Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

Duyurular > T.C. İZMİR GAZİEMİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

T.C.

İZMİR

GAZİEMİR BELEDİYESİ

HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç

MADDE  1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Gaziemir Belediyesinde görevli personelin günün koşullarına uygun olarak yetiştirilmesini sağlamak, görevlerinin gerektirdiği mesleki bilgi ile iletişim becerilerini kazanmalarını yardımcı olmak, etkinlik ve tutumluluk bilinci ile yetiştirilerek verimliliklerini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlanmaları için uygulanacak hizmet içi eğitim hedeflerini, ilkelerini, planlama esaslarını ve değerlendirme usulleri ile diğer hususlarını belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE  2- (1) Bu Yönetmelik, Gaziemir Belediyesi’nde görev yapan personelin her türlü hizmet içi eğitim faaliyetlerini kapsar.

 

Kanuni dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik 14/07/1965 tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 214 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar               

MADDE  4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. Başkan: Gaziemir Belediye Başkanını,
 2. Başkanlık: Gaziemir Belediyesi Başkanlık Makamını,
 3. Belediye: Gaziemir Belediyesini,
 4. Eğitim Programı: Yıllık eğitim planına göre gerçekleştirilecek eğitimler için konu, tarih,                 grup bilgisi, süre, belgelendirme ve katılımcılar ayrıntılarını içeren programı,
 5. Eğitimci: Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde eğitici ve öğretici olarak görevlendirilen         personeli,
 6. Eğitim Sorumlusu: Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin Yönetmelikteki hükümlere göre yürütülmesinden sorumlu olan personeli,
 7. Hizmet İçi Eğitim: Personelin eğitimi için yapılan kurs, seminer, konferans, panel,            sempozyum, forum gibi her türlü eğitim etkinliklerini,
 8. Katılımcı: Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde düzenlenen eğitim faaliyetlerine katılan personeli,
 9. Müdür: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünü,
 10. Müdürlük: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünü,
 11. Yıllık Eğitim Planı: Belediyenin yıllık eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir yıl için hazırlanan planı ifade eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM:

Hizmet İçi Eğitim Hedef ve İlkeleri:

 

 

Hizmet içi eğitimin hedefleri

MADDE  5- (1) Hizmet içi eğitimin hedefleri şunlardır;

 1. Personelin bilgi ve verimliliğini artırarak hizmet içinde yetişmelerini sağlamak, hizmete olan ilgisini en yüksek düzeye çıkarmak ve üst görev kadrolarına hazırlamak,
 2. Personeli kamu hizmetinin anlamı, ödev, görev, yetki ve sorumlulukları konusunda yetiştirmek, genel haklar ve yasaklar hakkında bilgilendirmek,
 3. Personel planlamasının uygulanmasında hizmet içi eğitimden en etkin biçimde yararlanmak, yönetimde ve uygulamada verimlilik, tutumluluk ve etkililiğin arttırılmasını sağlamak,

ç)   Personelin kurumsal aidiyet duygusunu geliştirmek,

 1. Personelin hizmet içi eğitim ihtiyacını belirlemek,
 2. Personelinin, bilimsel ve teknolojik alandaki yeni gelişmeler hakkında bilgilendirilmesini sağlamak,
 3. İnsan kaynakları planlaması doğrultusunda, ihtiyaç duyulan yetişmiş insan gücünü yetiştirmek.

 

Hizmet içi eğitimin ilkeleri

MADDE  6- (1)  Hizmet içi eğitimin ilkeleri şunlardır;

 1. Eğitimlerin güncellenmesi ve/veya tekrarı gereken durumların tespit edilmesi ve gereğinin yapılması,
 2. Eğitimin, Belediyenin amaç ve ihtiyaçları dikkate alınarak düzenlenecek plan ve programlara dayandırılması,
 3. Her amirin kendisine bağlı olarak çalışan personelin yetiştirilmesinden ve eğitime gönderilmesinden sorumlu olmasının sağlanması,

ç)   Hizmet içi eğitimden yararlanmada öncelikler esas alınarak personele fırsat     eşitliği sağlanması, tüm personelin belirlenen hizmet içi eğitim ihtiyacına göre eğitim etkinliklerine katılması,

 1. Eğitimden beklenen sonuçlara ulaşıp ulaşılamadığının belirlenmesi için, eğitim çalışmaları esnasında ve bitiminde anket ve benzeri değerlendirmeler ile sınav usullerinin uygulanması,
 2. Eğitim yerlerinin eğitim şartlarına uygun olması ve yeterli araç ve gereçle donatılması.
 3. Bu yönetmelik hükümlerine göre eğitimci ve katılımcıların eğitime katılmaktan sorumlu olması,
 4. Gerektiğinde ilgili tüm özel ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla eğitimde işbirliği yapılması, bilgi, belge, araç, gereç ve eğitimci değişiminin sağlanması,

ğ)   Eğitimin, Başkanlığın amaçları, ödevleri, görevleri, yetkileri, sorumlulukları ve ihtiyaçları

doğrultusunda ve bir plan dahilinde düzenlenmesi,

 1. Eğitimin, etkinlik, tutumluluk ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi,
 2. Hizmet içi eğitim planı ile eğitim programlarının belediye birimlerinin asli görevlerini    aksatmayacak biçimde düzenlenmesi,
 3. Eğitime tabi tutulan Belediye personelinin eğitimde kazandırılan niteliklere ve eğitime gönderilme amacına uygun görevlerde istihdam edilmelerinin sağlanması,
 4. Gerekli durumlarda, eğitimde kazandırılan bilgi ve becerilerin pekiştirilmesi amacıyla iş başında uygulamalı eğitim verilmesidir.

 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Bürosu

 

 

            Yetkili müdürlük

MADDE  7- (1) Hizmet içi eğitim faaliyetleri, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülür. Müdürlük, belediyenin genel eğitim esaslarını belirlemek, bir önceki yıl içinde uygulanan eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesini yapmak ve hazırlanan yıllık eğitim planını Başkanlık onayına sunmak, eğitim programlarını gerçekleştirmek ve eğitim ile ilgili yapılan harcamalara ilişkin ödeme evraklarını hazırlamak ile yükümlüdür.

 

İnsan kaynakları ve eğitim müdürlüğünün eğitim ile ilgili yetki ve sorumlulukları

MADDE  8- (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün hizmet içi eğitim ile ilgili yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1. Her yıl tüm birimlerin taleplerini alarak Belediyenin eğitim ihtiyaçlarını tespit eder ve personeli yetiştirmeye yönelik eğitim programlarını yıllık olarak hazırlayarak Yıllık Eğitim Planını Başkanlık onayına sunar.
 2. Kesinleşen Yıllık Eğitim Planı uyarınca veya ihtiyaç dahilinde plansız olarak uygulanacak eğitim programları ilgili birimlere uygulamadan önce ilgili birimlere duyurulmasını sağlar.
 3. Hazırlanan ve Başkanlık Onayı ile kabul edilen yıllık eğitim plan ve programlarının işlerliğini sağlar; gerekli kayıtları tutar ve aylık olarak eğitim istatistik raporunu hazırlar.

ç)   Belirlenen tarihlerde yapılan eğitimle ilgili gereken yazışmaları yapar.

 1. Eğitim için gerekli olan eğitimci, mekan ve araç-gereç ihtiyacını tespit eder ve ihtiyaçların 04/01/2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde temini için gereken işlemleri ve diğer işlemleri yerine getirir.
 2. Belediye personeli için mesleki kalite, halkla ilişkiler,  hizmet içi eğitim programları düzenler. Diğer eğitim kuruluşları tarafından düzenlenen eğitim faaliyetlerine uygun görülen personelin katılmasını sağlar.
 3. Eğitim programları sonrasında katılımcılara eğitimle ilgili eğitim ve eğitimci değerlendirme anket formları doldurtarak; analiz eder, eğitimin memnuniyet sonuçlarını değerlendirir.
 4. Eğitim çalışmaları bitiminde, eğitime katılan personelin Sertifika veya Katılım Belgelerinin hazırlanmasını veya hazırlatılmasını sağlar; belge asıllarının katılımcılara ve fotokopilerinin özlük dosyalarına konulmasını sağlar. Sınav yapıldığı takdirde sınavla ilgili dokümanları arşivler. Personelin almış olduğu eğitimleri, bilgisayar  ortamında tutulan özlük kayıtları altında yer alan eğitim başlığına işler.

ğ)   Eğitimle ilgili yayın ve yenilikleri izler;  faydalanma yollarını araştırır.

 1. Kesinleşen yıllık plan haricinde başkanlığın talimatı doğrultusunda program hazırlar, uygular.

ı)    Her yıl sonunda hizmet içi çalışmalarından alınan sonuçları rapor halinde Başkanlığa sunar.

 

Program yöneticisi

MADDE  9- (1) Program Yöneticisi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü’dür.  Program yöneticisi; eğitim programının gerçekleştirilmesi için gerekli hazırlığı yaptırmakla, eğitimciler tarafından kendisine teslim edilen ders konularına ait notları çoğalttırarak, eğitime katılanlara dağıtılmasını sağlamakla, gereken araç ve gereci eğitimde hazır bulundurmakla ve programın gerçekleştirilmesiyle, eğitimcilerle devamlı işbirliği yapmakla, eğitime  katılanların devam durumlarını ve varsa disipline aykırı davranışlarını tespit etmekle, eğitim çalışmalarında ve eğitim yerlerinde görülen aksaklıkları tespit ederek alınması gereken tedbirleri uygulamakla, eğitim kayıtlarının tutulmasını sağlamakla,  eğitim programının değerlendirilmesi amacıyla katılımcılara yönelik anket çalışması yaptırılmasıyla, hizmet içi eğitim sonunda; eğitime katılan personelin devam  durumları, eğitimi olumlu veya olumsuz yönde etkileyen faktörler ile alınması  gereken önlemlerin tespit edilmesiyle ve hizmet içi eğitim konusunda verilen diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Görevlileri

 

 

Eğitim görevlilerinin seçimi

MADDE  10- (1) Hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasında öncelikle Belediye bünyesinde görev yapan personel görevlendirilir. Belediye bünyesinde  görevlendirilecek personel bulunmaması halinde veya eğitim programının uzman bir eğitimci tarafından verilmesinde fayda görüldüğü takdirde, Belediye dışından eğitmen çağırılabilir. Görevlendirilen eğitim görevlilerinin mazeretleri nedeniyle katılamayacakları da dikkate alınarak yedek eğitim görevlileri de görevlendirilebilir.


Eğitim görevlilerinin nitelikleri

MADDE  11- (1) Eğitim görevlilerinin;

 1. Belediye bünyesinden görevlendirilen personelin, eğitim programlarında yer alan konularda gereken bilgi ve öğretme yeteneğine sahip olması ve eğitimci olma konusunda istekli olması,
 2. Belediye dışından eğitim uzmanı olarak çağırılacak kişilerin, kamu kuruluşlarını tanıması, öğretim üyesi ve/veya öğretim görevlisi olarak eğitim programında yer alan konularda gerekli bilgi ve öğretme yeteneğine sahip olması nitelikleri aranır.

 

Eğitim görevlilerinin yetki ve sorumlulukları

MADDE  12- (1) Eğitim görevlilerinin yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 1. Eğitim programı ile ilgili gerekli hazırlıkları yapmak,
 2. Eğitim konuları ile ilgili ders notları hazırlamak, çoğaltılmasını sağlamak,
 3. Verilecek eğitimin ders planını hazırlamak,
 4. Konuların öğretiminde eğitim programına uymak ve uygulama çalışmalarına geniş ölçüde    yer vermek.
 5. Verilecek derslerin yararlılığını artırmak için gerekli tedbirleri almak, gerektiğinde sınav yapmak ve değerlendirmek,
 6. Eğitim süresince Program Yöneticisi ile işbirliği yapmak.
 7. Zorunlu bir nedenle eğitime katılmayacak öğretim görevlisi durumunu gerekçesiyle birlikte en kısa sürede program yöneticisine bildirmek.

(2) Eğitimde görevlendirilen personel ve/veya uzman, hizmet içi  eğitim süresince izin kullanamaz.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hizmet İçi Eğitimin Planlanması ve Uygulanması

 

 

Yıllık eğitim planı

MADDE 13- (1) Belediyenin hizmet içi eğitim uygulamaları, yıllık eğitim planı doğrultusunda gerçekleştirilen eğitim programları doğrultusunda yürütülür. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, tüm birimlerin de taleplerini alarak hazırladığı taslak Yıllık Eğitim Planını  her yıl Ocak ayında tamamlayarak Başkanlığa sunar. Başkanlığın onayından sonra kesinleşen plan doğrultusunda yapılacak eğitim programları ilgili birimlere eğitimler öncesinde duyurulur.

(2) Eğitim programlarında eğitimin konusu, tarihi, grup planlaması, süresi, yeri, eğitimi verecek kişi/firma, belgelendirme ve eğitim katılımcıları ve diğer bilgilerin yer alması  sağlanır.

 

 

Eğitim planında değişiklik

MADDE 14- (1) Yıllık eğitim planında uygulama devresinde yapılması zorunlu görülen değişiklikler Başkanlık Onayı ile yapılır.

 

Eğitim programları

MADDE  15- (1) Programın konusu, katılımcıların görev ve hizmet nitelikleri, ders yeri, eğitim görevlilerinin durumu ve süre gibi esaslar dikkate alınarak tespit edilir.

 (2) Eğitim Programları;

 1. Mesleki Bilgi Edindirme ve Tazeleme Eğitimleri,
 2. Kişisel Gelişim Eğitimleri,
 3. Üst Görevlere Hazırlama Eğitimleri,

ç)   Oryantasyon Eğitimleri,

 1. Birim İçi Bilgilendirme Eğitimleri

 başlıkları altında düzenlenir.

 (3) Yukarıda belirtilen eğitim programları, gerektiğinde ilgili birimler ile  işbirliği yapılarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından tespit edilir ve uygulanması sağlanır. Hizmet içi eğitim programları kurs, seminer, konferans, panel, uygulamalı eğitim gibi yöntemlerden bir veya birkaçı birlikte kullanılmak suretiyle düzenlenir.

 

Eğitim konuları

MADDE  16-  (1) Hizmet içi eğitimde yer alacak konular, personelin hizmet ve çalışma alanına göre belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda ve sorunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte olanlardan seçilir. Ayrıca, Atatürk İlkeleri, Halkla İlişkiler, Temel İletişim ve Davranış Kuralları, Yabancı Dil, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mesleki Eğitimler ve benzeri konulara da eğitim programlarına yer verilebilir.

(2) Kurum personeline yabancı dil öğretmek veya bildikleri yabancı dili geliştirmek amacı ile Başkanlığın uygun görüşü ile yabancı dil kursu açılabilir. Ayrıca Belediye içinde veya Üniversiteler ile Milli Eğitim Bakanlığı izniyle yabancı dil eğitimi vermek üzere kurulmuş olan kuruluşlarla işbirliği yapılarak kurslar açılabilir.

 

Programların süreleri

MADDE  17- (1) Programların süreleri, amaca uygun olarak ve programı oluşturulacak programın yeri, tahsis olunacak ödenek, eğitimciler, katılımcılar, diğer programlarla ilişkisi gibi unsurların  her biri dikkate alınarak tespit edilir. İdari zorunluluk olmadıkça aynı programlar eşit sürelerle uygulanır.

 

Eğitimin yapılacağı yer ve yönetimi

MADDE  18- (1) Hizmet içi eğitimin Belediye bünyesinde verilmesi esastır. Ancak gerekli görülen hallerde çeşitli eğitim merkezleri ve eğitim veren kuruluşların tesislerinden de yararlanılabilir. Programların uygulanması, sonuçlandırılması ve  değerlendirilmesine ilişkin görevler Program Yöneticisi tarafından  organize edilir.

 

Yurt dışında eğitim

MADDE 19- (1) Teknolojinin  ileri düzeyde olduğu ülkelerdeki gelişmeleri izleyerek bunların Belediyede de uygulayabilmek için gerek Belediye imkanlarından, gerekse yabancı teknik yardım programlarından yararlanılarak yetenekli, lisan bilen teknik ve idari personel yurt dışında eğitime gönderilebilir. Dış ülkelere gönderilecek personel ile ilgili işlemler, 01/02/1974 Tarih ve 14786 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yetiştirilmek Amacı ile Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

 

 

 

ALTINCI BÖLÜM
Eğitime Katılma-Sınavlar-Değerlendirme-İzinler-Disiplin Hükümleri

 

 

Eğitime katılma zorunluluğu

MADDE  20- (1) Kesinleşen eğitim programının amaç ve türüne göre eğitime katılacak personele eğitime katılım konusunda yazılı bildirim yapılır. Eğitime katılacaklar ve eğitime katılmaları uygun görülen personel, geçerli mazeretlerinin olduğu haller dışında eğitim faaliyetlerine katılmak zorundadır.

(2) Herhangi bir nedenle eğitime katılmayanlar, aynı seviyedeki diğer eğitim programlarına katılır. Eğitim faaliyetlerine katılanlar, çalışma programı ve zaman çizelgesine uymakla yükümlüdür. Eğitime katılanlar, eğitim süresince idari yönden Program Yöneticisine bağlıdır.

 

 

 

Sınavlar

MADDE  21- (1) Belediyede görevli personelin;

 a) Aday memurların eğitimi ve sınavı; temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj şeklinde 27/06/1983 Tarih ve 18090 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik esaslarına göre;  

       b) Görevde yükselme eğitimi ve sınavı, 04/07/2009 Tarih ve 27278 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik esaslarına göre;

       c) Yetenek ve verimliliği geliştirme eğitimi ile üst görevlere hazırlama eğitimi ve sınavları ise bu yönetmelik esaslarına göre yapılır.

(2) Görev esnasında, bilgi tazeleme ve geliştirme eğitim programlarına katılan personelin başarısı, gerekli görüldüğü hallerde eğitim sonunda yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak ayrı ayrı veya birlikte yapılacak sınavlarla tespit edilebilir. Sınavın şekli eğitim programlarında belirtilir. Kurum içinde yapılan ve altı saati aşan eğitimlerde, seviye tespiti için değerlendirme sınavı yapılabilir.

(3)Eğitim süresi içinde  sınavları eğitim görevlileri yapar. Talepleri halinde 
Program Yöneticisi tarafından kendilerine yeteri kadar gözlemci verilir.

(4) Sınavlarda kopya çekenler veya sınav disiplinini bozanlar düzenlenecek bir tutanaktan sonra sınav yerinden çıkarılır. Söz konusu kişiler o eğitim programında 
başarısız sayılır. Haklarında ayrıca idari işlem yapılır.

 1. Sınav kağıtları Müdürlük tarafından eğitim kayıtları ile birlikte arşivlenir.

 

Değerlendirme ve başarı

MADDE  22- (1) Sınavlarda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Başarılı sayılmak için en az 60 puan almak gereklidir. Daha düşük puan alanlar başarısız sayılır.

(2) Eğitim sonu sınavlarının yazılı, sözlü veya uygulamalı yapılması halinde başarı puanı, sınav puanlarının ortalamasıdır.

(3) Eğitime katılan personele, eğitim çalışmaları sonunda eğitimin türüne ve sınav sonucuna göre; Başarı Belgesi veya Eğitime Katılım Belgesi verilir. Belgelerin bir örneği ilgili personelin özlük dosyasına konulur.

 

Eğitim sonu değerlendirme

MADDE 23- Eğitim memnuniyetinin ölçülmesi amacıyla eğitim sonunda katılımcılara Eğitim ve Eğitimci Değerlendirme Anketi düzenlenir ve sonuçları değerlendirilir.

 

 

 

 

 

 

İzinler

MADDE 24- Hizmet içi eğitim süresince eğitime katılanlara, hizmet içi eğitim faaliyeti süresi içinde mazeret izni ve yıllık izin verilmez. Başka kurum ve kuruluşlarda eğitime katılanlar; kuruluşların izinle ilgili mevzuat hükümlerine tabi olurlar.

 

Disiplin

MADDE 25- Hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılması kararlaştırılmış olan personel, hastalık izni ve kanuni mazeretleri dışında eğitim faaliyetlerine düzenli bir şekilde katılmak zorundadır. Eğitimlere geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayanlar, mazeretini belgeleyemeyenler veya eğitim faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini engelleyici davranışlarda bulunanlar hakkında personelin tabi olduğu disiplin cezalarına ilişkin hükümleri uygulanır.

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Mali Hükümler

 

Eğitim giderleri

MADDE 26- Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin gerektirdiği harcamalar, Belediye bütçesinin ilgili tertibinden karşılanır.

 

Eğitim görevlilerinin giderleri

MADDE 27-Eğitimcilere eğitime katıldıkları ders saati dikkate alınarak, 10/02/1954 tarih ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu, Bütçe Kanunları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 ve 176 ncı madde hükümlerine göre gerekli ödemeler yapılır.

 

Eğitime katılanların giderleri

MADDE 28- Eğitim faaliyetlerine katılanlara 6245 Sayılı Harcırah Kanunu ile Bütçe Kanunlarının ilgili hükümleri uygulanır. Eğitimin görev mahallinde ve Belediye sınırları dahilinde yapılması halinde, personele harcırah verilmez.

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

 

 

Yürürlük

MADDE 29- Bu Yönetmelik hükümleri, Gaziemir Belediye Meclisince kabul edilmesi ve mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildikten sonra yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE  30- Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziemir Belediye Başkanı yürütür.

Copyright © 2022 Gaziemir Belediyesi