Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 02.06.2014 SAAT:18.00

 
 
GAZİEMİR BELEDİYESİ
2014 YILI HAZİRAN AYI 12. TOPLANTI 1.BİRLEŞİM
MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 02.06.2014 
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
GÜNDEM 2- GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.
GÜNDEM 3- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
1. Belediyemizin yapmış olduğu, devam eden ve yapılacak olan yatırımlarında kullanılmak üzere toplam 6.000.000.00TL tutarına kadar kredi kullanımı ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek için (İpotek vermeye, gelirlerini temlik etmeye) Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi (Mali Hiz. Müd)
2. Boş ve dolu kadro derece değişikliği talebi(İns. Kayn. Müd)
3. Gaziemir İlçesi Sakarya Mahallesi 70 ada 20 parselde bulunan taşınmazın kat karşılığı inşaat sözleşmesine göre Belediyemiz uhdesinde kalan ve tapuda kat irtifakı tesis edilmiş bulunan bağımsız bölümlerinin satışının yapılması talebi(Plan Proje Müd)
4. Gaziemir, 6. Sanayi Yaya Üst Geçidi Projesi” 2013/402 Nolu UKOME Genel Kurul Kararı ile ulaşım ve trafik planı açısından uygun bulunduğundan, 19M IIa ve 19M Ib nolu paftalarda;  Akçay Caddesi üzerinde, 371 Sokak kesişiminde 1 adet yaya üst geçidinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesi ve Gaziemir 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarında yer alan yaya üst geçit yerlerine ilişkin plan notunun “1/1000 ölçekli uygulama imar planında belirlenen yaya üst geçit yerlerinin gösterimi şematik olup yerinde uygulaması; arazinin mevcut durumu, parsellerin araç giriş-çıkışları ve yaya üst geçitlerinin onaylı projeleri dikkate alınarak yapılacaktır.” şeklinde revize edilmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi (Etüt Proje Müd)
5. Gaziemir ilçesi 9 Eylül mahallesinde 18M IIa, 18M IIb, 19M IIIc, 19M IIId paftalarda Demiryolları ve Koruma Kuşağı ile Ağaçlandırılacak Alan arasında kalan 112 adaya ilişkin; mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Sanayi Alanı ile Depolama Alanı kullanımlı alanın, 1/5000 ölçekli Gaziemir 1. Etap Nazım İmar Planı doğrultusunda Ticaret Seçenekli Konut Bölgesine (TM1) dönüştürülmesi, teknik ve sosyal altyapı alanlarının belirlenmesi, yapılaşma koşulları ile çevre ulaşım bağlantılarının yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu talebi      (Etüt Proje Müd)
GÜNDEM 4- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ. 
1. Katı Atık Tarife Bedellerin belirlenmesi talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu (Mali Hizm. Müd.)
2. Atıfbey Mahallesi 18M IId paftada bulunan 1370 adanın kuzeyindeki otoparkın kenarındaki kamuya terkli alanda yeşil alan planlanarak içerisinde 1 adet 2.50x2.50m. ebadında trafo yerinin belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyon Raporları 
(Etüt Proje Müd) 
3. Atatürk Mahallesi 17 N IId paftada bulunan yeşil alanda 1 adet 2.50x3.50m. ebadında trafo yerinin belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi ile ilgili oy birliği ile ret edilen Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyon Raporları (Etüt Proje Müd) 
4. Fatih Mahallesi 18 N Ic paftada bulunan 11415 no.lu adanın kuzeyinde bulunan ve taşıt yoluna komşu olan kamuya terkli yeşil alanda 1 adet 2.50x3.50m. ebadında trafo yerinin belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyon Raporları (Etüt Proje Müd) 
5. Fatih Mahallesi 18 N IVb paftada bulunan 11102 no.lu adanın batısında bulunan kamuya terkli yeşil alanda 1 adet 2.50x3.50m. ebadında trafo yerinin belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi ile ilgili oy birliği ile kabul edilen Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyon Raporları (Etüt Proje Müd) 
 
GÜNDEM 5- MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ. 
GÜNDEM 6- DİLEK VE TEMENNİLER. 
GÜNDEM 7- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN    
                        GÖRÜŞÜLMESİ.       
GÜNDEM 8- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.
 
 

 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI