Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

GAZİEMİR BELEDİYESİ OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ 08.04.2014 SAAT:18.00

2014 YILI NİSAN AYI 7. TOPLANTI 1.BİRLEŞİM
GAZİEMİR BELEDİYESİ
MECLİS GÜNDEMİ
     TOPLANTI TARİHİ: 08.04.2014
     TOPLANTI YERİ: GAZİEMİR BELEDİYE MECLİS SALONU
     TOPLANTI SAATİ: 18:00
 
—SAYGI DURUSU VE İSTİKLAL MARŞI     
GÜNDEM 1- BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
—MECLİSİ BİLGİLENDİRME
Denetim komisyon’una hazırlanan 2013 yılı Denetim Raporunun okunmak suretiyle Meclise bilgi verilmesi
GÜNDEM 2- GEÇMİŞ TUTANAKLARIN OKUNUP OYLANMASI.
GÜNDEM 3- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ. 
 1- Meclis birinci ve ikinci başkan vekilleri ile üçü (3) asil, üçü (3) yedek olmak üzere altı (6) katip üyenin gizli oyla seçilmesi talebi. (Yazı İşl. Müd.)
 2-  Encümende görev yapacak üç üyenin gizli oyla seçilmesi talebi. (Yazı İşl. Müd.)
 3- İhtisas Komisyonlarının açık oyla seçilmesi talebi. (Plan ve Bütçe Komisyonu, Bayındırlık ve İmar Komisyonu, Hukuk komisyonu, Çevre Komisyonu,  Sağlık Komisyonu, Kültür Komisyonu, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu, Esnaf ve Pazar Yerleri Komisyonu, Kurs Eğitim ve Engelliler Komisyonu, Spor Komisyonu ve Yerel Gündem 21 Komisyonu) (Yazı İşl. Müd.)
 4-  Dolu kadro derece değişikliği talebi (İnsan Kayn.Müd.)
 5-  Kıyı Ege Belediyeler Birliğine üye olunmasına dair 3 Asil, 3 Yedek üyenin belirlenmesi talebi.                 
      (Yazı İşl.Müd.)
 6- Türkiye Belediyeler Birliğine üye olunmasına dair 3 Asil, 3 Yedek üyenin belirlenmesi talebi.                 
      (Yazı İşl.Müd.)
 7-  Ege Belediyeler Birliğine üye olunmasına dair 3 Asil, 3 Yedek üyenin belirlenmesi talebi.                 
      (Yazı İşl.Müd.)
 8-  Belediyemizin 2013 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi talebi. (Strateji Geliştirme. Müd.) 
 9-  Belediye Meclis üyelerine ödenecek Huzur hakkı ödeneğinin belirlenmesi talebi (İnsan Kayn.Müd.)
10- Belediyemizin %100 hissesine sahip olduğu Gazi-Bel İmar Teknik Turizm San..Ltd.Şti.nin vermekte  
      olduğu ve vereceği hizmetler dikkate alınarak 4,500,000,00TL olan sermayesinin 1.200.000.00TL    
      arttırılarak toplam 5.700.000.00TLye çıkartılması ve sermaye artışının Belediyemiz gider bütçesinin  
      ilgili tertibinden Gazi-Bel İmar Tek.Turizm San.Ltd.Şti’ne ödenmesi talebi(Mali Hizm.Müd)
11- Belediye Meclis üyesi Başkan Yardımcısı Abdurrahim NURSOY’un aylık ödeneğinin görüşülerek       
      karara bağlanması talebi(İnsan Kayn.Müd)  
GÜNDEM 4-KOMİSYONLARA HAVALE EDİLİP SONUÇLANMAYAN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
 
1. İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Atıfbey (Sarnıç) Mahallesi, 11211 ada 6 parselin 4916 sayılı kanunla değişik 4706 sayılı kanunun 5.maddesine göre satışı talebi (Plan Proje Müd)
2. Atıfbey Mahallesi 18M IId paftada bulunan 1370 adanın kuzeyindeki otoparkın kenarındaki kamuya terkli alanda yeşil alan planlanarak içerisinde 1 adet 2.50x2.50m. ebadında trafo yerinin belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi(Etüt Proje Müd) 
3. Atatürk Mahallesi 17 N IId paftada bulunan yeşil alanda 1 adet 2.50x3.50m. ebadında trafo yerinin belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi                        (Etüt Proje Müd) 
4. Fatih Mahallesi 18 N Ic paftada bulunan 11415 no.lu adanın kuzeyinde bulunan ve taşıt yoluna komşu olan kamuya terkli yeşil alanda 1 adet 2.50x3.50m. ebadında trafo yerinin belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi (Etüt Proje Müd)              
5. Fatih Mahallesi 18 N IVb paftada bulunan 11102 no.lu adanın batısında bulunan kamuya terkli yeşil alanda 1 adet 2.50x3.50m. ebadında trafo yerinin belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi (Etüt Proje Müd) 
GÜNDEM 5- MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.
GÜNDEM 6- DİLEK VE TEMENNİLER. 
GÜNDEM 7- TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN    
                        GÖRÜŞÜLMESİ.       
GÜNDEM 8- TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ VE KAPANIŞ.
 


Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI