Atatürk İmzası
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

Duyurular > GAZİEMİR BELEDİYESİ’NDEN TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

Mahalle

Ada

Parsel

Kapı No

Kat No

Bağımsız Bölüm No

Metrekare

Bağımsız Bölüm Niteliği

Muhammen Satış Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

Gazi

70

20

1

3

304

59,44

Büro

350.279,00 TL.

10.509,00 TL.

25/10/2018

10:15

Gazi

70

20

1

3

307

103,57

Büro

564.558,00 TL.

16.937,00 TL.

25/10/2018

10:30

Gazi

70

20

1

4

404

59,44

Büro

350.279,00 TL.

10.509,00 TL.

25/10/2018

10:45

Gazi

70

20

1

4

405

59,44

Büro

350.279,00 TL.

10.509,00 TL.

25/10/2018

11:00

Gazi

70

20

1

4

406

59,43

Büro

350.279,00 TL.

10.509,00 TL.

25/10/2018

11:15

Gazi

70

20

1

4

407

103,57

Büro

564.558,00 TL.

16.937,00 TL..

25/10/2018

11:30

 

Yukarıda listelenilen taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen tarih ve saatte Gaziemir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
1- Satış İhalelerinde alıcıları tarafından ihale bedeli 2886 sayılı kanunun 57. maddesine göre peşin ödenecektir.
2-İhale Komisyonu 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 13. maddesi gereğince Gaziemir Belediye Encümeninden oluşmaktadır.
3- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri, geçici teminat bedelini ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
a) Kanuni ikametgah belgesi
b) Tebligat için Türkiye’de adres gösterir belge (adres beyanı)
c) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarası, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarası
d) Geçici teminata ilişkin belge (geçici teminat makbuzu, mevduat veya katılım     bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği 3 ay (25.10.2018 – 25.01.2019)süreli teminat mektubu, devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlen belgeler )
e) Özel hukuk, tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlarda ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlarda ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.
4- İhaleye ait genel şartlar ve diğer belgeler mesai saatleri içerisinde belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir veya teklif verecek isteklilere 100 TL. karşılığında verilir.
5- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

Copyright © 2017 Gaziemir Belediyesi


Başkan Halil İbrahim Şenol
HALİL İBRAHİM ŞENOL
BELEDİYE BAŞKANI