Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 02.05.2014 SAAT:18.00

2014 YILI MAYIS AYI 9. TOPLANTI 1.BİRLEŞİM
GAZİEMİR BELEDİYESİ
MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 02.05.2014
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00
GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
GÜNDEM 2- GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.
GÜNDEM 3- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
1- Katı Atık Tarife Bedellerin belirlenmesi talebi. (Mali Hizm. Müd.)

2- 2013 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesap talebi(Mali Hizm.Müd)

3- Gaziemir İlçesi, Sakarya (Gazi) Mahallesi, 1155 ada 12 parselde bulunan taşınmazın yapılan kat 
 karşılığı inşaat sözleşmesine göre Belediyemiz uhdesinde kalan ve tapuda kat irtifakı tesis edilmiş   bulunan bağımsız bölümlerin satışının yapılması talebi (Plan Proje Müd)

 4- Gaziemir İlçesi, Sakarya (Gazi) Mahallesi, 1246 ada 16 parselde bulunan taşınmazın yapılan kat 
karşılığı inşaat sözleşmesine göre Belediyemiz uhdesinde kalan ve tapuda kat irtifakı tesis edilmiş bulunan bağımsız bölümlerin satışının yapılması talebi (Plan Proje Müd)

  5- Belediye Meclis üyesi Başkan Yardımcısı Önder KESKİN’in aylık ödeneğinin görüşülerek      
     karara bağlanması talebi (İnsan Kayn.Müd)

6-TEMAD’ın 22/11/2013 tarih ve 9078 sayılı dilekçesinde Belediyemiz tarafından TEMAD’a yapılacak
     yer tahsisi ile ilgili bina adresi yanlış bildirilmiş olup, Belediyemizce alınan  02.01.2014 tarih ve 04    
     Sayılı Meclis Kararında adı geçen adresin Atıfbey Mahallesi Feridun Pözüt Caddesi No :10/A olarak 
     değiştirilmesi talebi (Kültür ve Sosy.Müd)
GÜNDEM 4-KOMİSYONLARA HAVALE EDİLİP SONUÇLANMAYAN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

1. Atıfbey Mahallesi 18M IId paftada bulunan 1370 adanın kuzeyindeki otoparkın kenarındaki kamuya terkli alanda yeşil alan planlanarak içerisinde 1 adet 2.50x2.50m. ebadında trafo yerinin belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi(Etüt Proje Müd)
2. Atatürk Mahallesi 17 N IId paftada bulunan yeşil alanda 1 adet 2.50x3.50m. ebadında trafo yerinin belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi                        (Etüt Proje Müd)
3. Fatih Mahallesi 18 N Ic paftada bulunan 11415 no.lu adanın kuzeyinde bulunan ve taşıt yoluna komşu olan kamuya terkli yeşil alanda 1 adet 2.50x3.50m. ebadında trafo yerinin belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi (Etüt Proje Müd)             
4. Fatih Mahallesi 18 N IVb paftada bulunan 11102 no.lu adanın batısında bulunan kamuya terkli yeşil alanda 1 adet 2.50x3.50m. ebadında trafo yerinin belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi (Etüt Proje Müd)

GÜNDEM 5- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.
1. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Atıfbey (Sarnıç) Mahallesi, 11211 ada 6 parselin 4916 sayılı kanunla değişik 4706 sayılı kanunun 5.maddesine göre satışı talebi ile ilgili oy birliği ile uygun bulunan Bayındırlık ve İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyon Raporları (Plan Proje Müd)
2. Belediye Meclis üyelerine ödenecek Huzur hakkı ödeneğinin belirlenmesi talebi oy birliği ile uygun bulunan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu (İnsan Kayn.Müd.)
3. Belediye Meclis üyesi Başkan Yardımcısı Abdurrahim NURSOY’un aylık ödeneğinin görüşülerek      
karara bağlanması talebi oy birliği ile uygun bulunan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu                       (İnsan Kayn.Müd) 

GÜNDEM 6- MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
GÜNDEM 7- DİLEK VE TEMENNİLER.
GÜNDEM 8- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN   
                        GÖRÜŞÜLMESİ.      
GÜNDEM 9- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI