Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

Duyurular > BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

T.C.
GAZİEMİR BELEDİYESİ
BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 1. BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Genel Uygulama Esasları

Amaç:
Madde:1- Bu yönetmeliğin amacı; Belediye sınırları içerisinde esenlik, huzur ve düzenin sağlanması amacına yönelik olarak, Gaziemir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü emrinde görevli olan tüm personelin uygulamalarına esas teşkil edecek Emir ve Yasakların belirlenmesi ile mevzuata uygun şekilde denetimlerin yapılmasını sağlamaktır.

Kapsam:
Madde:2- Bu yönetmelik Gaziemir Belediyesi yetki sınırları içerisinde tüm ilçe halkını, ilçe halkına hizmet veren tüm belediye birimlerini, ilçe halkına hizmet sunan, belediye ve özel ruhsata tabi olarak çalışan tüm müesseseleri ve çalışanları, herhangi bir müesseseye bağlı olmaksızın hizmet gören kişileri kapsar.

Hukuki Dayanak:
Madde:3- Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b bendine dayanılarak;
5393 sayılı Belediye Kanunu,
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
3194 sayılı İmar Kanunu,
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
2872 sayılı Çevre Kanunu,
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,
1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanunu,
5326 sayılı Kabahatler Kanunu,
5259 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik,
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik,
Belediye Zabıta Yönetmeliği ile Belediyelere görev yükleyen diğer mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar:
Madde 4- Bu yönetmelikte geçen;
a) Belediye: Gaziemir Belediyesini,
b) Belediye Başkanı: Gaziemir Belediye Başkanını,
c) Belediye Meclisi: Gaziemir Belediye Meclisini,
d) Belediye Encümeni: Gaziemir Belediye Encümenini,
e) Belediye Zabıtası: Gaziemir Belediye Zabıtasını,
f) Emir: Mevzuatta bulunan ve/veya belediye karar organları tarafından alınmış kararlar neticesinde uygulanması zorunluluk haline gelmiş ve uyulmaması halinde idari yaptırımı olabilecek kuralları,
g) İdari Yaptırım: Mevzuatın açıkça yetki verdiği ve/veya yasaklamadığı hallerde araya yargısal bir karar organı girmeksizin, belediye görev ve hizmetlerinin esenlik, huzur, sağlık, düzen ve güven içerisinde düzeltilmesini sağlamak amacıyla belediye sorumluluğuna verilen görev ve hizmetlere ilişkin olarak, doğrudan doğruya belediye karar organları tarafından ve idare hukukuna özgü usullerle verilen yaptırımlardır.
e) Kabahat: Mevzuatın karşılığında idari yaptırım uygulanmasının öngördüğü usulsüz ve haksızlığı
f) Tespit Tutanağı: Belgelenmesi gereken bir durumun veya olayın, tespit edenler ve şahit olanlar tarafından yazıya geçirildiği ve imzalandığı belgeyi,
e) Yasak: Mevzuatta bulunan ve/veya belediye karar organları tarafından alınmış kararlar neticesinde yasaklanan ve uyulmaması halinde idari yaptırımı olacak kuralları kapsar.

Genel Uygulama Esasları:
Madde 5- Belediye Zabıtası; görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar. Bu kapsamda;

 1. Belediye karar organları tarafından alınmış kararlar neticesinde konulmuş belediye emir ve yasaklarını uygulamakla görevlidir.
 2. Acil durumlarda kanun tüzük ve yönetmeliklerde açıklık olmayan veya işin uygulanma tarzına dair emir bulunmayan yahut bunların uygulanmasında tereddüt hasıl olan işlerde kendi sorumluluğu altında durumun gerektirdiği tedbirleri alır, keyfiyeti kısa zamanda ilgili birime bildirir.
 3. Belediye emir ve yasaklarının uygulanması sırasında belgelenmesi gereken bir ihlalin tespiti halinde durum veya olayı yazılı olarak tespit tutanağına geçirir ve şahit olanlara imzalattırır. Şahit olanların imzalamaktan kaçınması halinde bu durumu tutanağa yazarak tespit tutanağı muhatap olan kişiye mevzuat esas ve usulünce bir örneği verilerek tebliğ edilir. Hazırlanan tutanağı ilgili idare birimine gönderir.
 4. Emir ve yasakları ihlal edenlere düzenlenen tutanakta;
 5. Hakkında tutanak düzenlenen gerçek veya tüzel kişinin alınabiliyorsa kimlik bilgileri ve adresi,
 6. Yaptırım kararı verilmesini gerektiren emir ve yasaklara ilişkin fiil,
 7. Fiilin işlendiği yer ve zaman,
 8. Fiilin işlendiğini ispata yarayacak tutanak ve diğer deliller,
 9. Tutanağı düzenleyen görevlilerin sicil numarası ve imzası bulunur.
 10. Belediye emir ve yasaklarının ihlali nedeniyle yaptırım kararı vermeye belediye encümeni yetkilidir.   

İKİNCİ BÖLÜM
Ortak Hükümler

Günlük Yaşam, Sağlık, Esenlik ve Düzen ile İlgili Hükümler

Madde 6-Yapılması Yasak Olan Fiiller
1. Şehir içerisinde el arabası, at arabası, kamyon, kamyonet, çuval vs. ile hurda kağıt vb. şeyler toplamak kapalı ve açık alanlarda depo etmek yasaktır.

2. Umuma açık alanlar ve boş arsalarda kent estetiğini bozacak ve görüntü kirliliği oluşturacak mal. Malzeme, eşyaların gelişigüzel depolanması ya da bu alanlarda baraka, kulübe vb. yapılması yasaktır.

3. Herhangi bir izin almadan, kaldırım ve yollarda kazı yapmak, tahribata sebep olmak yasaktır.

4. Yollarda ve kaldırımlarda sabit ya da seyyar rampa yapmak, özel giriş tertip etmek yasaktır.

5.Meydan yol ve tretuvarlarda her türlü tamirat ve hafriyatta lüzumlu emniyet tedbirlerini almamak ve geceleri izinli çalışmalarda renkli ışıklarla tehlikeyi belirtmemek yasaktır.

6. Cadde, sokak ve kaldırımlarda yaya ve araç geçişine engel olacak şekilde zincir çekilmesi, demir kazık veya beton bloklar konulması, park yasağı levhası, duba, bayrak, ilan reklam unsuru vb. malzemeler konulması, kapatılması, her ne surette olursa olsun işgalde bulunulması yasaktır.

7.Belediye sınırları içerisinde kaldırımları, toplu taşıma araçlarına ait durakları, yangın musluğu, doğalgaz kutusu, yeşil alan, engelli geçişi ve benzeri yerleri motorlu veya motorsuz araçlar ile işgal etmek yasaktır.

8. Yayalaştırılmış olan yollara/alanlara izin verilen saatler dışında girmek ve izinli saatlerde giren araçların yasaklı saatlerde bu alan içerisinde bulunması yasaktır.

9. Yollara paspas atmak yasaktır.

10. Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayacak veya fena koku neşreden maddeler at­mak ve yemek artığı vb madde dökmek, kanal veya kanal bağlantısı yapmak yasaktır.

11. Belediyece tayin edilmiş olanlar dışında umumi çeşmelerden motorlu ve motorsuz araçlarla veya hortum­la inşaatına, evine su almak, çeşmenin etrafını kirletmek ve devamlı işgal etmek, bu yerlerde her çeşit eşya, taşıt yıkamak yasaktır.

12. Binaların, abidelerin, otobüs duraklarının, yeraltı ve yerüstü geçitleri­nin, camilerin ve her türlü ibadet yerlerinin ve her türlü eğitim kurumlarının yüzlerini, du­varlarını, cadde ve sokaklarla tretuvarları tebeşir, yağlı bo­ya, katran, vs. ile karalamak, yakmak, şekil çizmek veya kirletmek yasaktır.

13. Şehrin meskûn ve Belediyece yasaklanan saha­ları dâhilinde bulunan ev ve apartmanların herhangi bir yerinde ve bahçelerinde kümes hayvanları beslemek ve bunlara mahsus yerler yapmak ya da bulundurmak yasaktır.

14. Yerleşim alanlarında küçük ve büyük baş hayvan beslemek, hayvan satışı yapmak ve satış için herhangi bir alanda bekletmek, hayvan ahırı ve ağılı yapmak yasaktır.

15. Ev ve süs hayvanları, kümes, ahır ve ağıl hayvanları sokaklara başıboş bırakılması,park, bahçe, arsa, cami ve diğer mabetlerin avlularında otlatılmaları yasaktır.

16. Evinde, bahçesinde veya işyerinde belediyeye kayıt edilmemiş ve kimlik belgesi olmayan ev ve süs hayvanı beslemek yasaktır.

17. Ağızlıksız, tasmasız veya tasması gelip geçenlere zarar verecek kadar uzun, sahibinin elinde tutulmaksızın etrafa zarar vere­cek şekilde hayvan gezdirmek yasaktır.

18. Belediye sınırları içerisinde Büyükşehir Belediyesi İlan Reklam yönetmeliğine aykırı olarakilan reklam unsuru koymak yasaktır.

19. Belediyeden izin almadan el ilanı ve bilgi broşürü dağıtılması cadde, sokak, meydan ve binagirişlerine el ilanı atarak çevre kirliliğine sebebiyet verilmesi, kâğıt afiş yapıştırılması, bez afişasılması yasaktır.

20. Herhangi bir izin alınmadan aydınlatma direklerine reklam, ilan ve yönlendirme tabelasıasılması yasaktır.

21.Herhangi bir izin alınmadan süreli ya da süresiz tanıtım amaçlı stant kurmak yasaktır.

22. Şehrin Cadde, sokak ve meydanlarda, umuma mahsus alanlarda araç, halı vb. yıkamak yasaktır.

23. Belediyelerce belirlenen çöp kaplarına veya çevresine çöp kapsamına girmeyen maddelerikoymak yasaktır.

 

Çöp ve süprüntü kapsamına girmeyen maddeler:

 1. Her türlü inşaat artıkları, taş, tuğla, molozlar (Çimento, kireç vs.), kereste, demir malzeme ve artıkları
 2. Evlerden çıkacak kereste ve odun parçala­rı, eski ev eşyaları,

(c)   Bilumum imalathane ve fabrika artıkları,
(ç) Tamir edilen yol artıkları, yol çamur vemolozları.

 1. Budanan, kesilen ve kırılan ağaçlar, ağaç dalları, park, bahçe, sebze ve meyve bahçe­si atıkları, kalorifer, kül ve cürufları

24. Belediye tarafından konulmuş çöp kutularına ve konteynırlarına zarar verilmesi, içindeki atıkların çevreye atılması, Belediyece belirlenen yerlerin dışında başka bir yere götürülmesi yasaktır.

25.Umumi çöp ve ayrıştırma kutularına zarar vermek, kutulardaki atıkları çevreye dağıtmak veatılması uygun olmayan atıkları atmak yasaktır.

26. Belediyece belirlenen saatler haricinde kaldırıma, sokağa vb. dışarıya çöp çıkartmak yasaktır.

27.Binalardan klima suyu, kanalizasyon, fosseptik ve her türlü sana­yi ve çirkef sularının, akıntı ve sızıntısınamani tedbir almamak, yağmur suyu boru­larını tabana kadar indirmemek, yağmur suyu borularını varsa yağmur suyu kanalına bağlamayıp açıkta bırakmak yasaktır.

28.İşyerlerinde baca sistemi haricinde yan duvarlar veya camlardan baca açarak etrafa rahatsızlıkvermek yasaktır.

29. Ev ve işyerlerinin dış cephelerinde sıva,  boya ve temizlik işlemi esnasında insanların,      eşyaların, araçların ve çevrenin kirletilmemesi için lüzumlu koruyucu tedbirlerin alınmaması yasaktır.

30.Her türlü bina temizliğinde ve inşaat dâhilindeçamurlu ve pis suları yollara ve yaya kaldırımlara akıt­mak yasaktır.

31. Sondaj çalışması esnasında çıkan suyu ve çamurları çalışma alanı dışına (Yol, kaldırım vb) akıtmak yasaktır.

32. Her çeşit eşya ve malzemenin yükleme, boşaltma ve tamiri sırasında yerleri ve etrafı kirletmek yasaktır.

33. Parklarda, yasaklanan yerlerde çimenlere ve çiçeklere basmak, top oynamak, ağaçlara fidanlara her ne suretle olursa olsun zarar vermek, çiçek koparmak, ağaçlara çıkmak veya bu hareketleri hayvanlara yaptırmak, hayvan bağlamak, ağaçlara ilan yapıştırmak, salıncak kurmak, çivi çakmak, isim yazmak, şekil çizmek, zarar vermek yasaktır.

34. Cadde, sokak ve meydanlarda; park, yeşil alan, ağaçlık alan ve boş alanlarda mangal, ateş, nargile közü, lastik, kablo yakmak yasaktır.

35. Bahçe ve arsalardan cadde ve sokaklara doğru uzanan ağaç dallarının sahipleri tarafından budanmaması, budama yapılan ağaçlara ve bitkilere ait dalların belediyece belirlenen toplama günlerinin dışında kaldırım ve yola bırakılması, çöp konteynerlerine atılması yasaktır.

36. Belediyece binalara verilen numaraları ve sokaklara verilen isimlere ait levhaları sökmek, bozmak ve yerlerini değiştirmek yasaktır.

37. Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına zarar vermek yasaktır.

38. Umumi süs havuzlarına girmek, umumi parklardaki anıt ve eserlere zarar vermek yasaktır.

39. Her türlü hafriyat alanından, hafriyat taşınması esnasında gerekli tedbirleri almadan (Araç tekerlerini yıkamamak, branda çekmemek vb.) cadde ve sokakları kirletmek yasaktır.

40.Hazır beton araçları (Mikser) ile harç taşınması sırasında taşıdıkları harcın yola dökülerek, yolun tahrip olmasına, kirlenmesine sebebiyet vermek ve mikser içinde kalan harcın çevreye dökülmesi yasaktır.

41. İnşaatlarda işgaliye ödenen tahta perde ile çevrili kısım haricinde herhangi bir iş yapmak, işgaliye ödenen kısımdaki yol veya tretuvarın vasfını bozmak ve tahrip etmek yasaktır.

42. İnşaat faaliyetlerinde belediyeden izin alınıp işgaliye ödenen alanın dışındaki kamu alanını veya izni alınmadan özel kişilere ait alanları kullanmak, işgalde bulunmak yasaktır.

43. Devam eden inşaatlarda çalışma saatleri Sabah:07.00 - Akşam:19.00 arasında olup, bu saatler dışında çalışma yapmak yasaktır.

44. Her türlü yıkımlarda, yıkım alanının çevresine moloz ve benzeri atıkların düşmesini önleyici tedbirleri almamak, toz çıkmasını önlemek için sulama yapmamakyasaktır.

45. İnşaatlarda gerekli unvan ve uyarı levhası bulundurmak zorunludur.

46. Kamuya açık alanlarda,gezici veya sabit şekilde izinsiz çalgıcılık yapmak, gösteri sergilemek yasaktır.

47.Yüksek sesle bağırarak,ses yükseltici araç­larla ve hoparlörlü araçlarla durarak satış, reklam, ilan yapmak, müşteri celbi amacıyla bağırıp çağırmak, klakson çalmak yasaktır.

48. Yapılışları, görünümleri ve kokuları ile etraftakileri tiksindirecek, rahatsız edecek, çöp, sakatat, yaş deri, gübre v.s. gibi şeyleri biriktirmek, sermek, dökmek ve kurutmak, açıkta taşımak, bunlardan çıkan katı ya da sıvı atıkların yerlere dökülmesine sebep olmak yasaktır.

49. Cadde, meydan sokak ve yayaların geliş geçiş yaptığı yerlerde odun kesmek ve kırmak suretiyle çevreyi kirletmek ve zarar vermek yasaktır.

50. Belediye sınırları içinde bulunan kuyu, mahzen vs. gibi yerlerin üstünü kapatmamak yasaktır.

51.Yerleşim yerlerinde ocak, tandır vb yapmak ve yakmak yasaktır.

52. Kamusal alanlarda ve boş arsalarda izinsiz baraka yapmak, çalı, çırpı, moloz, toprak vb. şeyler biriktirmek yasaktır.

53. Şehir içerisindeki boş arsaların etrafını kapatmamak, temiz tutmamak ve buralarda görüntü kirliliği oluşturacak eşya, hurda, çöp, vb. malzeme biriktirmek yasaktır.

54. Belediye sınırları içerisinde bulunan derelerin kenarına ve içerisine enkaz, katı, sıvı, çöp, vb. atıkların atılması yasaktır.

55. Binalarda ve işyerlerinde klimaların kendi alanı dışına monte edilmesi yasaktır.

56. Meydan, Cadde ve bulvarlarda bulunan işyerlerinde, binalarda, apartmanlarda geceleri kent estetiğine uygun olmayan ışıklandırma kullanmak, çevreyi rahatsız edici lazer ışığı, projektör kullanmak yasaktır. 

57. Gevrek satış ünitelerini, izin verilen yerler dışına koymak ve satışına izin verilen ürünlerin haricinde ürün satışı yapmak, satış alanında değişiklik yapmak yasaktır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Belediyenin Ruhsatına Tabi İşyerlerinin Uyması Gerekli Kurallar

Madde:7- Genel Hükümler

1- Ruhsatında belirtilen işten başka iş ile iştigal edilmesi yasaktır.

2- Belediyece tespit edilen açılış-kapanış saatleri dışında işyerlerinin açık tutulması yasaktır.

3- Tüm işyeri ve müessese sahipleri; işyerlerinde işyeri ruhsatını, vergi levhasını, fiyat listesini ve ustalık belgesini görünür yere asmak mecburiyetindedir.

4-Gramaja tabi ekmek, pide, simit vb. gıda maddelerini noksan gramajlı olarak imal etmek ve satmak yasaktır. Gram taksimatlı terazi bulundurulması mecburidir.

5- Satışa arz edilen her türlü maddeyi fiyatına tesir edecek şekilde ambalaj malzemesiyle tartmakyasaktır.

6- Azami satış fiyatları ve kar hadleri tespit edilen maddelerin halka arz edilmemesi, satıştan imtina edilme­si, kaçırılması, saklanması veya satılmadığı halde satılmış gibi gösterilmesi ve ücret tarifeleri belirtilen hizmet­lerden kaçınılması yasaktır.

7-İşyerinde umumi temizliğe riayet etmek mecburidir.

8- İş yerlerinde patlayıcı ve parlayıcı (torpil, çatapat vb.) maddelerin bulundurulması ve satışının yapılması yasaktır.

9. İşyerlerinde müşterileri rahatsız edecek şekilde hayvan bulundurulması yasaktır.

10. Lokanta, içkili yerler ve meskûn mahal dışında bulunan çay bahçeleri dışında kalan işyerlerinde canlı müzik izni almadan yayın yapılması yasaktır.

11.Tüm iş yerlerinde günün her saatinde çevreyi rahatsız edici müzik sesi açmak, is yeri önüne hoparlör çıkarmak, çığırtkanlık yapmak, müşteriye tercih hakkı bırakmayacak şekilde sözlü ve fiili hareketlerde bulunmak yasaktır.

12. İçkili ruhsat kapsamı dışında ki tüm işyerlerinde içki içmek, içki içenlere müsamaha etmek yasaktır.

13. İşyerlerinin Sokak veya caddeye bakan yüzlerine çivi, çengel vs, çakarak malzeme asmak yasaktır.

14.İşyerleri faaliyetleri esnasında işyeri dışında çalışma yaparak (mozaik taşlama, mermer kesme, kaynak yapma, boya ve vernik atma vb) çevreyi kirletmek, rahatsız etmek yasaktır.

15. Hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla fabrika, fırın, han, hamam, pansiyon, otel ve iş hanına ait bacaların yılda en az bir kez temizliğini yapmamak, bacalara siklon veya sulu filtre takmamak, takılı olanları devamlı surette çalıştırmamak yasaktır.

16. Belediye ruhsatına tabi işyerlerinde müşteri tuvaletlerinden ücret alınması yasaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Paylaşımlı Elektrikli Skuter Kullanım ve Davranış Esasları
Madde:8- Paylaşımlı Elektrikli Skuter Kullanım ve Davranışı İle İlgili Hükümler

 1. Ayrı bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa taşıt yolunda sürülmesi yasaktır.
 1. İkiden fazla skuterin taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi yasaktır.

 

 1. Yaya yollarında sürülmesi yasaktır.
 1. Başka bir araca bağlanarak, asılıp tutunarak sürülmesi yasaktır.

 

 1. Manevra için işaret verme halleri dışında tek elle sürülmesi yasaktır.
 1. Kamu nizamını bozacak, özel mülkiyeti ihlal edecek ve yayalar, engelliler veya hareket kısıtlılığı olan kişilerin güvenli ve bağımsız hareketlerini, araç ve yaya trafiğini engelleyecek şekilde park edilmesi yasaktır. Bu ihlalin takibinden yetki belgesi sahipleri de sorumludur.

 

 1. Sürücü dışında başka kişilerin taşınması yasaktır.
 1. Elektrikli skuter kullanıcısı kendi ve diğer kullanıcıların, yayaların can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde elektirikli skuter kullanılması yasaktır.

 

 1. Yetki belgesi sahipleri kamu nizamını bozacak, özel mülkiyeti ihlal edecek yayalar, engelliler ve hareket kısıtlılığı olan kişilerin güvenli ve bağımsız hareketlerini, araç ve yaya trafiğini engelleyecek şekilde park edilen e-skuterlerini 2 (İki) saat içerisinde toplamakla yükümlüdürler. Kamu nizamını bozacak elektrikli skuterlerin 2021/226 nolu Ukome kararındaki süre  (2 saat) beklenmeksizin DERHAL kaldırılmasını zabıta personeli talep edebilir. Yetki belgesi sahipleri tarafından kaldırılmadığı takdirde Zabıta personeli kendi imkânlarıyla kaldırmaya yetkilidir.  

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Pazar Yerleri İle İlgili Hükümler

 

Madde:9- Daimi ve Geçici Pazar Yerleri İle İlgili Hükümler
1 – Pazar yerlerinin kurulması, kaldırılması, yerinin değiştirilmesi ve işletilmesi ile yasaklar ve cezai müeyyidelerin uygulanması “5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ve bu kanunun 7 ve 15’inci maddelerine istinaden hazırlanan “Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre yapılır.

 1. Pazarcı esnafları pazarcı kimlik belgelerini yanlarında bulundurmak ve istenildiğinde görevlilere ibraz etmeleri zorunludur.

 

 1. Pazar tezgâhlarında kullanılan fiyat etiketleri litre, kilogram, bağ veya tane cinsinden yazılması zorunludur. Yanlış algılamaya sebebiyet verecek şekilde fiyat etiketi düzenlemek kesinlikle yasaktır
 1. Mevsimlik kavun, karpuz ve narenciye sergileri kurulabilmesi için (Yerde branda üzerinde satış yapılabilmesi için) belediyeden izin alınması zorunludur. İzin belgesinde yazılı olan ürünler dışında satış yapılması kesinlikle yasaktır.

 

 1. Pazar tezgâhlarının branda ve tente ipleri belirlenen yerlerin dışındaki kapı, pencere, balkon demirleri ile diğer bina müştemilatına bağlanması yasaktır.
 1. Pazar tezgâhlarında yıkanmadan, kabukları soyulmadan ve pişirilmeden yenilen ekmek, yufka, kuruyemiş, turşu v.b her türlü besin maddelerinin açıkta satılması yasaktır.

 

         f. Kedi, köpek gibi evcil hayvan, akvaryum balıkları ve malzemeleri ile tavuk, civciv gibi kümes hayvanlarının canlı olarak satılmaları yasaktır.
g. Tahsisli alanlarda tesisin estetik görünümünü bozacak şekilde direk, levha, tabela, benzeri şeyler asmak, tanıtıcı pankart-levha asmak, teşhir etmek, aşırı ve göz alıcı şekilde aydınlatma yapmak yasaktır. (İhiyaç duyulması halinde belediyeden izin almak mecburidir.)

h. Pazar yerlerinde tahsis sahipleri yanında çalıştırdığı personelin her türlü hal ve hareketlerinden sorumludur.

ı. Kapalı Pazar yerlerinde pazarcı esnafının tezgahların üzerine hangi renkte olursa olsun tente, çadır ve şemsiye açmaları yasaktır.

i. Kapalı Pazar yerlerinde mevcut otoparklar haricinde motorlu araçların Pazar içerisine park edilmesi, Pazar yerlerinde Pazar açılış günü ve saatinden önce araçla girmek, Pazar malzemesi indirmek, depolamak yasaktır. 

j. Pazarcı esnafı belediyece belirlenmiş standartlara uygun olanların dışında satış tezgahları kullanması yasaktır.

k. Belediyece belirlenen gün ve saatler dışında Pazar yerlerinde depolama yapmak, tezgah açarak faaliyette bulunmak, tezgah, şemsiye, vb. malzeme bırakmak yasaktır.

l. Pazarcı esnafının kullanmış olduğu teraziler alışverişe gelen müşterilerin görebileceği yere konulması ve damgalı olması mecburidir.

m. Ölçülmesi ve tartılması gerekli madde ve malzemelerin satışı yapılan tezgahlarda kullanılan ölçü ve tartı aletlerinin beyanlarının verilmiş olması, beyan yılı Belediye Ölçü Ayar Memurluğunun kontrol damgalarının yaptırılmış olması zorunludur. Damgalanmamış ölçü ve tartı aleti ile el kantarı kullanmak yasaktır.

n. Pazar yerinde bulunan tezgahların tahsis sahipleri tarafından belediyeye bilgi vermeden ikinci şahıslara kiraya vermeleri, satmaları ve devretmeleri yasaktır.

o- Belediyenin önceden tayin ve ilan ettiği yerler ve zamanlar dışında Pazar kurmak yasaktır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

 

Madde:10-Denetim Yetkisi ve Memura Mukavemet Yasağı
1- Yönetmeliğin uygulanmasının nasıl denetleneceği ve mukavemet hakkında
a) Bu yönetmelikte belirlenen kurallara uyulup uyulmadığının denetimi Belediye Zabıtası ve gerektiğinde ilgili müdürlüklerin temsilcilerinin katılımı ile yapılır.
b) Belediye Zabıta Memurlarına vazifelerini yaptıkları esnada görevlerini engelleyecek şekilde karışmak, zorluk çıkarmak, yanlış bilgi vermek ve asılsız ihbarda bulunmak yasaktır.

Yaptırımlar ve Uygulama

2- Bu Yönetmelikte sayılan emir ve yasaklara uymayanlar ve muhalif hareket edenler hakkında;
a) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 34/e maddesi,
b) 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 486 numaralı Kanun’un Bazı Maddelerini Muadil Kanun’un 1 inci maddesi,
c) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32 nci maddesi gereği yaptırımlar uygulanır.
d) Para cezaları miktarları 213 sayılı Vergi Usul Kanun’u gereği her mali yılda ilan edilen yeniden değerlendirme oranında arttırılarak uygulanır.

Yönetmelikte Bulunmayan Haller:
3- İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Kaldırılan Yönetmelik
Madde:11-Gaziemir Belediye Meclisinin 06.04.2016 gün ve 2016/20 sayılı kararı ile kabul edilip, yürürlükte olan Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde:12- Bu yönetmelik Gaziemir Belediye Meclisinin onaylaması ve uygun vasıtalarla halka duyurulduktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde:13-Bu yönetmelik hükümlerini Gaziemir Belediye Başkanı yürütür.

Copyright © 2022 Gaziemir Belediyesi