de kapsayacak şekilde çevre yapılaşma koşulları ve havaalanı mania kriterleri doğrultusunda yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan UİP-1564,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu talebi. (Etüt Proje Müd)
 
GÜNDEM 6- MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ. 
GÜNDEM 7- DİLEK VE TEMENNİLER. 
GÜNDEM 8- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN    
                        GÖRÜŞÜLMESİ.       
GÜNDEM 9- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.
 
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI